eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Rozbudowa budynku dydaktycznego UJD w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu wraz z adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.Ogłoszenie z dnia 2023-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa budynku dydaktycznego UJD w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu wraz z adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001494

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jerzego Waszyngtona 4/8

1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: h.maruszczyk@ujd.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00435927

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00421041

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu dla potrzeby lokalizacji pomieszczenia symulacji wysokiej wierności z wykorzystaniem ambulansu wraz z adaptacją pomieszczeń szatni i części holu na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.
2. Miejsce realizacji: Aleja Armii Krajowej 13/15, Częstochowa.
3. Obiekt budowlany objęty zamówieniem stanowi jeden z segmentów Uniwersytetu Jana Długosza przy Alei Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie. Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane budynek zakwalifikowany został do IX kategorii obiektów budowlanych – budynki oświaty. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu dla potrzeby lokalizacji pomieszczenia symulacji wysokiej wierności z wykorzystaniem ambulansu wraz z adaptacją pomieszczeń szatni i części holu na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja¬ projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR). Dokumentacja wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentami, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
6. Zmawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować, by przedmiot określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
7. Zgodnie z artykułem 101 ustęp 4 ustawy Pzp, w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykule 101 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej , systemowi referencji technicznych. Należy przyjąć, że każdej wskazanej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy zwrot „lub równoważne”.
8. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do artykułu 99 ustęp 4-6 lub artykułu 101 ustęp 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, na przykład: wykonania projektów, rysunków, Wykonawca ma obowiązek dopełnić te czynności i uwzględnić w cenie oferty.
9. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w ofercie stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
10. W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, np. karty katalogowe, dokumentację techniczną.
11. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp.
12. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia robót i dostosowania sposobu ich prowadzenia w związku z faktem użytkowania budynku podczas prowadzenia robót.
13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży zawiadomienia do właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz uzyska ich pozytywne stanowisko/ocenę.
14. Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, złoży do właściwego organu nadzoru budowlanego wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
15. Do zadań Wykonawcy należy również przeprowadzenie szkolenia (moduł teoretyczny i praktyczny) personelu Zamawiającego (użytkownika końcowego) z obsługi i bieżącej konserwacji wbudowanych systemów i urządzeń, dostosowanego do wymogów eksploatacyjnych i warunków gwarancji danego producenta instalacji, systemów, urządzeń tak, by użytkownik końcowy mógł bezpiecznie przystąpić do ich samodzielnej obsługi oraz posiadał wiedzę na temat niezbędnej konserwacji, utrzymania i konfiguracji oraz zachowania warunków gwarancji.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu dla potrzeby lokalizacji pomieszczenia symulacji wysokiej wierności z wykorzystaniem ambulansu wraz z adaptacją pomieszczeń szatni i części holu na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.
2. Miejsce realizacji: Aleja Armii Krajowej 13/15, Częstochowa.
3. Obiekt budowlany objęty zamówieniem stanowi jeden z segmentów Uniwersytetu Jana Długosza przy Alei Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie. Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane budynek zakwalifikowany został do IX kategorii obiektów budowlanych – budynki oświaty. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu dla potrzeby lokalizacji pomieszczenia symulacji wysokiej wierności z wykorzystaniem ambulansu wraz z adaptacją pomieszczeń szatni i części holu na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja¬ projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR). Dokumentacja wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentami, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
6. Zmawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować, by przedmiot określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
7. Zgodnie z artykułem 101 ustęp 4 ustawy Pzp, w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykule 101 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej , systemowi referencji technicznych. Należy przyjąć, że każdej wskazanej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy zwrot „lub równoważne”.
8. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do artykułu 99 ustęp 4-6 lub artykułu 101 ustęp 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, na przykład: wykonania projektów, rysunków, Wykonawca ma obowiązek dopełnić te czynności i uwzględnić w cenie oferty.
9. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w ofercie stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
10. W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, np. karty katalogowe, dokumentację techniczną.
11. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp.
12. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia robót i dostosowania sposobu ich prowadzenia w związku z faktem użytkowania budynku podczas prowadzenia robót.
13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży zawiadomienia do właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz uzyska ich pozytywne stanowisko/ocenę.
14. Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, złoży do właściwego organu nadzoru budowlanego wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
15. Do zadań Wykonawcy należy również przeprowadzenie szkolenia (moduł teoretyczny i praktyczny) personelu Zamawiającego (użytkownika końcowego) z obsługi i bieżącej konserwacji wbudowanych systemów i urządzeń, dostosowanego do wymogów eksploatacyjnych i warunków gwarancji danego producenta instalacji, systemów, urządzeń tak, by użytkownik końcowy mógł bezpiecznie przystąpić do ich samodzielnej obsługi oraz posiadał wiedzę na temat niezbędnej konserwacji, utrzymania i konfiguracji oraz zachowania warunków gwarancji.
16. Zamawiający przewiduje możliwości odbycia wizji lokalnej przed upływem terminu składania ofert.
17. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego nie będzie udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
18. Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie wątpliwości, niejasności SWZ, Wykonawcy winni wyjaśniać z Zamawiającym w trybie zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy pzp. Wizja lokalna dopuszczona przez Zamawiającego ma charakter fakultatywny i nie zastępuje, ani nie uzupełnia opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.
19. W celu odbycia wizji lokalnej, Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego, Panią Katarzyną Kała-Kukla (z min. 1 - dniowym wyprzedzeniem), na adres email: k.kala-kukla@ujd.edu.pl, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-14.00.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
3.9. Zgodnie z artykułem 101 ustęp 4 ustawy Pzp, w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykule 101 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej , systemowi referencji technicznych. Należy przyjąć, że każdej wskazanej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy zwrot „lub równoważne”.
3.10. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do artykułu 99 ustęp 4-6 lub artykułu 101 ustęp 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, na przykład: wykonania projektów, rysunków, Wykonawca ma obowiązek dopełnić te czynności i uwzględnić w cenie oferty.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w ofercie stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
3.12. W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, np. karty katalogowe, dokumentację techniczną.
3.13. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp.
3.14 W przypadku określonym w punktach 3.9. – 3.10. SWZ, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z punktami 3.11.- 3.13. SWZ.

Po zmianie:
3.9. Zgodnie z artykułem 101 ustęp 4 ustawy Pzp, w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykule 101 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej , systemowi referencji technicznych. Należy przyjąć, że każdej wskazanej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy zwrot „lub równoważne”.
3.10. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do artykułu 99 ustęp 4-6 lub artykułu 101 ustęp 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, na przykład: wykonania projektów, rysunków, Wykonawca ma obowiązek dopełnić te czynności i uwzględnić w cenie oferty.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w ofercie stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
3.12. W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, np. karty katalogowe, dokumentację techniczną.
3.13. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp.
3.14 W przypadku określonym w punktach 3.12. – 3.13. SWZ, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z punktami 3.14.- 3.16. SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-16 09:00

Po zmianie:
2023-10-18 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-16 09:30

Po zmianie:
2023-10-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-11-14

Po zmianie:
2023-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.