eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Naprawa samochodów służbowychOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawa samochodów służbowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.lu@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa samochodów służbowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-279f9681-5d24-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00522498/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja i naprawy samochodowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.4.Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OL.2616.360.2023 oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.5) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 6) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera
4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).7. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”” Dalszy ciąg w sekcji IX-Pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związkuz
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takichdanych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danychDz.Urz.UEL119 z 04.05.2016,
str.1),dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych
osobowychjest że: administratoremPani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z
siedzibą przyul. Nowowiejskiej 26 A,00-911 WarszawaAdministrator wyznaczył Inspektorem Ochrony
Danych, zktórym może się Pani/Pankontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez
pocztęelektroniczną na adres:iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego,
ul.Nowowiejska 26A, 00-911Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;Pani/Pana
daneosobowe przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowegopostępowania o udzieleniezamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ichprzetwarzania jest obowiązekprawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówieńpublicznych spoczywający naZamawiającym;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osobylub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18
oraz art.74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp,przez okres4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;Obowiązekpodania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiemustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu oudzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawyPzp;Wodniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pan/i:•na podstawie art.15 RODO
prawodostępu do danychosobowych Pani/a dotyczących;•na podstawie art.16 RODO prawo do
sprostowanialub uzupełnieniaPani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lubuzupełnienia niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszaćintegralnościprotokołu oraz jego załączników.•na podstawie art.18 RODO prawo
żądania odadministratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o którychmowa w art.18ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania wodniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub wcelu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesupublicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania
danychosobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.•prawo do wniesienia
skargido PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danychosobowych Pani/adotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/u:•w związku z
art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych;•prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;•na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art.6 ust.1 lit.cRODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u
obowiązkuinformacyjnymwynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazanezostanąZamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośredniopozyskaod wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OL.2616.360.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa samochodów służbowych.
2. Szczegółowy zakres czynności określony został w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

50112200-5 - Usługi w zakresie konserwacji samochodów

98394000-1 - Usługi tapicerskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto przeglądów - 30 %
2) Cena brutto napraw - 30 %
3) Termin przyjęcia samochodu do naprawy - 20%
4) Udzielony okres gwarancji - 20%
Wskazanie sposobu obliczania sumy punktów
1) kryterium Cena brutto przeglądów:
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone wg wzoru:
P = (Pn / Po) x 30 pkt
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium - Cena brutto przeglądów
Cn – oznacza najniższą cenę brutto, spośród ofert ocenianych
Co – oznacza cenę brutto oferty ocenianej
a) Zamawiający w tym kryterium będzie oceniać usługi przeglądów samochodów wraz z wymianą części zamiennych i materiałów,
b) Zamawiający nie określa, jakie czynności powinny być dokonywane podczas przeglądów
w poszczególnych modelach samochodów,
c) czynności dokonywane podczas przeglądu różnią się w zależności od danego modelu samochodu i jego przebiegu w kilometrach; jeśli producent zaleca wymianę elementu po określonym przebiegu, należy to zalecenie potraktować jako część przeglądu; jeśli natomiast takiego zalecenia nie ma, a podczas przeglądu stwierdzono konieczność wymiany elementu, traktować to należy jako naprawę,
d) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
2) kryterium Cena brutto napraw:
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone wg wzoru:
N = (Nn / No) x 30 pkt
gdzie:
N – oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium - Cena brutto napraw
Nn – oznacza najniższą cenę brutto, spośród ofert ocenianych
No – oznacza cenę brutto oferty ocenianej
a) Zamawiający w tym kryterium będzie oceniać usługi naprawy samochodów wraz z wymianą części zamiennych i materiałów,
b) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
3) kryterium Termin przyjęcia samochodu do naprawy:
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone wg wzoru:
T = (Tn / To) x 20 pkt
gdzie:
T – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium – Termin przyjęcia samochodu do naprawy
Tn – oznacza najkrótszy termin, spośród wszystkich ofert ocenianych
To – oznacza termin zaproponowany w ofercie ocenianej
a) Zamawiający będzie punktować termin przyjęcia samochodu do naprawy, liczony od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego, w wymiarze od 1 do 4 dni roboczych (soboty, niedziele i dni wolne od pracy nie będą wliczane do tego terminu).
b) Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia samochodu do naprawy we wskazanym terminie,
c) zlecenia złożone do godziny 12:00 będą traktowane przez Wykonawcę jako złożone w danym dniu, natomiast zlecenia złożone po godzinie 12:00 będą uznawane jako złożone następnego dnia roboczego,
d) jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin przyjęcia samochodu do naprawy krótszy niż 24 godziny, Zamawiający przyjmie do oceny 1 dzień,
e) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu przyjęcia samochodu do naprawy lub zaproponuje w ofercie termin dłuższy niż 4 dni, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści SWZ,
f) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
4) kryterium Udzielony okres gwarancji:
a) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać:
20 pkt – gdy zadeklaruje 12-miesięczny okres gwarancji,
10 pkt – gdy zadeklaruje 9-miesięczny okres gwarancji,
0 pkt – gdy zadeklaruje 6-miesięczny okres gwarancji,
b) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena napraw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przyjęcia samochodu do naprawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 4) Udzielony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje samodzielnym stanowiskiem wyposażonym w podnośnik hydrauliczny, pneumatyczny lub elektryczny, na którym wykonywane będą naprawy mechaniczne pojazdów, ulokowane tak, by naprawy mogły być wykonywane bez względu na warunki atmosferyczne,
b) dysponuje urządzeniem do diagnostyki i czynności kontrolno-regulujących systemów elektronicznych pojazdów (zestawem diagnostycznym komputerów pokładowych samochodów), komputerowym testerem usterek umożliwiającym pełną diagnostykę pojazdów Zamawiającego, posiadającym aktualną licencję na oprogramowanie do komputerowej diagnostyki pojazdów Zamawiającego,
c) dysponuje urządzeniem laserowym do pomiarów, sprawdzania i regulacji geometrii zawieszenia samochodów,
d) dysponuje oprzyrządowaniem do diagnostyki i serwisowania systemów klimatyzacji w samochodach Zamawiającego,
e) dysponuje dozorowanym parkingiem zapewniającym bezpieczne przechowywanie naprawianych samochodów i znajdującego się w nich wyposażenia.
Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia „dot. zdolności technicznej - wykaz wyposażenia zakładu" stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w związku z artykułem 119 ustawy) wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

6) Inne
• Wypełniony i podpisany (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału), formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ),
• Wypełniony i podpisany (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału), formularz cenowy (załącznik nr 2A i 2B do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy, za zgodą obu Stron, w okolicznościach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy pod adresem:https://amw.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. sekcji 3.6 Ogłoszenia:10.Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.11.Wykonawcy mogą kierować zapytania do Zamawiającego, także mailowo na adres: dzp.lu@amw.com.pl z dopiskiem: „Postępowanie nr DZP- OL.2616.360.2023”. Zapytania kierowane na inne adresy mailowe Zamawiającego – nie będą rozpatrywane.
12. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku
dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
13. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej są
sporządzane, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2542)
– zwane dalej jako „Rozporządzenie” – w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), odsyłającym do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.) oraz zgodnie z formatami podpisu elektronicznego określonymi w tych przepisach
prawa – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .xades, .pades, .txt, .xls, .xlsx, .zip.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
14. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się
podpis w formatem PAdES,
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca sięb) odnośnie podpisu osobistego:
dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml”
zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się lub otaczającym.
c) odnośnie podpisu zaufanego:
wielkość dokumentów nie może przekraczać 10
MB (Szczegółowe informacje
dotyczące podpisu zaufanego można
uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)
Jeżeli jest to możliwe, zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego – wewnętrznego – który polega na tym, że jest
zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
15. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość
otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.