eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawy ziemniaków i warzyw obranych, pakowanych próżniowo do stołówek Jednostki Wojskowej Nr 3964 w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy ziemniaków i warzyw obranych, pakowanych próżniowo do stołówek Jednostki Wojskowej Nr 3964 w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 3964

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozjw3964@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy ziemniaków i warzyw obranych, pakowanych próżniowo do stołówek Jednostki Wojskowej Nr 3964 w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27920ac7-64d4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041045/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawy ziemniaków i warzyw obranych, pakowanych próżniowo do Stołówek Wojskowych dla Kadry Nr 1 i 2 w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/jw3964

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) zgodnie z rozdz. 8 SWZ
2) regulamin korzystania z usług Systemu SmartPZP dostępny z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu
oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców (https://portal.smartpzp.pl)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2023/Z

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy ziemniaków i warzyw obranych, pakowanych próżniowo do stołówek Jednostki Wojskowej Nr 3964 w 2023 r. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna ,,ZAKRES PODSTAWOWY”, maksymalnie o ilości wykazane w tabeli ,,ZAKRES PRAWA OPCJI”, (załącznik nr 1 do SWZ).
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie
w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania osób żywionych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto – znaczenie 100%,
a) oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt;
b) pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle formuły arytmetycznej, określonej poniżej:
X = (Cn : Cb) x 100 pkt
gdzie: Cn – cena najkorzystniejszej oferty,
Cb – cena oferty badanej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy (zgodnie z rodz. 19 SWZ):
1) dokument potwierdzający dopuszczenie do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 r.),
2) dokument potwierdzający zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1688);
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 3 ustawy);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy (zgodnie z rodz. 19 SWZ):
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 180 000,00 zł;
2) dowód zawarcia umowy ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość złożonej oferty wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia.
3) wykaz usług (minimum 2 usługi o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem zamówienia) wykonana nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 3 lat wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego usługi te
zostały wykonane – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ; do wykazu Wykonawca dołącza dowody określające, czy usługa została wykonana należycie (referencje);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z rodz. 22 SWZ
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rodz. 17 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z rodz. 7 SWZ oraz załącznikiem nr 4 do SWZ - Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.