eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Prace remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym w miejscowości Chrząstówko 3/2, gm. Człuchów, woj. pomorskie - IIIOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym w miejscowości Chrząstówko 3/2, gm. Człuchów, woj. pomorskie - III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańsców Warszawy 28

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.pruszcz@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa osoba prawna - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym w miejscowości Chrząstówko 3/2, gm. Człuchów, woj. pomorskie - III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6563c00-3b35-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070474/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Chrząstówko 3 gmina Człuchów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków o których mowa w SWZ, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia miedzy zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą Platformy Zakupowej - pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl i pod nr postępowania PRU.WOP.260.16.2022. Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRU.WOP.260.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym w miejscowości Chrząstówko 3/2, gm. Człuchów, powiat człuchowski, woj. pomorskie z budową przyłącza kanalizacyjnego do lokalu i montażem zbiornika bezodpływowego oraz wymianą części pokrycia dachowego zawierającego azbest na działce nr 428/15 obręb Chrząstowo, gm. Człuchów, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz w projektowanych postanowieniach umowy. Opisy zawierają zalecenia oraz opis techniczny prac niezbędnych do wykonania.
3. Stan istniejący:
Budynek będący przedmiotem zamówienia jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym, murowanym z cegły. Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem dachowym zawierającym azbest. Budynek położony na działce nr 428/15. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń: kuchni o powierzchni 16,54 m2 oraz pokoju o powierzchni 16,18 m2 . W lokalu nie ma łazienki ani toalety. Doprowadzona jest zimna woda, brak kanalizacji w lokalu. Ogrzewanie piecowe z trzonu kuchennego w kuchni z powierzchnią ogrzewającą w pokoju. Wysokość lokalu 2,65m. W kuchni w okolicach wejścia znajduje się piwniczka, w której zamontowany jest wodomierz. Grubość ścian zew. 48 cm, ściana wew. osiowa podłużna - 27 cm.
4. Stan projektowany:
Prace remontowo- budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują prace remontowe budynku wewnątrz (lokal nr 2) oraz na zewnątrz (dach, tynki, budowa przyłącza kanalizacyjnego, montaż zbiornika bezodpływowego) polegające na:
1) wymianie stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej),
2) remoncie podłóg,
3) wykonaniu łazienki wraz z pracami towarzyszącymi,
4) wykonaniu wentylacji w nowo powstałej łazience,
5) wykonaniu nowej instalacji wody zimnej z istniejącego przyłącza,
6) wymianie instalacji elektrycznej,
7) remoncie tynków na ścianach i sufitach wraz z usunięciem zawilgoceń i malowaniem
wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem łazienki,
8) wymianie części pokrycia dachowego z azbestu na blachodachówkę wraz z pracami
towarzyszącymi,
9) odtworzeniu instalacji odgromowej,
10) wymianie orynnowania i obróbek blacharskich,
11) naprawie tynków przy wejściu do lokalu,
12) budowie przyłącza kanalizacyjnego,
13) montażu zbiornika bezodpływowego do wykonanej instalacji kanalizacyjnej i nowo
powstałej łazienki.

5. Na lokalizację zbiornika oraz naprawę pokrycia dachowego zawierającego azbest dokonano zgłoszenia
w Starostwie Powiatowym w Człuchowie.
6. Budynek oraz lokal w którym będą realizowane roboty jest zamieszkały, Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia lokatorów na czas wykonywania prac.
7. Zamawiający stosownie do zapisów art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
7.1 Wykaz czynności w zakresie realizacji zatrudnienia, które wykonywać winny osoby zatrudnione
u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę obejmują następujące rodzaje czynności:
1) wymiana stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej),
2) remont podłóg,
3) wykonanie łazienki wraz z pracami towarzyszącymi (instalacje: kanalizacyjna, elektryczna),
4) wykonanie wentylacji w nowo powstałej łazience,
5) wykonanie nowej instalacji wody zimnej z istniejącego przyłącza,
6) wymiana instalacji elektrycznej,
7) remont tynków na ścianach i sufitach wraz z usunięciem zawilgoceń i malowaniem we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienki,
8) wymiana pokrycia dachowego z azbestu na blachodachówkę wraz z pracami towarzyszącymi,
9) odtworzenie instalacji odgromowej,
10) remont orynnowania i obróbek blacharskich,
11) naprawa tynków przy wejściu do lokalu,
12) budowa przyłącza kanalizacyjnego,
13) montaż zbiornika bezodpływowego do wykonanej instalacji kanalizacyjnej i nowo powstałej łazienki.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym projektantów, kierowników budowy i kierowników robót.
7.2 Dla dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób do wykonania czynności wymienionych w ust. 7.1 z określeniem czasookresu ich zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji zamówienia. Wykaz wraz z oświadczeniem winien zostać złożony przez Wykonawcę jak i podwykonawców w dniu podpisania umowy. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.
7.3 W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zamianę Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji zamówienia.
7.4 Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, wykonującego czynności wskazane w ust. 7.1 i sprawdzenie zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób. Niespełnienie wymagań, o których mowa jak wyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.
7.5 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45247270-3 - Budowa zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie zawodowe:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty remontowo – budowlane lub inwestycyjne obiektów kubaturowych, w których zakres wchodziły prace z azbestem, o wartości robót (jednej umowy) co najmniej 45 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
2) potencjał kadrowy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r poz. 831) oraz posiadają doświadczenie,
tj. posiadają uprawnienia budowlane co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień.
Osoba posiadająca ww. uprawnienia budowlane (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, t.j. Dz. U z 2019 r poz. 1117) muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych tj. co najmniej dwóch robót remontowo – budowlanych lub inwestycyjnych obiektów kubaturowych o wartości robót (jednej umowy) co najmniej 45 000,00 zł brutto każda wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
2) dowodów określających czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
W przypadku, gdy Zamawiający (KOWR lub jego poprzednicy prawni) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
4) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2.4 pkt 2) SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy, sporządzony na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
3) pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS),
4) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – załącznik 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Rozdziale VII i XI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 12 załącznika nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na platformę https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.