eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów › Budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90w m. Blizna gmina Ostrów etap I- fundamenty.Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90w m. Blizna gmina Ostrów etap I- fundamenty.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrów 225

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-103

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@ostrow.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90w m. Blizna gmina Ostrów etap I- fundamenty.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-247b9921-4491-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070606/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku wielofunkcyjnegow m. Blizna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ostrow.biuletyn.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ostrow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja z Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ostrow.ezamawiajacy.pl/i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Uwaga: Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem
powyższych Rozporządzeń, ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawiera pkt. 36 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zawiera pkt. 36 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B5.272.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90w m. Blizna gmina Ostrów etap I- fundamenty.
4.1. Zakres prac:
1.Fundamenty ( w tym: tyczenie, roboty ziemne, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, podkład betonowy pod posadzki)
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej ( tylko odcinki podposadzkowe wewnętrzne )
3. Instalacje elektryczne ( oświetlenie terenu – tylko kable i rury osłonowe, monitoring- tylko rury osłonowe, instalacja odgromowa tylko w zakresie robót ziemnych i fundamentowych)
4. Przyłącz wodociągowy do sieci
5. Przyłącz kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem ścieków
6. Roboty drogowe ( podbudowa pod zjazd tymczasowy w miejscu projektowanego zjazdu nr 2, podbudowa pod drogę dojazdową – 25 m w głąb działki )
7.Ogrodzenie z siatki leśnej ( ogrodzenie całej działki z siatki leśnej na słupkach- bale drewniane)
8. Inwentaryzacja geodezyjna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach
opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie
towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z
powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach,
jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, polegającego na zakończeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót co najmniej 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych),
albo
- jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu fundamentów budynku o wartości robót co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych).

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

2. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
UWAGA:
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

kosztorys ofertowy uproszczony

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,00 zł; słownie: dziesięć tysięcy złotych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie
realizacjiprzedmiotuumowykonieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie
niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 paragrafu 1 umowy.
2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów)
przedmiotuumowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie
będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1
paragrafu 1 umowy.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i
urządzeńprzedstawionychwofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla
Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafie 2 umowy zostanie zmienione
wprzypadkuzmiany stawki podatku od towarów i usług - do faktur wystawianych po dniu wejścia
w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług naliczana będzie nowa stawka. 5. Termin
ustalony w ust. 1 pkt b) paragrafu 6 umowy ulegnie przesunięciu w przypadkuwystąpienia
opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne
lublokalne),mającegobezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –
fakttenmusizostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz
zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;
d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimozachowania należytej staranności;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o
ilerealizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; f)
wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać
wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji
projektowej;
g) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.
6. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby przedstawionej w ust. 1 paragrafu 8
umowy w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn Zmiany szczegółowo opisane we wzorze umowy – zał. 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ostrow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.