eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Budowa przepustu w miejscowości Zielony GrądOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524447

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. św. Wojciecha 5

1.5.2.) Miejscowość: Pasłęk

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552482001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paslek@paslek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: paslek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.paslek.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7872c84-34ce-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00328881/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349684/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGK.271.18.2022.ŁZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 491088,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające budowie przepustu w miejscowości Zielony Grąd
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:
1) budowie przepustu na rzece Elszce w ciągu lokalnej drogi gminnej w miejscowości Zielony Grąd. Przepust zaplanowano z blachy falistej o szerokości 4,39 m , wysokości 2,77 m i długości 14,48 m.
2) Wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 79 m o nawierzchni asfaltowej.
3) Wykonanie barier ochronnych nad przepustem 24m i 20 m.
Zakres robót oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa: “Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd” opracowana przez autora projektu inż. Grzegorza Walczaka Biuro usług Inwestycyjnych z siedzibą w Gronowie Górnym. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy dla oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zaleca oferentom przed złożeniem oferty dokonanie oględzin w terenie objętym planowanym zakresem opracowania w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji założeń projektowych. Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które stanowi dokumentacja projektowa wymieniona w § XXIII - Zestawienie Załączników i Dodatków do SWZ, oraz załączona do dokumentów postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 692726,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1156313,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 692726,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Partner S. C. K. Gawecki A. Ragin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 170390472

7.3.3) Ulica: Lidzbarska 10

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 692726,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 255 pkt 3 zamawiający zwiększył środki przeznaczone na realizację zadania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.