eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ch璚iny › Dow霩 uczni闚 zamieszka造ch na terenie gminy Ch璚iny w roku szkolnym 2023/2024 do Szko造 Podstawowej w Wolicy i Szko造 Podstawowej im. Janusza Korczaka w TokarniOg這szenie z dnia 2023-09-28

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Dow霩 uczni闚 zamieszka造ch na terenie gminy Ch璚iny w roku szkolnym 2023/2024 do Szko造 Podstawowej w Wolicy i Szko造 Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tokarni

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Ch璚inach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386214680

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 18A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ch璚iny

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-060

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 412413180

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@checiny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.checiny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dow霩 uczni闚 zamieszka造ch na terenie gminy Ch璚iny w roku szkolnym 2023/2024 do Szko造 Podstawowej w Wolicy i Szko造 Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tokarni

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-fcd6a000-5de2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00418287

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00345470/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 Dow霩 uczni闚 zamieszka造ch na terenie gminy Ch璚iny w roku szkolnym 2023/2024 do Szko造 Podstawowej w Wolicy i Szko造 Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tokarni

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/checiny

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/checiny

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym post瘼owaniu komunikacja Zamawiaj帷ego z Wykonawcami odbywa si w j瞛yku polskim przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/checiny.
2. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl oraz uznaje go za wi捫帷y,
b) zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚.
3. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami w zakresie:
- przesy豉nia Zamawiaj帷emu pyta do tre軼i SWZ;
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚
dowodowych;
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia / poprawienia / uzupe軟ienia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu;
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w
art. 125 ust. 1 lub z這穎nych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w
post瘼owaniu;
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia wyja郾ie dot. tre軼i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych;
- przes豉nia odpowiedzi na inne wezwania Zamawiaj帷ego wynikaj帷e z ustawy - Prawo zam闚ie publicznych;
- przesy豉nia wniosk闚, informacji, o鈍iadcze Wykonawcy;
- przesy豉nia odwo豉nia/inne odbywa si za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do
zamawiaj帷ego”. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za
po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si
komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego.
4. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
6. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a. sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. w陰czona obs逝ga JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f. Szyfrowanie naplatformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych generowane wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u
Miar.
7. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe 鈔odki dowodowe (je瞠li by造 wymagane) sk豉dane elektronicznie musz zosta podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sk豉dania oferty, wniosku w tym przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca sk豉da bezpo鈔ednio na dokumencie, kt鏎y nast瘼nie przesy豉 do systemu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawc b璠 przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Ch璚inach. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawc danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a tak瞠 art. 6 Ustawy z 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole post瘼owania b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. Je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. Zamawiaj帷y nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym ni cel okre郵ony powy瞠j. Wykonawca jest zobowi您any, w zwi您ku z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu, do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 formalnoprawnych wymaganych przez RODO i zwi您anych z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Nale膨 do nich obowi您ki informacyjne z art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te Wykonawca bezpo鈔ednio pozyska i przekaza Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego oraz art. 14 RODO wzgl璠em os鏏
fizycznych, kt鏎ych dane Wykonawca pozyska w spos鏏 po鈔edni, a kt鏎e to dane Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotycz帷e wyrok闚 skazuj帷ych i czyn闚
zabronionych) w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do up造wu
terminu na ich wniesienie;
2) udost瘼nianie protoko逝 i za陰cznik闚 do protoko逝 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyj徠kiem tych, o
kt鏎ych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniaj帷ych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl康y polityczne,
przekonania religijne lub 鈍iatopogl康owe, przynale積o嗆 do zwi您k闚 zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotycz帷ych zdrowia, seksualno軼i lub
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
3) w przypadku korzystania przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane przez Zamawiaj帷ego, z uprawnienia, o kt鏎ym
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (zwi您anych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane s dane osobowe jego dotycz帷e, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach,
o kt鏎ych mowa w art. 46 RODO, zwi您anych z przekazaniem jego danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji
mi璠zynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawc od administratora kopii danych osobowych podlegaj帷ych
przetwarzaniu), Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby wyst瘼uj帷ej z 膨daniem wskazania dodatkowych informacji, maj帷ych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
4) skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do
sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych), nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz jego za陰cznik闚;
5) w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania;
6) w przypadku, gdy wniesienie 膨dania dotycz帷ego prawa, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole post瘼owania lub za陰cznikach do tego protoko逝, od dnia zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y nie udost瘼nia tych danych, chyba 瞠 zachodz przes豉nki, o kt鏎ych mowa w
art. 18 ust. 2 rozporz康zenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wykonanie zadania obejmuje przew霩 na trasie:
I trasa:
ㄆkowa (przystanek obok sklepu) - Siedlce przystanek na g鏎ce – Siedlce -przystanek przy sklepie – przystanek Wolica, ul Siedlecka – Wolica, ul. Szkolna 35 – Tokarnia Szko豉;
II trasa:
Wolica, ul. Szkolna 35 - przystanek Wolica, ul Siedlecka - Siedlce -przystanek przy sklepie Siedlce – Siedlce -przystanek na g鏎ce;
Maksymalna ilo嗆 uczni闚 na trasie wynosi 30.
Ilo嗆 kurs闚 zgodnie z odpowiednim za陰cznikiem do SWZ.
Zam闚ienie obejmuje r闚nie dodatkowe kursy na zlecenie Zamawiaj帷ego np. w dniach egzamin闚 pr鏏nych i ko鎍owych, wyjazdy na wycieczki, na zaj璚ia na Hali Sportowej w Ch璚inach.
Przewidywana w roku szkolnym 2023/2024 鈔ednia liczba kilometr闚 potrzebna do dowozu uczni闚: 3500 km.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena og鏊na oferty polega b璠zie na zsumowaniu punkt闚 wyliczonych w poszczeg鏊nych kryteriach.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zast瘼czego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wg formu造 spe軟ia/nie spe軟ia.
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej.
Wykonawcy musz dysponowa minimum 1 autobusem lub busem zapewniaj帷e min. 32 miejsca siedz帷e.
Ocena spe軟ienia w/w warunku nast徙i na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokument闚 wg formu造 spe軟ia/nie spe軟ia.
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e posiadania zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wg formu造 spe軟ia/nie spe軟ia.
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wg formu造 spe軟ia/nie spe軟ia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
O鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego.
O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z p騧n. zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo
o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz
autobus闚 (bus闚) dost瘼nych wykonawcy us逝gi w celu realizacji zam闚ienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi
zasobami.
Licencja uprawniaj帷a do podejmowania i wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie transportu drogowego, zgodnie z
ustaw z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z p騧n. zm.).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za
likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.
Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷
zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
O鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych, kt鏎e wykonaj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty i powinno ono zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
1) post瘼owania o udzielenie zam闚ienie publicznego, kt鏎ego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia;
3) ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, dokument ”O鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝”, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w
jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy wy陰cznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa積o軼i w
przypadku wyst徙ienia poni窺zych okoliczno軼i:
1) zmian w przepisach prawa maj帷ych wp造w na wykonanie przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tre軼i umowy do
obligatoryjnych uregulowa zmienionych przepis闚,
2) zmiana zaj耩 lekcyjnych maj帷a wp造w na ilo嗆 wykonywanych kurs闚,
3) zmiana liczby przewo穎nych dzieci maj帷a wp造w na tabor, kt鏎ym Wykonawca wykonuje us逝g,
4) zaprzestanie przez Wykonawc wykonywania us逝gi pojazdem wymienionym w umowie je瞠li jest to nast瘼stwem sprzeda篡 pojazdu lub z造m stanem technicznym pojazdu.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert, wraz z za陰cznikami, nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem post瘼owania: https://platformazakupowa.pl/pn/checiny

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.