eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych "GRAYLOG" dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świdnicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748500400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4edd7d4-5dd2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030075/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.4 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,f. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.ZALECENIA:Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls
.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf2. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip b) .7Z3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 4. Zamawiający zwraca uwagę naograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu , zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów wweryfikacji plików. 8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu SHA2 zamiast SHA1. 9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. - klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
23.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;
23.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński,
e-mail - iodo@powiat.swidnica.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania, nr WI.272.17.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
23.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605, dalej „ustawa Pzp”;
23.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
23.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
23.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
23.7 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

23.8 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa 25 stacji roboczych.

4.2.5.) Wartość części: 84591,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33195100-4 - Monitory

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres termin dostawy/wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” z podziałem na zadania:

Zadanie nr 2: Dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanowania.

4.2.5.) Wartość części: 7495,03 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30121000-3 - Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres termin dostawy/wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” z podziałem na zadania:
Zadanie nr 3: Wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych GRAYLOG.

4.2.5.) Wartość części: 10950,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres termin dostawy/wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1 O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
7.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,
7.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

7.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego, wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) Dla zadania nr 1: jednej dostawy stacji roboczych (komputerów) o wartości minimum 50.000,00 zł brutto, oraz załączeniem dowodów, że dostawa została wykonana należycie.
b) Dla zadania nr 2: jednej dostawy urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanowania o wartości minimum 7.000,00 zł brutto, oraz załączeniem dowodów, że dostawa została wykonana należycie.
c) Dla zadania nr 3: dwóch wdrożeń systemu centralizacji logów systemowych o wartości minimum 10.000,00 zł brutto, oraz załączeniem dowodów, że usługa została wykonana należycie.

7.2 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.2.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy,
7.2.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1,4 ustawy.
7.2.3 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

8.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu.
8.1.1. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone art. 125 ust.1 ustawy na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o, których mowa w art. 112 ust. 2 określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ
Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
8.2.1 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw/usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem dostaw określonych w pkt. 7.1.4. oraz załączeniem dowodów, że dostawy/usługi zostały wykonane należycie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodów określających, czy dostawy/usługi te zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 4 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

8.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy pzp
8.3.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.5 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym - wg załącznika nr 3 do SWZ (na wezwanie Zamawiającego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Dla zadania nr 1 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Dla zadania nr 2 - 100,00 zł (słownie: sto złotych)
Dla zadania nr 3 - 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.15 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
9.16 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a. wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty wymienione w pkt. 9 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np. oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców,
d. wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu np. ”nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,
e. przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Nie

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

- cena – waga 60%,
- okres termin dostawy/wykonania usługi – waga 40 %

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwotę w wysokości:
- dla zadania nr 1 - 104.047,00 zł (brutto)
- dla zadania nr 2 - 9.218,89 zł (brutto)
- dla zadania nr 3 - 13.468,50 zł (brutto)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.