eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych "GRAYLOG" dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-10-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świdnicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748500400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.swidnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4edd7d4-5dd2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00456285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030075/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418407

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.272.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa 25 stacji roboczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33195100-4 - Monitory

30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 84591,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” z podziałem na zadania:

Zadanie nr 2: Dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30121000-3 - Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące

4.5.5.) Wartość części: 7495,03 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych „GRAYLOG” dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” z podziałem na zadania:
Zadanie nr 3: Wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych GRAYLOG.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 10950,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103990,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104204,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9717 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9717 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9717 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Network Security Services – Piotr Wojtasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 896-13-69-609

7.3.3) Ulica: Walerego Sławka 15/170

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-633

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9717 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.