eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących naprawę uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i pozornych w posadzkach, a także wykonanie innych robótOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących naprawę uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i pozornych w posadzkach, a także wykonanie innych robót

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200763186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-323

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stadion.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących naprawę uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i pozornych w posadzkach, a także wykonanie innych robót

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b40e7c6-5dea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00069644/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących naprawę uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i pozornych w posadzkach, a także wykonanie innych robót

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824883

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w języku polskim komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu OpenNexus, który dostępny jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/ oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach poczty elektronicznej - adres e mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl
2. Korzystanie z platformy OpenNexus jest bezpłatne.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy podać również nr ewidencyjny nadany przez Zamawiającego, znak sprawy: DZR-271-3/2023.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie OpenNexus): https://platformazakupowa.pl/transakcja/824883
Postępowanie można wyszukać również za pomocą Wyszukiwarki ze strony głównej Platformy OpenNexus.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie OpenNexus: 824883

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja za pomocą platformy OPENNEXUS odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zamawiający informuje, iż wszystkie instrukcje tekstowe oraz wizualne dla Wykonawcy dotyczące korzystania z platformy, w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert i innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu są dostępne na stronie internetowej platformazakupowa.pl: w zakładce Pierwsze kroki na platformie pod linkiem:
https://about.opennexus.com/uslugi/platforma-zakupowa-pierwsze-kroki/
oraz w zakładce Instrukcje użytkownika pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Szczegółowy opis korespondencji znajduje się w rozdz. XVI SWZ.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 i/lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. ul Słonecznej 1, zwana dalej Administratorem, tel.: 85 654 86 80 , e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl;
2) we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@stadion.bialystok.pl;
3) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby niniejszego postępowania i realizacji umowy;
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZR-271-3/2023 prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług związanych ze wsparciem technicznym, z których administrator korzysta;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, a następnie wymogiem umownym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
administratora, w szczególności do celów ewentualnych roszczeń;
9) źródłem pochodzenia danych jest Wykonawca przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia,
10) dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej;
11) przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2. Nie przysługuje Panu/Pani:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZR-271-3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących:
1) naprawę uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i pozornych (skurczowych) w posadzkach w przestrzeniach otwartych zadaszonych i niezadaszonych oraz na trybunach,
2) wykonanie innych robót w celu eliminowania przyczyn przedostawania się wód opadowych do pomieszczeń w obiekcie Stadion Miejski w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1,
3) wykonanie robót związanych z naprawą wielowarstwowych posadzek żywicznych na zewnętrznych ciągach komunikacyjnych pod trybunami oraz na promenadzie (tj. poza pomieszczeniami kubaturowymi obiektu);
4) sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu spełniająca wszystkie wymogi określone w SWZ, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa oraz kryterium doświadczenie zespołu projektowego Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zespołu projektowego Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca winien wykazać uprawnienia od zespołu projektowego:
a) posiadanie przez co najmniej jednego członka zespołu projektowego uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej,
b) posiadanie przez co najmniej jednego członka zespołu projektowego uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późń. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ, o których mowa art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
4. W przypadku sytuacji, w której Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
a) zamiast zaświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 i rozdz. IX ust. 4 lub rozdz. IX ust. 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, zgodnie z rozdz. IX ust 2 pkt 2 SWZ.
5. 2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt) 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 pkt) 1 ppkt) b stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie składane w oparciu o art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI SWZ (Załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ).
2. Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia pełnomocnictwa w następujących przypadkach:
a) jeżeli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać umocowanie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust 1 Pzp składa - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w ofercie. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2, powinien być przedłożony zgodnie z rozdz. XI.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie Wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
2. Z uwzględnieniem postanowień art. 455 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) zaistnieją sytuacje, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności będące następstwem nieterminowego ukończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę;
2) konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
3) wystąpi siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwią wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
4) wystąpią okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności wskazane w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost/obniżenie wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 20% wartości pierwotnej umowy.
4. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2 i 3, następuje na pisemny wniosek Strony umowy, zawierający wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, to jest wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie zmiany, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.