eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110200194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 60

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 57 25 513

1.5.8.) Numer faksu: 82 57 25 513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpwlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fed9bf15-3fca-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016935/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369996/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P.372.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 205589,84 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 102794,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 ”na terenie Powiatu Włodawskiego.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć dowolną liczbę części , maksymalnie – dwie części.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
5. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający nie wymaga wskazania w oparciu o art.95 Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących obsługę nośników i sprzętu na umowę o pracę. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 102794,92 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 ”na terenie Powiatu Włodawskiego.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć dowolną liczbę części , maksymalnie – dwie części.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
5. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający nie wymaga wskazania w oparciu o art.95 Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących obsługę nośników i sprzętu na umowę o pracę. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 102794,92 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elżbieta Kowalczuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5651428718

7.3.3) Ulica: Chełmska

7.3.4) Miejscowość: Wola Uhruska

7.3.5) Kod pocztowy: 22-230

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ewa Szczepanik Usługi Komunalne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5651115190

7.3.3) Ulica: Kwiatowa

7.3.4) Miejscowość: Urszulin

7.3.5) Kod pocztowy: 22-234

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109350 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.