eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny, czystości oraz środków czyszczących 2 częściOgłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny, czystości oraz środków czyszczących 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Beskidzka 54

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-612

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426750410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_lodz_1@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.sw.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny, czystości oraz środków czyszczących 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-091e767c-3fe7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063502/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny, czystości oraz środków czyszczących

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370531/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKW.2232.10.2022.MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 8656,53 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 8653,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków higieny i czystości, oraz środków czyszczących ujętych w pakietach o numerach 1-2, do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 61-612 Łódź oraz Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5, przez okres 6 miesięcy w szacunkowych ilościach oraz w asortymencie wskazanym w odpowiednich zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki o numerach 1 - 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33761000-2 - Papier toaletowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39514200-0 - Ścierki

4.5.5.) Wartość części: 6626,01 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków higieny i czystości, oraz środków czyszczących ujętych w pakietach o numerach 1-2, do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 61-612 Łódź oraz Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5, przez okres 6 miesięcy w szacunkowych ilościach oraz w asortymencie wskazanym w odpowiednich zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki o numerach 1 - 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 2032,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2662,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2662,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5670005114

7.3.3) Ulica: Miszewo Wielkie 3

7.3.4) Miejscowość: Nowe Miasto

7.3.5) Kod pocztowy: 09-120

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2165,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.