eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa prania ręczników, szlafroków i innych asortymentów Strefy SPA i Strefy Saun oraz innych materiałów wyposażenia Kompleksu Termy Maltańskie Sp. z o.o. przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa prania ręczników, szlafroków i innych asortymentów Strefy SPA
i Strefy Saun oraz innych materiałów wyposażenia Kompleksu Termy Maltańskie Sp. z o.o. przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TERMY MALTAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 634355755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Termalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-028

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@termymaltanskie.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.termymaltanskie.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa prania ręczników, szlafroków i innych asortymentów Strefy SPA
i Strefy Saun oraz innych materiałów wyposażenia Kompleksu Termy Maltańskie Sp. z o.o. przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e286e76-5ebc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie.
Na powyższej stronie udostępniane będą wszelkie dokumenty związane
z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
UWAGA - ZALECENIA
1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”.
4) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
5) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Termy Maltańskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej 1, 61-028 Poznań, dane kontaktowe: numer telefonu: 61 222 61 61, adres email: info@termymaltanskie.com.pl zwany dalej Administratorem;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa prania ręczników, szlafroków i innych asortymentów Strefy SPA i Strefy Saun oraz innych materiałów wyposażenia Kompleksu Termy Maltańskie Sp. z o.o. przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu. sprawa: ZP/TM/tp/11/2023
 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej jako PZP.
 Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest Pan Dawid Nogaj,
z którym można skontaktować się pod adresem: iod@termymaltanskie.com.pl.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;***
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TM/tp/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa prania ręczników, szlafroków i innych asortymentów strefy SPA i Saun oraz innych materiałów wyposażenia Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
1) Cena oferty - 90%
2) Posiadanie aplikacji umożliwiającej śledzenie zleceń asortymentów wysyłanych do pralni – 10%
Ad.1)
Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena oferty” zostanie dokonana według następujących zasad:
 oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w danym kryterium, tj. 90 przy założeniu, że 1% = 1pkt.,
 pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
Cn
W1 = ------------- x 90
Cr
gdzie:
W1 – wartość punktowa w kryterium „Cena oferty”
Cn – najniższa cena ofertowa
Cr – cena badanej oferty
Ad. 2)
Ocena ofert w zakresie kryterium „Posiadanie aplikacji umożliwiającej śledzenie zleceń asortymentów wysyłanych do pralni” zostanie dokonana według następujących zasad:
- Wykonawca, który posiada aplikację umożliwiającą śledzenie zleceń asortymentów wysłanych do pralni otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium, tj. 10 przy założeniu, że 1% = 1pkt.,
- Wykonawca, który nie posiada w/w aplikacji otrzyma 0 pkt.

Zamawiający za najkorzystniejszą wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, złożoną przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu, z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach obliczonym wg wzoru:
R= W1 + W2
Gdzie:
R – suma punktów uzyskanych w ustalonych kryteriach
W1 – punkty uzyskane w kryterium cena oferty
W2 – punkty uzyskane w kryterium posiadanie aplikacji umożliwiającej śledzenie zleceń asortymentów wysyłanych do pralni


Zamawiający za najkorzystniejszą wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska najwięcej punktów z obu kryteriów.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz terminie gwarancji, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę i gwarancję. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę̨ podatku od towarów i usług, którą̨ miałby obowiązek rozliczyć́.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Posiadanie aplikacji umożliwiającej śledzenie zleceń asortymentów wysyłanych do pralni

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie opisuje tego warunku – ocena na podstawie oświadczenia
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że:
a) w zakresie doświadczenia – w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usług prania dla hoteli i ośrodków SPA w tym 2 usługi o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto za każdą usługę świadczoną przez okres jednego roku i 1 usługę o wartości co najmniej 100 000,00 zł świadczoną przez okres jednego roku- ocena na podstawie oświadczenia i załączonych dokumentów
1.4. b) w zakresie dysponowania osobami – Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia
c) w zakresie dysponowania sprzętem - Zamawiający nie opisuje tego warunku – ocena na podstawie oświadczenia
1.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia – ocena na podstawie oświadczenia i załączonych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale XX niniejszego SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia należy złożyć wg wzoru Załącznika nr 3 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274 ust.1 PZP):
2.1.w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP – wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
c) oświadczenia w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) – Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
W przedmiotowym postepowaniu nie wymagane jest składanie przedmiotowych środków dowodowych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: − zamiast, odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w zakresie posiadania doświadczenia – ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i wykazu wykonanych usług,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu zamówień stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) w zakresie dysponowania osobami – ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym przez Zamawiającego - z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100), które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w SWZ.
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
4.1. pieniężnej – dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
4.2.w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia , o których mowa w art. 97 ust.7 pkt.2-4 PZP, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
5.1. nazwę dającego zlecenia(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib;
5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
5.3. kwotę gwarancji;
5.4. termin ważności gwarancji;
5.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 PZP lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 PZP lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5.6. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
6. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, na zasadach określonych w art. 98 ust 1 – 5 PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust.7 pkt. 2-4 PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego np. konsorcja, spółki cywilne), oferta spełniać musi następujące wymagania:
1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w Rozdziale XX niniejszej SWZ.
2. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy muszą spełniać razem,
3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika/Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (poświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza) - należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (jeden dokument podpisany przez wszystkich wykonawców) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów, ilu Wykonawców składających ofertę wspólną).
6. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym odpowiedni Załącznik nr 4 do SWZ, stanowiącymi jej integralną część.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy PZP.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, takich jak np. epidemia choroby zakaźnej Covid-19 spowodowana koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), w szczególności wobec wprowadzenia przez władze publiczne wymagań lub ograniczeń w związku z epidemią, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu, sposobu i organizacji prowadzonych prac. Dotyczy to w szczególności przypadku konieczności czasowego zamknięcia Kompleksu Termy Maltańskie dla klientów lub ograniczenia liczby klientów przebywających w Kompleksie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych podwykonawców (o ile są mu znane na tym etapie). Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6. W ofercie, o której mowa w pkt 4 powyżej, Wykonawca ma obowiązek:
6.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą̨ prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8 powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.