eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Budowa przepustu w miejscowości Zielony GrądOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524447

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. św. Wojciecha 5

1.5.2.) Miejscowość: Pasłęk

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552482001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paslek@paslek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: paslek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7872c84-34ce-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00328881/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.paslek.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w regulaminie korzystania z platformy ZETO PZP oraz instrukcji obsługi systemu PZP ZETO przeznaczonej dla Wykonawcy po likiem
https://zamowienia.paslek.pl/#/help

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w § XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w § XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.18.2022.ŁZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające budowie przepustu w miejscowości Zielony Grąd
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:
1) budowie przepustu na rzece Elszce w ciągu lokalnej drogi gminnej w miejscowości Zielony Grąd. Przepust zaplanowano z blachy falistej o szerokości 4,39 m , wysokości 2,77 m i długości 14,48 m.
2) Wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 79 m o nawierzchni asfaltowej.
3) Wykonanie barier ochronnych nad przepustem 24m i 20 m.
Zakres robót oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa: “Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd” opracowana przez autora projektu inż. Grzegorza Walczaka Biuro usług Inwestycyjnych z siedzibą w Gronowie Górnym. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy dla oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zaleca oferentom przed złożeniem oferty dokonanie oględzin w terenie objętym planowanym zakresem opracowania w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji założeń projektowych. Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które stanowi dokumentacja projektowa wymieniona w § XXIII - Zestawienie Załączników i Dodatków do SWZ, oraz załączona do dokumentów postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena oferty– 60% 2) Okres wydłużenia rękojmi– 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres wydłużenia rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) posiadał wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, to jest należycie wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przepustu z blach lub rury o średnicy min.1,5 m i długości ponad 10 m.
b) skierował do realizacji przedmiotu zamówienia osobę posiadają uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane) w specjalności: mostowej,  która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
c) dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, to znaczy zatrudnia co najmniej 5 pracowników, rozumiane jako przeciętna roczna liczba zatrudnionych pracowników z okresu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w § VII ust. 1 i ust. 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w § VIII ust. 2 pkt 4 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

5000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym, wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca nie mógł przewidzieć wzrostu niniejszych kosztów przed dniem składania ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac,
2) zmiany technologii realizacji robót, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym terminie jest niemożliwa,
3. Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi Przedstawiciela Zamawiającego w celu określenia wpływu ww. sytuacji na realizację zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.paslek.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.