eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów w II Liceum Ogólnokształcącym w LegionowieOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146799748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kzb-legionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzb-legionowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL/PN/KZB-LEGIONOWO

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71c065ec-40a1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371945/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DOP-ZP-18/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 471115,74

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie w zakresie:
1) najem pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia kuchni,
2) prowadzenie żywienia zbiorowego zamkniętego dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie,
2. Przygotowywanie posiłków musi się odbywać w pomieszczeniu wynajmowanej kuchni (bez cateringu).
3. Szacunkowa ilość obiadów w okresie trwania umowy: maksymalnie 110 osób x 319 dni = 35.090 szt.
4. Przygotowanie posiłków obejmuje także zmywanie naczyń po konsumpcji oraz zarządzanie odpadami.
5. Przedmiot umowy obejmuje również przyjmowanie płatności za obiady oraz prowadzenie rozliczeń i wystawianie faktur na dofinansowanie posiłków z Gminy Miejskiej Legionowo oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 508805,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 587406,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 508805,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Powiat Legionowski- Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361597016

7.3.3) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

7.3.4) Miejscowość: Legionowo

7.3.5) Kod pocztowy: 05-120

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 508805,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.