eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzec Podlaski › Wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Międzyrzec Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-560

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wrg@miedzyrzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.miedzyrzec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61f50569-6049-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014560/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za
pośrednictwem Platformy : https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344) za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub za
pośrednictwem adresu e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28 ;
3. (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: iod@miedzyrzec.pl ).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy PZP.
6. Z danych osobowych będziemy korzystać zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R-III.271.37.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:
a) codzienne (7 dni w tygodniu oraz święta) opróżnianie 211 sztuk koszy ulicznych o pojemność 40 dm3 w godzinach porannych (do godziny 9:00) oraz w dni poprzedzające dni świąteczne (w tym niedziele) dodatkowe opróżnienie pojemników w godzinach popołudniowych (po godzinie 17:00), w zakresie niezbędnym do utrzymania porządku i czystości, zgodnie z wykazem ulic, na których znajdują się kosze uliczne stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy,
b) opróżnianie interwencyjne koszy ulicznych w przypadku przepełnienia kosza, na wezwanie Zamawiającego, w czasie nie przekraczającym 2 godzin od zgłoszenia,
c) oczyszczanie terenu wokół koszy (w promieniu minimum 3 metrów),
d) wywożenie zebranych nieczystości na wysypisko,
e) utrzymanie koszy we właściwym stanie technicznym i estetycznym wyglądzie, tj. dbanie o ich równe ustawienie, usuwanie zanieczyszczeń z koszy, drobne naprawy,
f) informowanie o ewentualnych uszkodzeniach i zniszczeniach koszy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał będzie zawartą
i opłaconą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w ramach, której wykonywał będzie zamówienie publiczne na podstawie niniejszej SWZ o wartości ubezpieczenia (suma gwarancyjna) 100 000,00 zł
1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Potencjał techniczny – Dysponowanie sprzętem
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej jak 10m3 - 1sztuka
 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej jak 4m3i nie większej jak 9m3 - 1sztuka

b) doświadczenia - Doświadczenie zawodowe
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej jedną usługę z zakresu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

1.2.3 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41
w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

c) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których
mowa w art. 108 ust. 1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. V pkt 1.2.1. SWZ
2) Wykaz jednostek sprzętowych (Zał nr 3 do SWZ);
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, - (Zał nr 4 do
SWZ);
4) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (według
załącznika nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie
tej części zamówienia, której ona dotyczy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-17 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.