eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › "Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica

1.3.) Oddział zamawiającego: Prezydent Miasta Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 856 28 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 74 856 87 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ed600b6-5de0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044490/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. "Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.
61 ustawy PZP, za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej OpenNexus (dalej „Platforma”) pod adresem
platformazakupowa.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy PZP.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych,
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy PZP,
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,
 przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
8. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
ciąg dalszy Informacje dodatkowe

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 856-87-21, w imieniu której działa Prezydent Miasta Beata Moskal – Słaniewska,
• administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.swidnica.pl, telefon 74 856-28-23,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych” nr sprawy P-106/X/23 prowadzonej w trybie podstawowym bez negocjacji,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-106/X/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 23792,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 DEFINICJE:
- Zamawiający - Gmina Miasto Świdnica
- Wykonawca/Nadzór inwestorski - podmiot z którym Zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy”
- Koordynator - Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – osoba odpowiedzialna za koordynację robót i działań na budowie.
- Usługa - sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy”.
- Kontrakt – umowa o roboty budowlane nad którymi sprawowany jest Nadzór Inwestorski
- Wykonawca Robót Budowlanych - podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę o wykonanie robót budowlanych, które podlegają nadzorowi,
- Roboty Budowlane – roboty realizowane w ramach Kontraktu
- Umowa – umowa o pełnienie Nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

5.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych.
2. Nadzorem objęte będą roboty budowlane, obejmujące n/w zadania inwestycyjne:
1) Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy,
2) Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy

3. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia winien sprawować nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach przebudowy/budowy przejść dla pieszych, o których mowa w ust. 2 powyżej, na podstawie Kontraktu zawartego z Wykonawcą Robót Budowlanych,
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
1) zadanie 1 - dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja 1), sporządzonej przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS – mgr inż. Mariusz Szyrner, z siedzibą: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom oraz ELBAS Andrzej Słodkowski, z siedzibą: ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica, obejmującej n/w opracowania:
a) Dokumentację techniczną do zgłoszenia robót ,
b) Projekt budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, w tym:
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt techniczny
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej,
d) Projekt docelowej organizacji ruchu
i będzie realizowane w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych do organu budowlanego.

2) Zadanie 2 - dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja 2) , sporządzonej w sierpniu 2020 r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS – mgr inż. Mariusz Szyrner, z siedzibą: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom, obejmującej n/w opracowania:
a) Projekt budowlany
oraz projekty wykonawcze (PW):
b) PW – branży drogowej,
c) PW – branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa,
d) PW – branży elektrycznej - sieć oświetlenia ulicznego,
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej,
f) Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu.
i będzie realizowane w oparciu o Decyzję nr 1529/2021 pozwolenia na budowę z dnia 15 września 2021 r.

5. Ponadto Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać niżej wymienione wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych:
1) połączenia technologiczne pomiędzy nawierzchnią asfaltową a krawężnikiem i obrzeżem na takich elementach drogi jak: jezdnia, ciąg pieszo-rowerowy zostały uszczelnione za pomocą plastycznych taśm bitumicznych; w przypadku połówkowego wykonywania warstwy ścieralnej jezdni, połączenie pasów jezdni (w osi) zostało uszczelnione plastyczną taśmą bitumiczną;
2) trawniki były zakładane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 1 do Dokumentacji 2 pn. „Wytyczne wykonania i pielęgnacji trawnika”;
6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 powyżej wraz z załącznikami do Dokumentacji przedmiarami robót znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica.
7. Wykonawca, mając na względzie zakres prowadzonych Robót Budowlanych, ma zapewnić udział branżowych inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia, w liczbie i w zakresie czasowym, niezbędnym do prawidłowej realizacji całości nadzorowanych robot budowlanych.
8. Koordynatorem czynności branżowych inspektorów nadzoru będzie inspektor nadzoru branży drogowej. Wymagania stawiane Koordynatorowi zespołu określone są w Rozdz. VII w pkt. 2) ppkt. d.
9. Koordynator zobowiązuje się do
nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji poprzez dojazd i pobyt na placu budowy w ilości min. 1 wizyty na budowie w tygodniu potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy, a w przypadku gdy dziennik budowy nie jest wymagany podpisem na liście obecności.

Uwaga ! Za jedną wizytę Zamawiający uznaje pobyt inspektora nadzoru - koordynatora na każdej budowie w tygodniu, w godzinach prowadzenia robót budowlanych, niezależnie od czasu trwania tego pobytu, potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub podpisem na liście obecności jeżeli nie jest wymagany dziennik budowy.

10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r, poz. 682 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022r. poz. 1360 ze zm.) i ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
11. W ramach usługi Wykonawca winien zapewnić nadzór nad realizacją Kontraktu, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po jego rozliczenie oraz nadzór w okresie gwarancji i rękojmi.
12. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
1) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiOR, stanowiącymi załączniki do umowy o roboty budowlane,
2) pełnienie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi, i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartej umowy na roboty budowlane;
3) wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszej umowie,
4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
5) sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań podobnych, niezbędnych do wykonania zadania wynikłymi w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
13. Wykonawca będzie świadczyć usługi z najwyższą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami zawodowymi i doświadczeniem, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawców przepisów prawa i postanowień Umowy.
14. Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
15. Osobą upoważnioną do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszej Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Nadzorem Inwestorskim jest: Jarosław Markowski – z-ca dyr. DI w Urzędzie Miejskim w Świdnicy – tel. 74/ 85 62 906; e-mail: j.markowski@um.swidnica.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto – C;
2) Ilość wizyt koordynatora na budowie w tygodniu - IW

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga [%] Maks. Liczba pkt. Sposób oceny
2.1
Cena ofertowa brutto 60% 60 Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 60pkt
cena badanej oferty
2.2
Ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu
40% 40 W niniejszym kryterium punkty za ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami:

Za jedną wizytę – Wykonawca otrzyma 0 punktów
Za dwie wizyty – Wykonawca otrzyma 20 punktów
Za trzy wizyty – Wykonawca otrzyma 40 punktów

Za jedną wizytę Zamawiający uznaje pobyt inspektora nadzoru – koordynatora na każdej budowie w tygodniu, w godzinach prowadzenia robót budowlanych, niezależnie od czasu trwania tego pobytu, potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub podpisem na liście obecności jeżeli nie jest wymagany dziennik budowy..

Minimalna ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu wynosi 1 i stanowi wypełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie zobowiąże się do pobytu na budowie przynajmniej jeden raz w tygodniu – jego oferta zostanie odrzucona.
Maksymalna ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu wynosi 3
W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje wyższą liczbę wizyt na budowie w tygodniu niż maksymalna – do obliczeń zostanie przyjęta liczba 3 wizyt.

RAZEM 100% 100 ……………………………..

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + IW
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
IW – punkty uzyskane w kryterium „Ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu”

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej -– Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje n/w osobami zdolnymi do realizacji zamówienia i skieruje te osoby do realizacji zamówienia publicznego:

d1 Inspektor Nadzoru robót drogowych – Koordynator
Wymagana liczba osób – 1 osoba
Minimalne wymagania:
- uprawnienia budowlane (*) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda (słownie: pięćset tysięcy złotych), polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (**),

(*)Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2023 poz. 553) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
(**)Przez doświadczenie zawodowe Zamawiający rozumie doświadczenie uzyskane przy nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami - w Załączniku nr 6 do SWZ „Wykaz osób” należy wskazać roboty budowlane, przy których wskazana osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót oraz termin wykonywania wskazanych czynności – dzień, miesiąc, rok. Wymagane doświadczenie zawodowe nie jest tożsame z datą uzyskania uprawnień budowlanych.

Zamawiający wyjaśnia, że:
 pojęcia „budowa” i „przebudowa”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie
z definicja zawartą w art. 3 pkt 6), 7a) ustawy prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2023 poz. 553)
 pod pojęciem „”obszar miejski” rozumiany jest teren zabudowany, posiadający uzbrojenie podziemne, położony w granicach administracyjnych miasta,
 pojęcie „ulica” jest rozumiane zgodne z definicją zawartą w art. 4 pkt3) ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 645 ze zm.
 Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć zadanie realizowane w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.

2. Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16. Ponadto Wykonawca musi do oferty dołączyć:
1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. X ust. 2 pkt 1 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ), o ile dotyczy,
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 4 SWZ, o ile dotyczy,
3) oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (Załącznik nr 4 do SWZ), o ile dotyczy,
4) oryginał gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium (jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu),
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 14 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które Usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdz. VII, ust. 1 pkt 2) lit. d dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, podlega sumowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają Usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, Pzp z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, zgodnie z § 9 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
16. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego,
który wynosi max 5MB.
18. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w
miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.
19. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać,
aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
20. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.