eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356774935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rakowicka, 10

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krakow.wsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krakow.wsa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6df99a5a-5df1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00128105/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krakow_wsa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krakow_wsa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach: pdf, doc., docx, rtf, odt.
3. Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę zakupową, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krakow_wsa, za pośrednictwem komendy „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
6. Komunikacja za pośrednictwem Platformy zakupowej wymaga założenia konta Użytkownika.
7. W celu założenia konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika (Wykonawcę) aktywnego konta poczty elektronicznej
(e-mail). Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin Składając ofertę Wykonawca akceptuje powyższy Regulamin.
9. Na stronie platformy zakupowej znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca m.in. informacje dotyczące sposobu składania ofert.
8. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działem platformy zakupowej prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta www.platformazakupowa.pl pod numerem
+48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszystkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy zakupowej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm.VI.262/9/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części I jest dostawa do siedziby WSA w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10 następującego sprzętu komputerowego:
1) Komputer typu SFF 5 szt.
2) Oprogramowanie MS Office 15 szt.
3) Monitor I 15 szt.
4) Monitor II 2 szt.
5) Pamięć RAM 4 szt.
6) Słuchawki z mikrofonem 3 szt.
7) Karta sieciowa 1 szt.
8) Wkładki światłowodowe 4 szt.
9) Patchcord światłowodowy 8 szt.
10) Laptop 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje zwiększenie zamówienia ponad ilość wskazaną w punktach 1 i 2.
Wartość sprzętu komputerowego zamawianego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji będzie zgodna z cenami jednostkowymi zaproponowanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i nie może sumarycznie przekroczyć maksymalnej kwoty: 50 000 zł brutto.
Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówienia w ramach prawa opcji sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do 10.12.2023r. lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa powyżej, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę składając zlecenie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
Maksymalna ilość przewidziana do zakupu w ramach prawa opcji:
1) Komputer typu SFF 10 szt.
2) Oprogramowanie MS Office 10 szt.

Podane wyżej ilości są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszanie ww. ilości, w ramach maksymalnej kwoty przewidzianej na zakup tj. 50 000 zł brutto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części II jest dostawa do siedziby WSA w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10 następującego sprzętu komputerowego:
1) Urządzenie wielofunkcyjne 5 szt.
2) Drukarka monochromatyczna 14 szt.
3) Dodatkowy podajnik 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje zwiększenie zamówienia ponad ilość wskazaną w punktach 2 i 3.
Wartość sprzętu komputerowego zamawianego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji będzie zgodna z cenami jednostkowymi zaproponowanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i nie może sumarycznie przekroczyć maksymalnej kwoty: 13 500 zł brutto.
Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówienia w ramach prawa opcji sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do 10.12.2023r. lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa powyżej, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę składając zlecenie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
Maksymalna ilość przewidziana do zakupu w ramach prawa opcji:

1) Drukarka monochromatyczna 10 szt.
2) Dodatkowy podajnik 10 szt.

Podane wyżej ilości są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszanie ww. ilości, w ramach maksymalnej kwoty przewidzianej na zakup tj. 13 500 zł brutto. Każdy sprzęt komputerowy w ramach prawa opcji będzie zgodny z OPZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części III jest dostawa do siedziby WSA w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10 następującego sprzętu komputerowego:
1) Serwer typu Rack 2 szt.
2) Kabel DAC 10G SFP+ 4 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie, że wykonawca:
dla części I:
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartością co najmniej 50 000 złotych brutto;

dla części II:
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartością co najmniej 20 000 złotych brutto;

dla części III:
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartością co najmniej 30 000 złotych brutto;

Uwaga:
Jedna dostawa to jedna umowa, w ramach której wykonano lub nadal jest wykonywana dostawa sprzętu komputerowego. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, dostawę wykonaną lub wykonywaną przy czym: - pod pojęciem dostawy wykonanej należy rozumieć dostawę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną) - pod pojęciem dostawy wykonywanej należy rozumieć dostawę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej wymaganą dla danej części zamówienia wartość. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku dostaw (umów) w celu osiągnięcia wymaganej w danej części wartości minimalnej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek powyższy musi zostać w całości spełniony przez jeden podmiot. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów wielu podmiotów w celu wykazania spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Pzp.
2. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
2) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 Umowy - w zakresie dostosowania niniejszej Umowy do zmian nią spowodowanych;
3) gdy po podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania Umowy
i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego sprzętu lub jego zmianę o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia;
4) w przypadku zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron Umowy okoliczności, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia innych sprzętów lub sprzętów innych producentów niż zadeklarowane w ofercie, o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, bez zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia;
5) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
6) zmiany terminu realizacji Umowy:
a) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;
b) gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego.
- nie dłużej jednak niż o 10 dni (kalendarzowych) w ww. przypadkach.
7) w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji Umowy;
3. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ustawy Pzp.
4. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób i adresów, o których mowa w § 9 Umowy, które to zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony (również za pomocą e-maila).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krakow_wsa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.