eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny, czystości oraz środków czyszczących 2 częściOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny, czystości oraz środków czyszczących 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Beskidzka 54

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-612

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426750410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_lodz_1@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny, czystości oraz środków czyszczących 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-091e767c-3fe7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063502/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny, czystości oraz środków czyszczących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.sw.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZK Nr 1 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 54, kod: 91-612,
email:
zk_lodz_1@sw.gov.pl, tel. 42 675 04 15;
• administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail
iod_zk1_lodz@sw.gov.pl, tel. 42 675 05 25.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego DKW.2232.09.2022.MD Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi
oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków czyszczących oraz środków czystości - 2 Części;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art.
22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do dodanych osobowych
Pani/Pana dotyczących; W przypadku wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników jak i nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników jak i nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.10.2022.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 8656,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków higieny i czystości, oraz środków czyszczących ujętych w pakietach o numerach 1-2, do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 61-612 Łódź oraz Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5, przez okres 6 miesięcy w szacunkowych ilościach oraz w asortymencie wskazanym w odpowiednich zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki o numerach 1 - 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 6626,01 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33761000-2 - Papier toaletowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39514200-0 - Ścierki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymagany na odbiór i wymianę produktów co do których stwierdzono wady przy odbiorze na wolne od wad

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji składanych w toku trwania umowy zamówień

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków higieny i czystości, oraz środków czyszczących ujętych w pakietach o numerach 1-2, do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 61-612 Łódź oraz Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5, przez okres 6 miesięcy w szacunkowych ilościach oraz w asortymencie wskazanym w odpowiednich zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki o numerach 1 - 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 2032,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymagany na odbiór i wymianę produktów co do których stwierdzono wady przy odbiorze na wolne od wad

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji składanych w toku trwania umowy zamówień

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w
następujących przypadkach:
- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku zmiany stawki podatku VAT
niezmienną pozostaje cena jednostkowa danego produktu netto. Zmiana wynikająca ze zmian
stawki podatku od towarów i usług (VAT), obowiązuje z dniem jej wprowadzenia przez stosowne
przepisy i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do
podwyższenia ceny za produkty dostarczone Zamawiającemu przed dniem zmiany stawki
podatku VAT.
- zmiany ceny urzędowej zbytu określonej w odpowiednich przepisach dla danego produktu lub
wprowadzenia urzędowej ceny zbytu na dany produkt odpowiednimi przepisami lub zniesienia
ceny urzędowej zbytu określonej w odpowiednich przepisach dla danego produktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po odpowiednio
wprowadzeniu/zmianie/zniesieniu ceny urzędowej zbytu przedłożyć Zamawiającemu propozycję
nowej ceny na produkt, którego dotyczy wprowadzenie/zmiana/zniesienie ceny urzędowej zbytu
wraz z uzasadnieniem wskazanej ceny, mając na uwadze wysokość wprowadzonej lub aktualną
wysokość zmienionej ceny urzędowej zbytu. Zamawiający w przypadku braku akceptacji
zaproponowanej przez Wykonawcę ceny uprawniony będzie do odstąpienia od umowy na
przyszłość w zakresie dostaw produktu, którego cena urzędowa zbytu została
wprowadzona/zmieniona/zniesiona w terminie 14 dni od dnia przedłożenia propozycji przez
Wykonawcę (w przypadku wysłania oświadczenia listem liczy się dla zachowania terminu data
jego nadania w placówce pocztowej); w przeciwnym razie strony dokonają stosownej zmiany
umowy w zakresie ceny produktu, którego cena urzędowa zbytu została
wprowadzona/zmieniona/zniesiona.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.