eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Prace remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym w miejscowości Chrząstówko 3/2, gm. Człuchów, woj. pomorskie - IIIOgłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym w miejscowości Chrząstówko 3/2, gm. Człuchów, woj. pomorskie - III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańsców Warszawy 28

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.pruszcz@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowr.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa osoba prawna - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym w miejscowości Chrząstówko 3/2, gm. Człuchów, woj. pomorskie - III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6563c00-3b35-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070474/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Chrząstówko 3 gmina Człuchów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367922/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRU.WOP.260.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym w miejscowości Chrząstówko 3/2, gm. Człuchów, powiat człuchowski, woj. pomorskie z budową przyłącza kanalizacyjnego do lokalu i montażem zbiornika bezodpływowego oraz wymianą części pokrycia dachowego zawierającego azbest na działce nr 428/15 obręb Chrząstowo, gm. Człuchów, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz w projektowanych postanowieniach umowy. Opisy zawierają zalecenia oraz opis techniczny prac niezbędnych do wykonania.
3. Stan istniejący:
Budynek będący przedmiotem zamówienia jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym, murowanym z cegły. Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem dachowym zawierającym azbest. Budynek położony na działce nr 428/15. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń: kuchni o powierzchni 16,54 m2 oraz pokoju o powierzchni 16,18 m2 . W lokalu nie ma łazienki ani toalety. Doprowadzona jest zimna woda, brak kanalizacji w lokalu. Ogrzewanie piecowe z trzonu kuchennego w kuchni z powierzchnią ogrzewającą w pokoju. Wysokość lokalu 2,65m. W kuchni w okolicach wejścia znajduje się piwniczka, w której zamontowany jest wodomierz. Grubość ścian zew. 48 cm, ściana wew. osiowa podłużna - 27 cm.
4. Stan projektowany:
Prace remontowo- budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują prace remontowe budynku wewnątrz (lokal nr 2) oraz na zewnątrz (dach, tynki, budowa przyłącza kanalizacyjnego, montaż zbiornika bezodpływowego) polegające na:
1) wymianie stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej),
2) remoncie podłóg,
3) wykonaniu łazienki wraz z pracami towarzyszącymi,
4) wykonaniu wentylacji w nowo powstałej łazience,
5) wykonaniu nowej instalacji wody zimnej z istniejącego przyłącza,
6) wymianie instalacji elektrycznej,
7) remoncie tynków na ścianach i sufitach wraz z usunięciem zawilgoceń i malowaniem
wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem łazienki,
8) wymianie części pokrycia dachowego z azbestu na blachodachówkę wraz z pracami
towarzyszącymi,
9) odtworzeniu instalacji odgromowej,
10) wymianie orynnowania i obróbek blacharskich,
11) naprawie tynków przy wejściu do lokalu,
12) budowie przyłącza kanalizacyjnego,
13) montażu zbiornika bezodpływowego do wykonanej instalacji kanalizacyjnej i nowo
powstałej łazienki.

5. Na lokalizację zbiornika oraz naprawę pokrycia dachowego zawierającego azbest dokonano zgłoszenia
w Starostwie Powiatowym w Człuchowie.
6. Budynek oraz lokal w którym będą realizowane roboty jest zamieszkały, Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia lokatorów na czas wykonywania prac.
7. Zamawiający stosownie do zapisów art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
7.1 Wykaz czynności w zakresie realizacji zatrudnienia, które wykonywać winny osoby zatrudnione
u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę obejmują następujące rodzaje czynności:
1) wymiana stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej),
2) remont podłóg,
3) wykonanie łazienki wraz z pracami towarzyszącymi (instalacje: kanalizacyjna, elektryczna),
4) wykonanie wentylacji w nowo powstałej łazience,
5) wykonanie nowej instalacji wody zimnej z istniejącego przyłącza,
6) wymiana instalacji elektrycznej,
7) remont tynków na ścianach i sufitach wraz z usunięciem zawilgoceń i malowaniem we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienki,
8) wymiana pokrycia dachowego z azbestu na blachodachówkę wraz z pracami towarzyszącymi,
9) odtworzenie instalacji odgromowej,
10) remont orynnowania i obróbek blacharskich,
11) naprawa tynków przy wejściu do lokalu,
12) budowa przyłącza kanalizacyjnego,
13) montaż zbiornika bezodpływowego do wykonanej instalacji kanalizacyjnej i nowo powstałej łazienki.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym projektantów, kierowników budowy i kierowników robót.
7.2 Dla dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób do wykonania czynności wymienionych w ust. 7.1 z określeniem czasookresu ich zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji zamówienia. Wykaz wraz z oświadczeniem winien zostać złożony przez Wykonawcę jak i podwykonawców w dniu podpisania umowy. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.
7.3 W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zamianę Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji zamówienia.
7.4 Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, wykonującego czynności wskazane w ust. 7.1 i sprawdzenie zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób. Niespełnienie wymagań, o których mowa jak wyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.
7.5 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45247270-3 - Budowa zbiorników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90028,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90028,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90028,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WITEX" Ireneusz Witkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8431275036

7.3.3) Ulica: Ul. Strzelecka 6

7.3.4) Miejscowość: Czarne

7.3.5) Kod pocztowy: 77-330

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90028,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.