eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa zorganizowania spotkania roboczego dla 12 osób uczestniczących w projekcie nr PL/2020/PR/0085 "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" w terminie 3-4.11.2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa zorganizowania spotkania roboczego dla 12 osób uczestniczących w projekcie nr PL/2020/PR/0085 "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" w terminie 3-4.11.2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470754976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutomierska 108/112

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-048

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ld.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/668686

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zorganizowania spotkania roboczego dla 12 osób uczestniczących w projekcie nr PL/2020/PR/0085 "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" w terminie 3-4.11.2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57daa0c7-3fcb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083383/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Usługi hotelowo - gastronomiczne - ćwiczenia dowódczo - sztabowe i spotkanie robocze - projekt FBW ,,Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektó IK"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

PL/2020/PR/0085 "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370525/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ-2380/51/22/KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 8277,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest usługa zorganizowania spotkania ewaluacyjnego dla 12 osób w ramach projektu „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN na terenie obiektów IK” dofinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w terminie od 3 - 4 LISTOPADA 2022 r. (tj. 1 nocleg).
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa, która obejmuje w szczególności usługę gastronomiczną, usługę hotelową i wynajem sali szkoleniowej.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór zawarto w załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca w okresie realizacji umowy zatrudniał minimum 1 osobę przygotowującą posiłki na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510).
6. Postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 określono w paragrafie 4 i 6 wzoru umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne – art. 255 pkt. 3 uPzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu naj-korzystniejszej oferty;
Uzasadnienie faktyczne – w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferta. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 uPzp. Wartość drugiej oferty wynosi 10 990,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 8 000,00 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych o kwotę 2 990,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.