eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów › Budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90w m. Blizna gmina Ostrów etap I- fundamenty.Ogłoszenie z dnia 2022-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90w m. Blizna gmina Ostrów etap I- fundamenty.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrów 225

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-103

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@ostrow.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ostrow.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90w m. Blizna gmina Ostrów etap I- fundamenty.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-247b9921-4491-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434369

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070606/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku wielofunkcyjnegow m. Blizna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378353/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B5.272.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 713182,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90w m. Blizna gmina Ostrów etap I- fundamenty.
4.1. Zakres prac:
1.Fundamenty ( w tym: tyczenie, roboty ziemne, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, podkład betonowy pod posadzki)
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej ( tylko odcinki podposadzkowe wewnętrzne )
3. Instalacje elektryczne ( oświetlenie terenu – tylko kable i rury osłonowe, monitoring- tylko rury osłonowe, instalacja odgromowa tylko w zakresie robót ziemnych i fundamentowych)
4. Przyłącz wodociągowy do sieci
5. Przyłącz kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem ścieków
6. Roboty drogowe ( podbudowa pod zjazd tymczasowy w miejscu projektowanego zjazdu nr 2, podbudowa pod drogę dojazdową – 25 m w głąb działki )
7.Ogrodzenie z siatki leśnej ( ogrodzenie całej działki z siatki leśnej na słupkach- bale drewniane)
8. Inwentaryzacja geodezyjna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach
opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie
towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z
powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach,
jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 737770,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1227425,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 737770,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Hand-Bud Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722079363

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 737770,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.