eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODCINKU WYDROWICE-TUŁOWICE MAŁE" - Z PODZIAŁEM NA ZADANIAOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODCINKU WYDROWICE–TUŁOWICE MAŁE” – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4591800

1.5.8.) Numer faksu: 77 4581352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODCINKU WYDROWICE–TUŁOWICE MAŁE” – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cc8acde-5e94-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021486/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice - Tułowice Małe z podziałem na zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824053

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824053

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzyst. z platformy przez wykon. jest bezpłatne. 2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiad. oraz inf. przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 3. Instr. korzyst. z platformy: a) w przypadku posiad. konta na platformie – zgłosz. do postęp. wymaga zalog. wykon. do platformy, b) w przypadku, gdy wykon. nie posiada konta na platformie – należy wyszukać niniejsze postęp. bezpośred. na platformie lub poprzez profil nabywcy zamaw. (link z logo zamaw. następnie zakładka „Postępowania”), wybrać postęp. 3.1. Zalecenia zamaw. odnośnie podpisu: a) dla dok. w form. pdf zaleca się podpis w form. PAdES, b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się podpisywać form. XAdES. 3.2. Niezbędne wymag. sprzęt.-aplik. umożliw. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepust. nie mniej. niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następ. konfig.:– pamięć min. 2 GB RAM, – procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, – jeden z system. operac.: * MS Windows 7, * Mac OS x 10.4, * Linux, * lub ich nowsze wersje, c) zainst. dowolna przegląd. inter., w przypadku Internet Explorer min. wer. 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsług. pliki w form. pdf. 3.3. Zamaw. rekomend. przesył. danych w form. dopuszcz. odpow. przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg (.jpeg), przy czym zaleca się wykorzyst. plików w form. .pdf. W celu ewent. kompresji danych zamaw. rekomend. wykorzyst. jednego z form.: . zip; .7Z. 3.4. Zamaw. zaleca, aby nie wprowadz. jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpis. Wykon. powinien pamiętać, aby plik z podpis. przekaz. łącznie z dokum. podpis. – dotyczy podpis. XAdES. 3.5. Infor. na temat kodowania i oznacz. czasu przekaz. danych. Pliki oferty załącz. przez wykon. na platformie, widoczne są jako zaszyfr. Możliwość otworz. plików dostępna jest dopiero po odszyfr. przez zamaw. po upływie terminu otwarcia ofert. Oznacz. czasu przekaz. danych przez platformę stanowi przypiętą do dokum. elektr. lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 3.6. Dokum. niniejsz. postęp. dostępna jest na platformie: https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, www.bip.zdw.opole.pl lub bezpośrednio pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824053 w dziale „Załączniki do postępowania”. 3.7. Ofertę, ośw. wymag. postan. punktu 5.1 SWZ – na załączniku nr 3 do SWZ oraz na załączniku nr 3a do SWZ (w przypadku gdy wykon. polega na poten. podm. udostęp. zasoby), zobowiąz., o którym mowa w punkcie 4.5. podpunkt 2 SWZ, dokum. i ośw. należy wczytać jako zał. na platformie, według instr. dla wykon., które znajdują się na platformie. 3.8. Zamaw. w zakr. pytań techn. związ. z dział. systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszelkich infor. związ. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 17:00. 3.9. Wymag. techn. i organiz. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wykon. uczestn. w przedm. postęp. powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które znajdują się na platformie. 3.10. Występuje limit objęt. plików lub spakow. folderów w zakresie całej oferty. Szczegół. infor. w tym zakresie znajdują się w instrukcji zamieszcz. na platformie. 3.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze inter. i dostępna przepust. łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytk. 3.12. Składając ofertę zaleca się zaplan. złożenia jej z wyprzedz. min. 24h, aby zdążyć w terminie przewidz. na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane z brakiem np. aktualnej przegląd., itp. 3.13. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki, zgodnie z instrukcją dla wykon. znajdującą się na platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, email: iod@zdw.opole.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice–Tułowice Małe” – z podziałem na zadania” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, 4) przetwarzane przez administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy), 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.3211.67.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 jest wykonanie usług dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice–Tułowice Małe” – z podziałem na zadania zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego.
2. Celem zamówienia będzie:
a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach,
b) kontrola rozliczenia kosztów robót nadzorowanych branż,
c) skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych:
– wymaganej jakości wbudowanych materiałów,
– wymaganej jakości wykonanych robót w czasie realizacji inwestycji,
– wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową,
– wykonanie robót w ustalonym w umowie z wykonawcą robót budowlanych terminie.
3. W ramach inwestycji między innymi prowadzone będą roboty branży elektroenergetycznej:
a) przebudowa i zabezpieczenie istniejących linii kablowych niskiego napięcia,
b) budowa oświetlenia przejść dla pieszych,
c) budowa oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 405.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 jest wykonanie usług dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice–Tułowice Małe” – z podziałem na zadania zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego.
2. Celem zamówienia będzie:
a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach,
b) kontrola rozliczenia kosztów robót nadzorowanych branż,
c) skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych:
– wymaganej jakości wbudowanych materiałów,
– wymaganej jakości wykonanych robót w czasie realizacji inwestycji,
– wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową,
– wykonanie robót w ustalonym w umowie z wykonawcą robót budowlanych terminie.
3. W ramach inwestycji między innymi prowadzone będą roboty branży sanitarnej:
a) budowa kanalizacji deszczowej (budowę kanałów deszczowych, budowę wpustów deszczowych, budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów do kanałów deszczowych, budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów bezpośrednio do rowów drogowych, budowę wylotów wód opadowych,
b) budowę osadników na wlocie rowów drogowych do projektowanej kanalizacji deszczowej),
c) regulację wysokościową zaworów sieci wodociągowej.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 3 jest wykonanie usług dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice–Tułowice Małe” – z podziałem na zadania zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego.
2. Celem zamówienia będzie:
a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach,
b) kontrola rozliczenia kosztów robót nadzorowanych branż,
c) skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych:
– wymaganej jakości wbudowanych materiałów,
– wymaganej jakości wykonanych robót w czasie realizacji inwestycji,
– wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową,
– wykonanie robót w ustalonym w umowie z wykonawcą robót budowlanych terminie.
3. W ramach inwestycji między innymi prowadzone będą roboty branży telekomunikacyjnej:
a) budowa kanału technologicznego,
b) regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Zdolność zawodowa.
1. Zadanie nr 1 – branża elektroenergetyczna (sieć elektroenergetyczna i oświetlenie uliczne).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jeden nadzór branży elektroenergetycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych na zadaniu wykonywanym na drogach.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
Za drogę zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.).
2. Zadanie nr 2 – branża sanitarna (sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jeden nadzór branży sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej na zadaniu wykonywanym na drogach.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
Za drogę zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.).
3. Zadanie nr 3 – branża telekomunikacyjna (budowa kanału technologicznego).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jeden nadzór branży telekomunikacyjnej na zadaniu wykonywanym na drogach.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
Za drogę zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.).
II. Zdolność techniczna.
4. Zadanie nr 1 – branża elektroenergetyczna (sieć elektroenergetyczna i oświetlenie uliczne).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót elektroenergetycznych (sieć elektroenergetyczna i oświetlenie uliczne) posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót elektroenergetycznych – 1 osoba.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
5. Zadanie nr 2 – branża sanitarna (sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót sanitarnych (sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa) posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych – kanalizacja deszczowa i/lub sieć wodociągowa i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych – kanalizacja deszczowa i/lub sieć wodociągowa – 1 osoba.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
6. Zadanie nr 3 – branża telekomunikacyjna (budowa kanału technologicznego).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót telekomunikacyjnych (budowa kanału technologicznego) posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót telekomunikacyjnych w zakresie sieci przewodowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót telekomunikacyjnych – 1 osoba.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektorów nadzoru branż wymienionych powyżej pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami do nadzorowania robotami oraz doświadczeniem w każdej z łączonych branż, przy jednoczesnym zachowaniu, że jedna osoba może pełnić maksymalnie funkcję dwóch inspektorów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3) zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis punktu 3 poniżej stosuje się.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji 5.4.) punkty 1, 2 i/lub 3 (tj. nazwa usługi, zakres nadzorowanych robót), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – na załącznikach nr 6a, 6b i/lub 6c (zadania nr 1, 2 i/lub 3) do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób na załącznikach nr 7a, 7b i/lub 7c (zadania nr 1, 2 i/lub 3) do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji 5.4.) punkty 4, 5 i/lub 6 tj.: nazwę, specjalność i zakres posiadanych uprawnień, okres doświadczenia po uzyskaniu uprawnień, stanowisko oraz podać informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w punkcie 1 podpunkt a) dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w sekcji 5.2.) i art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o których mowa w sekcji IX punkt III, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją 5.4.).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione w sekcji 5.5.) składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcjach 5.6.) i 5.7.). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy (jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest wymagane przez zamawiającego)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Treść zapyt. wraz z wyj., zmiany treści SWZ oraz inne dok. zam. bezpośr. związ. z postęp. o udziel. zam. zam. udostęp., bez ujaw. źródła zapyt. na str. inter. prowadz. postęp.: https://platformazakupowa.pl lub na profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824053.
II. Wraz z form. of. sporz. w formie elektr. opatrz. kwalif. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. (na zał. nr 1 do SWZ), za pośred. Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgod. z zasad. określ. w sekcji 3.6.) powinny być złożone:
1) form. cen. w formie elektr. opatrz. kwalifik. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. – na załącznikach nr 2a, 2b i/lub 2c do SWZ (zadania nr 1, 2 i/lub 3),
2) odpis lub inf. z KRS, CEiIDG lub innego właściw. rej. celem potw. umoc. osoby działaj. w imieniu wyk., chyba że zamaw. może je uzysk. za pomocą bezpł. i ogólnodostęp. baz danych, a wyk. wskazał dane umożliw. dostęp do tych dok. w odniesieniu do wyk., wyk. wspól. ubiegaj. się o zam., jak również w odniesieniu do podm. udostęp. zasoby. W przyp. wskaz. przez wyk. dostęp. wyżej wym. dok. pod określ. adres. inter. ogólnodostęp. i bezpł. baz danych, zam. może żądać od wyk. przedst. tłumacz. na język polski pobr. samodz. przez zam. dok.,
3) pełnomoc. lub inny dok. potw. umoc. do reprezent. wyk. lub podm. udostęp. zasoby chyba, że umoc. do reprezent. wynika z dok., o których mowa w podp. 2 powyżej sporz. w formie elektr. opatrz. kwalifik. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz. podpisem zauf. lub podp. osob.,
4) ośw. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zam. publ. w formie elektr. opatrz. kwalifik. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. – na zał. nr 3 do SWZ,
4a) wyk., w przypadku poleg. na zdoln. lub sytuacji podm. udostęp. zasoby, przedst., wraz z ośw. o którym mowa w podp. 4 powyżej, także ośw. podm. udostęp. zasoby, potwierdz. brak podstaw wykl. tego podm. oraz odp. speł. war. udziału w postęp. lub kryt. selekcji, w zakr., w jakim wyk. powołuje się na jego zasoby – na zał. nr 3a do SWZ.
Ośw. podm. udostęp. zasoby w zakr. w jakim potwierdz. okol., o których mowa w treści art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą mieć formę dok. elektr., podpis. kwalifik. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. przez każdy z tych podm. zgod. z zasad. określ. w sekcji 3.6.),
4b) w przypadku wyk. wspólnie ubieg. się o zam. ośw. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zam. publ. składa każdy z nich zgod. z zasad. określ. w sekcji 3.6.),
5) pełnomoc. potw. umoc. do reprezent. wszystkich wyk. wspól. ubieg. się o udziel. zam. sporz. w formie elektr. i opatrz. kwalifik. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob.,
6) zob. podm. udostęp. zasoby, o których mowa w punkcie 4.5 podp. 2 SWZ sporz. w formie elektr. opatrz. kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. – wzór zob. stanowi zał. nr 4 do SWZ,
7) ośw. o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w sekcji 6.6.) punkt 6 – zgod. z zał. nr 5 do SWZ (dot. tylko wyk. wspól. ubieg. się o udziel. zam.).
III. Z postęp. o udziel. zam. publ. wykl. się wyk. również zgod. z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegól. rozw. w zakr. przeciwdział. wspier. agresji na Ukrainę oraz służ. ochr. bezpiecz. narod. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (punkt 4.8. podp. 6 SWZ)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.