eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › NA USŁUGĘ W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW DO I Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY ŚWIECIE NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W OKRESIE OD 04 WRZEŚNIA 2023 R. DO 21 CZERWCA 2024 R.Ogłoszenie z dnia 2023-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
NA USŁUGĘ W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW DO I Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY ŚWIECIE
NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W OKRESIE OD 04 WRZEŚNIA 2023 R. DO 21 CZERWCA 2024 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091525795

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 124

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 11 525 w. 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ooiw@swiecie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip230.lo.pl/?cid=19

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d51621f-3c10-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

NA USŁUGĘ W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW DO I Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY ŚWIECIE
NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W OKRESIE OD 04 WRZEŚNIA 2023 R. DO 21 CZERWCA 2024 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d51621f-3c10-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051051/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do i z placówek oświatowych z terenu gminy Świecie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00354074

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OOiW-AO.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 440000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Usługę przewozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu gminy Świecie na podstawie biletów miesięcznych. Dopuszcza się przewóz kursami ogólnodostępnymi.
2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów uczęszczających do i z placówek oświatowych z terenu gminy Świecie:
a. Szkoła Podstawowa w Czaplach, Czaple 23, 86-100 Świecie,
b. Szkoła Podstawowa w Wiągu, Wiąg 50, 86-100 Świecie,
c. Szkoła Podstawowa w Grucznie, ul. Chełmińska 5, 86-111 Gruczno,
d. Przedszkole nr 11 w Grucznie, ul. Wojska Polskiego 4, 86-111 Gruczno,

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 371367,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 544592,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 371367,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ES-BUS Eichler Sebastian

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8751336489

7.3.3) Ulica: Dębowa 4

7.3.4) Miejscowość: Świecie

7.3.5) Kod pocztowy: 86-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 371367,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-04 do 2024-06-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.