eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Rozbudowa budynku dydaktycznego UJD w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu wraz z adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku dydaktycznego UJD w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu wraz z adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jerzego Waszyngtona 4/8

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: h.maruszczyk@ujd.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku dydaktycznego UJD w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu wraz z adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5f213f8-5d2e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053651/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa tarasu i szatni na sale dydaktyczne w budynku przy al. Armi Krajowej 13/15

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Postępowanie prowadzone jest w języku
polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platforma zakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego
postępowania. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową. Wykonawca powinien złożyć
podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na
każdym załączonym pliku osobno. Aby zakończyć składanie ofert należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”. Następnie system zaszyfruje
ofertę i Wykonawcy, tak by była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert. Za datę złożenia oferty przyjmuje się
datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed
upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformy określone w
Regulaminie i stosuje się do Instrukcji składania wniosków. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ze względu na
niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych
formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i ustęp 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej zwane RODO) Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, telefon
34 37-84-133;
3) Podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b i c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP.26.1.72.2023 w trybie podstawowym i w celu wykonania umowy zawartej w wyniku tego postępowania;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o artykuł 18 oraz artykuł 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepisy artykułu 8, 10 i 11 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń, a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz w celach finansowych i windykacyjnych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3) i 4) oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i niezbędnym do zawarcia z Panią/Panem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, a
konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia przedmiotowej umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
artykułu 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie artykułu 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie artykułu 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie artykułu 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w artykule 18 ustęp 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z artykułem 17 ustęp 3 litera b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w artykule 20 RODO;
c) na podstawie artykułu 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest artykule 6 ustęp 1 litera b i c RODO.
Stosownie do postanowień artykułu 18 ustęp 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w artykule 10
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.14), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679'', w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
Ponadto Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w artykule 19 ustęp 2 i 3 ustawy Pzp, polegających na tym, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w artykule 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w artykule 18 ustęp 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.72.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu dla potrzeby lokalizacji pomieszczenia symulacji wysokiej wierności z wykorzystaniem ambulansu wraz z adaptacją pomieszczeń szatni i części holu na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.
2. Miejsce realizacji: Aleja Armii Krajowej 13/15, Częstochowa.
3. Obiekt budowlany objęty zamówieniem stanowi jeden z segmentów Uniwersytetu Jana Długosza przy Alei Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie. Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane budynek zakwalifikowany został do IX kategorii obiektów budowlanych – budynki oświaty. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 polegająca na zabudowie tarasu dla potrzeby lokalizacji pomieszczenia symulacji wysokiej wierności z wykorzystaniem ambulansu wraz z adaptacją pomieszczeń szatni i części holu na pomieszczenia dydaktyczne, techniczne oraz WC.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja¬ projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR). Dokumentacja wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentami, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
6. Zmawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować, by przedmiot określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
7. Zgodnie z artykułem 101 ustęp 4 ustawy Pzp, w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykule 101 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej , systemowi referencji technicznych. Należy przyjąć, że każdej wskazanej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy zwrot „lub równoważne”.
8. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do artykułu 99 ustęp 4-6 lub artykułu 101 ustęp 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, na przykład: wykonania projektów, rysunków, Wykonawca ma obowiązek dopełnić te czynności i uwzględnić w cenie oferty.
9. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w ofercie stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
10. W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, np. karty katalogowe, dokumentację techniczną.
11. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp.
12. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia robót i dostosowania sposobu ich prowadzenia w związku z faktem użytkowania budynku podczas prowadzenia robót.
13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży zawiadomienia do właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz uzyska ich pozytywne stanowisko/ocenę.
14. Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, złoży do właściwego organu nadzoru budowlanego wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
15. Do zadań Wykonawcy należy również przeprowadzenie szkolenia (moduł teoretyczny i praktyczny) personelu Zamawiającego (użytkownika końcowego) z obsługi i bieżącej konserwacji wbudowanych systemów i urządzeń, dostosowanego do wymogów eksploatacyjnych i warunków gwarancji danego producenta instalacji, systemów, urządzeń tak, by użytkownik końcowy mógł bezpiecznie przystąpić do ich samodzielnej obsługi oraz posiadał wiedzę na temat niezbędnej konserwacji, utrzymania i konfiguracji oraz zachowania warunków gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą
1) Cena z wagą 95%
2) Długość okresu gwarancji z wagą 5%
19.2. Oferty nieodrzucone będą oceniane wg poniższych zasad:
1) Liczba punktów w kryterium „cena” będzie obliczona według wzoru:
Liczba punktów = Cmin./Cb x 95% x 100
Gdzie:
Cmin. – najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena brutto oferty badanej
Uwaga: przy obliczaniu punktów przez Zamawiającego w kryterium „cena” Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2) Liczba punktów = Gb/12 x 5% x 100
Gdzie:
Gb – liczba miesięcy gwarancji dodatkowej powyżej wymaganego okresu podstawowego, tj. 60 miesięcy (np. zaoferowano gwarancję 65 miesięcy, czyli Gb=5). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji równego podstawowemu okresowi gwarancji, tj. 60 miesięcy, oferta otrzyma 0 punktów.
12 – maksymalna liczba miesięcy gwarancji dodatkowej powyżej wymaganego okresu podstawowego. Oznacza to, że Zamawiający dokona oceny w kryterium „długość okresu gwarancji” w zakresie od 60 miesięcy do 72 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany.
Uwaga: przy obliczaniu punktów przez Zamawiającego w kryterium „długość okresu gwarancji”, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3) Ocena końcowa przyznana ofercie (Ok) zostanie wyliczona wg wzoru
Liczba punktów Ok = C + G, jako suma punktów przyznanych ofercie w kryterium cena i kryterium długość okresu gwarancji.
19.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, tj. z najniższą ceną.
19.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 18.3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający wymaga by wykonawca w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty), z których każde obejmowało wykonanie robót ogólnobudowlanych wykończeniowych wewnętrznych o wartości tych robót minimum 700 000 złotych brutto
b) dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty), z których każde obejmowało wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie kubaturowym o wartości tych robót minimum 50 000 złotych brutto
c) dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty), z których każde obejmowało: wykonanie instalacji sanitarnych oraz instalacji wentylacji w obiektach kubaturowych o wartości tych robót minimum 180 000 złotych brutto
Wykonawca, wykonanie powyższych rodzajów robót o wartość określonych w punktach od a) do c) może łączyć w jednym bądź w różnych zamówieniach (umowach)
2) Zamawiający wymaga by wykonawca skierował do realizacji zamówienia niżej wymienione osoby:
a) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej trzech zakończonych robót przez cały okres ich trwania (tj. od rozpoczęcia robót do dokonania odbioru końcowego robót) polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, przy czym każdorazowo na każdym zadaniu wartość robót ogólnobudowlanych wynosiła minimum 700 000 zł brutto
b) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w przedmiocie wykonania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., wentylacji w nieograniczonym zakresie
c) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w przedmiocie wykonania instalacji elektrycznych w nieograniczonym zakresie
1. Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietna 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).
2. Odnośnie warunków określonych w punkcie 8.1 podpunkt 1), Wykonawca w celu wykazania spełniania przedmiotowego warunku w postępowaniu może powoływać się wyłącznie na roboty, w których bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku gdy wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach umowy (zamówienia) realizowanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), nie dopuszcza się, by Wykonawca powoływał się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie składania ofert/wraz z ofertą wykonawcy muszą złożyć:
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Oświadczenie, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z artykuł 117 ustęp 4 ustawy Pzp, stosownie do postanowień punktu 8.5. SWZ, składane zgodnie z treścią załącznika numer 4 do SWZ;
2) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 8.1. SWZ, zgodnie z punktem 9.1. podpunkt 3) SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik numer 5 do SWZ.
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z zapisami
punktu 9.1. podpunkt 4) SWZ,
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej składającej ofertę - obowiązkiem wspólników spółki cywilnej
wynikającym z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. W przypadku spółki cywilnej, jeżeli wyznaczonym do reprezentowania w postępowaniu przedstawicielem jest jeden ze wspólników tej spółki, zamiast pełnomocnictwa wspólnicy mogą złożyć umowę spółki lub uchwałę
wspólników wskazującą jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentowania spółki wszystkich wspólników.
2. Na wezwanie zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykaz należy złożyć zgodnie z treścią załącznika numer 6 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie z treścią załącznika numer 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3.9. Zgodnie z artykułem 101 ustęp 4 ustawy Pzp, w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykule 101 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej , systemowi referencji technicznych. Należy przyjąć, że każdej wskazanej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy zwrot „lub równoważne”.
3.10. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do artykułu 99 ustęp 4-6 lub artykułu 101 ustęp 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, na przykład: wykonania projektów, rysunków, Wykonawca ma obowiązek dopełnić te czynności i uwzględnić w cenie oferty.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w ofercie stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
3.12. W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, np. karty katalogowe, dokumentację techniczną.
3.13. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp.
3.14 W przypadku określonym w punktach 3.9. – 3.10. SWZ, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z punktami 3.11.- 3.13. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z artykułu 117 ustęp 4 ustawy Pzp, zgodnie z punktem 9.1. podpunkt 2);
2) Zobowiązanie podmiotu/-ów udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy;
3) Dokumenty potwierdzające umocowanie do działalnia w imieniu Wykonawcy, zgodnie z punktem 9.1. podpunkt 4) i 5);
4) Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu artykuł 11 ustęp 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) – jeśli dotyczy;
5) Dokumenty określone w punkcie 9.1. podpunkt 6) – jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej składającej ofertę - obowiązkiem wspólników spółki cywilnej wynikającym z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Pełnomocnictwo winno być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku spółki cywilnej, jeżeli wyznaczonym do reprezentowania w postępowaniu przedstawicielem jest jeden ze wspólników tej spółki, zamiast pełnomocnictwa wspólnicy mogą złożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników wskazującą jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentowania spółki wszystkich wspólników.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.1. SWZ, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełniania
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, składane na załączniku nr 3A i 3B do SWZ odpowiednio przez:
a) Wykonawcę;
b) Każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z tych wykonawców i oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
c) Podmioty udostępniające zasoby; Oświadczenie składa każdy podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. i oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia tych podmiotów oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na ich zasoby.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Oświadczenie, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z artykuł 117 ustęp 4 ustawy Pzp, stosownie do postanowień punktu 8.5. SWZ, składane zgodnie z treścią załącznika numer 4 do SWZ.
4. Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 8.1. SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
a. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
b. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c. Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na fakt, że materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji nie są już dostępne na rynku, przy czym fakt ten Wykonawca musi udowodnić;
d. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji.
Konieczność i/lub zasadność robót zamiennych musi być zaopiniowana i potwierdzona przez właściwego projektanta i inspektora nadzoru autorskiego.
3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje uzupełniające dotyczące środków komunikacji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się a) drogą elektroniczną przy użyciu następujących środków:a) poprzez Platformę
zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings - w wierszu oznaczonym tytułem oraz
b) poprzez pocztę elektroniczną: h.maruszczyk@ujd.edu.pl z zastrzeżeniem, że ofertę składa się wyłącznie poprzez
Platformę zakupową, przy czym przez ofertę należy rozumieć także ofertę dodatkową.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.