eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w zakresie systemów automatycznej identyfikacji oraz logistyki i Przemysłu 4.0 (...).Ogłoszenie z dnia 2022-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w zakresie systemów automatycznej identyfikacji oraz logistyki i Przemysłu 4.0 (...).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w zakresie systemów automatycznej identyfikacji oraz logistyki i Przemysłu 4.0 (...).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65bac162-5a8d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007867/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.43 Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w zakresie systemów automatycznej identyfikacji oraz logistyki i Przemysłu 4.0 (grupa U113)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Tytuł projektu: „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” Nr umowy POWR.03.05.00-00-00 Z098/17-00, numer projektu 47/050/FSD18/0001

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej.
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę
Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.
f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie,
dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww.
zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia
dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IA1.283.64.2022.KL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu Automatic identification systems – wykład 15 godz. i ćwiczenia 15 godz. (łącznie 30 godz.).

Zajęcia z przedmiotu Automatic identification systems obejmują następujące zagadnienia:
a) Introduction to identification systems,
b) introduction to barcode,
c) barcode symbology,
d) reading and decoding barcode,
e) introduction to scanner operating parameters,
f) magnetic stripes,
g) creating magnetic stripes,
h) smart cards,
i) how smart cards work,
j) introduction to radio frequency identification,
k) radio frequency identification system,
l) introduction to biometrics,
m) fingerprint and hand geometry,
n) behavioural biometrics,
o) additional biometric identification systems.

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
a) przeprowadzenie zajęć i zaliczeń w języku angielskim,
b) opracowanie, na wzorach projektowych z właściwą identyfikacją wizualną, materiałów dydaktycznych w j. angielskim dla studentów wraz z udostępnieniem ich w ramach kursu na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej,
c) sprawdzanie i udokumentowanie obecności studentów na zajęciach, przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się (przewidzianych w ramach kursu zaliczeń),
d) przestrzeganie przepisów obowiązujących na Politechnice Śląskiej, w szczególności zapisów regulaminów studiów,
e) wpisanie do wewnętrznych systemów Politechniki Śląskiej ocen z zaliczeń poszczególnym studentom;
f) współpraca z kierownictwem Katedry Inżynierii Produkcji, kierownictwem projektu i obsługą administracyjną projektu, dotycząca wszelkich kwestii formalnych, związanych z prowadzeniem zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2023 r. Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone po zawarciu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
w języku angielskim z przedmiotu Automatic identification systems – projekt 30 godz., obejmujących zagadnienia związane z opracowaniem projektu dotyczącego treści przedstawianych w trakcie wykładu i ćwiczeń z przedmiotu o tej samej nazwie (tematyka wskazana w części 1).

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
a) przeprowadzenie zajęć i zaliczeń w języku angielskim,
b) opracowanie, na wzorach projektowych z właściwą identyfikacją wizualną, materiałów dydaktycznych w j. angielskim dla studentów wraz z udostępnieniem ich w ramach kursu na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej,
c) sprawdzanie i udokumentowanie obecności studentów na zajęciach, przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się (przewidzianych w ramach kursu zaliczeń),
d) przestrzeganie przepisów obowiązujących na Politechnice Śląskiej, w szczególności zapisów regulaminów studiów,
e) wpisanie do wewnętrznych systemów Politechniki Śląskiej ocen z zaliczeń poszczególnym studentom,
f) współpraca z kierownictwem Katedry Inżynierii Produkcji, kierownictwem projektu i obsługą administracyjną projektu, dotycząca wszelkich kwestii formalnych, związanych z prowadzeniem zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2023 r. Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone po zawarciu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
w języku angielskim z przedmiotu Industry 4.0 in Logistics – wykład 15 godz. i ćwiczenia 15 godz. (łącznie 30 godz.).

Zajęcia z przedmiotu Industry 4.0 in Logistics obejmują następujące zagadnienia:
1) Introduction to Industry 4.0,
2) Industry 4.0 VS the 4th Industry Revolution,
3) Definition of Industry 4.0,
4) Logistics in Industry 4.0,
5) Advanced manufacturing solutions,
6) Automated Guided Vehicles (AGV),
7) Autonomous Mobile Robots (AMR),
8) Collaborative robots:
 COBOT,
 Augmented reality,
 Simulation,
 Cyber-physical systems,
 Internet of things (IoT),
 Industrial Internet of Things (IIoT),
 Big data and Analytics,
 Cloud,
 Cyber-security,
 An application of Industry 4.0 in logistics.

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
a) przeprowadzenie zajęć i zaliczeń w języku angielskim,
b) opracowanie, na wzorach projektowych z właściwą identyfikacją wizualną, materiałów dydaktycznych w j. angielskim dla studentów wraz z udostępnieniem ich w ramach kursu na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej,
c) sprawdzanie i udokumentowanie obecności studentów na zajęciach, przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się (przewidzianych w ramach kursu zaliczeń),
d) przestrzeganie przepisów obowiązujących na Politechnice Śląskiej, w szczególności zapisów regulaminów studiów,
e) wpisanie do wewnętrznych systemów Politechniki Śląskiej ocen z zaliczeń poszczególnym studentom,
f) współpraca z kierownictwem Katedry Inżynierii Produkcji, kierownictwem projektu i obsługą administracyjną projektu, dotycząca wszelkich kwestii formalnych, związanych z prowadzeniem zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2023 r. Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone po zawarciu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu Industry 4.0 in Logistics – projekt 30 godz. Zajęcia z przedmiotu Industry 4.0 in Logistics obejmują zagadnienia związane z opracowaniem projektu dotyczącego tematyki wykładów i ćwiczeń z przedmiotu o tej samej nazwie (tematyka wskazana w części 3).
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2023 r. Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone po zawarciu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność Zawodowa:
Części 1 i 2:
Dysponowanie minimum 1 osobą (1 osobą dla każdej części, Zamawiający dopuszcza, że może to być ta sama osoba) zdolną do wykonania zamówienia, która będzie odpowiedzialna m. in. za prawidłową realizację zamówienia i kontrolę jakości jego wykonania oraz posiadająca kwalifikacje w poniższym zakresie. Osoba ta musi wykonywać zamówienie. Osoba ta musi:
a) posiadać tytuł doktora i co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową (dydaktyczną),
b) posiadać udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych z wartością indeksu Hirscha min. 3, wg bazy Web of Science lub/i SCOPUS lub/i Google Scholar,
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie Automatic identyfication systems, w języku angielskim, na uczelni wyższej poza terytorium Polski w wymiarze co najmniej 30 godzin,
d) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert była zatrudniona w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej poza terytorium Polski przez okres co najmniej jednego roku akademickiego,
e) inne wymagania: musi komunikować się w języku angielskim na poziomie min. B2.
Części 3 i 4:
Dysponowanie minimum 1 osobą (1 osobą dla każdej części, Zamawiający dopuszcza, że może to być ta sama osoba) zdolną do wykonania zamówienia, która będzie odpowiedzialna m. in. za prawidłową realizację zamówienia i kontrolę jakości jego wykonania oraz posiadająca kwalifikacje w poniższym zakresie. Osoba ta musi wykonywać zamówienie. Osoba ta musi:
a) posiadać tytuł doktora i co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową (dydaktyczną),
b) posiadać udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych z wartością indeksu Hirscha min. 3, wg bazy Web of Science lub/i SCOPUS lub/i Google Scholar,
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie Industry 4.0 in Logistics, w języku angielskim, na uczelni wyższej poza terytorium Polski w wymiarze co najmniej 30 godzin,
d) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert była zatrudniona w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej poza terytorium Polski przez okres co najmniej jednego roku akademickiego,
e) inne wymagania: musi komunikować się w języku angielskim na poziomie min. B2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ww. wykonawców, które powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, niniejszego ogłoszenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ww. pkt 5.5. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany terminu lub sposobu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie lub zwłokę w wykonaniu umowy, w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,
b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających rozpoczęcie, realizację w terminie lub kontynuowanie realizacji przedmiotu umowy,
3) zmiany w kolejności i terminach płatności, w tym możliwość wprowadzenia płatności częściowych, w przypadku zmiany terminu lub sposobu realizacji zamówienia,
4) zmiany sposobu wykonywania umowy:
a) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy,
b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) zmiany ceny umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji, znajdującą się w zakładce „Instrukcje” na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.