eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ŚremieOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631129627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Promenada 7

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612247320

1.5.8.) Numer faksu: 612837738

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpo@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpo.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-613868bf-5dbe-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005174/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOL w Śremie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-613868bf-5dbe-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
12. Możliwość korzystania w postepowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej: https//ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikacje Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:zpo@post.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu).
18. Osoba uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jolanta Płocieniak,
tel. 61 22 47 320, e-mail: zpo@post.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, ul. Promenada 7, 63-100 Śrem, tel. 61 22 47 320,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego : ZOL.DA.372.9.2023 prowadzonym w trybie podstawowym,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO,
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOL.DA.372.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne na świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium - cena 60%

Oferta przedstawiająca najniższą cenę usługi otrzyma maksymalną ilość punktów tj.60 Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów .

Wartość punktowa ceny wyliczana wg wzoru:
oferowana najniższa cena
-------------------------------------- x 100 x 60 % = ilość punktów
cena badanej oferty

kryterium – odległość - 40%

Uwaga!
Odległość rozumiana jest jako odległość najkrótszej trasy samochodowej z kuchni, w której Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki do Obiektu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Śremie, ul. Promenada 7.

Kryterium odległość oceniana będzie wg poniższej skali punktowej:
0 – 35 km - 40 pkt
36-50 km - 20 pkt
51- 60 km - 10 pkt
61 km i powyżej - 0 pkt.

2 .Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane a za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.
4. O odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie publiczne mogą starać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art.112 ust.2 ustawy Pzp tj:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca potwierdzi, że spełnia ten warunek, jeżeli :
wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia min 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) .
c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca potwierdzi, że spełnia ten warunek, jeżeli :
- przedłoży wykaz zrealizowanych należycie usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie) obejmujący co najmniej dwie usługi w zakresie przedmiotu zamówienia polegające na świadczeniu usług gastronomicznych/żywienia zbiorowego, w tym jedną w ZOZ o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
- wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usługi:
● co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie gastronomiczne jako kucharz oraz co najmniej 3-letni staż pracy w przygotowywaniu posiłków,
● co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie gastronomiczne jako pomoc kuchenna oraz co najmniej 3-letni staż pracy w przygotowywaniu posiłków,
● co najmniej jedną osobą - dietetykiem, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letni staż pracy w przygotowaniu posiłków.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń żądanych w pkt V
ust.1 niniejszej specyfikacji i przedstawionych w ofercie, z zastosowaniem metody spełnia / nie spełnia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (min 500.000,00 zł).
b) wykaz usług wykonywanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) tj. co najmniej dwie usługi w zakresie przedmiotu zamówienia polegające na świadczeniu usług gastronomicznych/żywienia zbiorowego, w tym jedną w ZOZ, wraz z podaniem wartości, przedmiotu o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie usługi w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż usługi zostały wykonane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenie Wykonawcy – (Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ).
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ).
Z wykazu osób powinno wynikać, że Wykonawca dysponuje:
- co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie gastronomiczne jako kucharz oraz co najmniej 3-letni staż pracy w przygotowywaniu posiłków,
- co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie gastronomiczne jako pomoc kuchenna oraz co najmniej 3-letni staż pracy w przygotowywaniu posiłków,
- co najmniej jedną osobą –dietetykiem, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letni staż pracy w przygotowywaniu posiłków,
Uwaga: W wykazie należy wskazać formę dysponowania osobą.
Dysponowanie pośrednie - tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób (np. delegowanie pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia, jak również w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami spełniającymi wymagania określone przez Zamawiającego, będzie podwykonawcą Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia).
Dysponowanie bezpośrednie - tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a tymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie o grupie kapitałowej, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ ,
d) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, iż oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które należy załączyć do oferty, tj.:
1) oświadczenie potwierdzające, że świadczona przez Wykonawcę usługa będzie realizowana zgodnie z zasadami GHP, GMP,
2) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca wdrożył i stosować będzie zasady systemu HACAP przy realizacji usług, a także zobowiązuje się do przedstawienia opisu poszczególnych instrukcji, algorytmów, procedur i standardów systemu HACAP na każde żądanie Zamawiającego,
3) oferowany 10 – dniowy jadłospis uwzględniający całodzienne wyżywienie w diecie podstawowej, wątrobowej i cukrzycowej z podaniem gramatury i wartości energetycznej racji pokarmowej 2200 kcal dla pacjentów dorosłych, zgodnie z normami zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik Nr 1 do SWZ),
4) wykazu środków transportu (załącznik nr 11 do SWZ) przeznaczonych do przewozu żywności, którymi Wykonawca będzie dostarczał posiłki do Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych przez te środki transportu i wskazaniem podstawy dysponowania tymi środkami transportu.
Zgodnie z treścią art. 107 ust 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ww. przedmiotowych środków dowodowych w przypadku jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, iż oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które należy załączyć do oferty, tj.:
1) oświadczenie potwierdzające, że świadczona przez Wykonawcę usługa będzie realizowana zgodnie z zasadami GHP, GMP,
2) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca wdrożył i stosować będzie zasady systemu HACAP przy realizacji usług, a także zobowiązuje się do przedstawienia opisu poszczególnych instrukcji, algorytmów, procedur i standardów systemu HACAP na każde żądanie Zamawiającego,
3) oferowany 10 – dniowy jadłospis uwzględniający całodzienne wyżywienie w diecie podstawowej, wątrobowej i cukrzycowej z podaniem gramatury i wartości energetycznej racji pokarmowej 2200 kcal dla pacjentów dorosłych, zgodnie z normami zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik Nr 1 do SWZ),
4) wykazu środków transportu (załącznik nr 11 do SWZ) przeznaczonych do przewozu żywności, którymi Wykonawca będzie dostarczał posiłki do Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych przez te środki transportu i wskazaniem podstawy dysponowania tymi środkami transportu.
Zgodnie z treścią art. 107 ust 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ww. przedmiotowych środków dowodowych w przypadku jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca załącza do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, ceny za każdy posiłek oraz łączną cenę brutto, wartość podatku VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 3 do SWZ,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SWZ,
4) aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w formularzu
ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski lub pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku jeżeli osoba
podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.,
5) dowód wniesienia wadium,
6) oświadczenie potwierdzające, że świadczona przez Wykonawcę usługa będzie realizowana zgodnie z zasadami GHP, GMP,
7) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca wdrożył i stosować będzie zasady systemu HACAP przy realizacji usług, a także zobowiązuje się do przedstawienia opisu poszczególnych instrukcji, algorytmów, procedur i standardów systemu HACAP na każde żądanie Zamawiającego,
8) oferowany 10 –dniowy jadłospis uwzględniający całodzienne wyżywienie w diecie podstawowej, wątrobowej i cukrzycowej z podaniem gramatury i wartości energetycznej racji pokarmowej 2200 kcal dla pacjentów dorosłych, zgodnie z normami zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dzienne racje pokarmowe dla zakładów służby zdrowia,
9) wykaz środków transportu (załącznik nr 11 do SWZ) przeznaczonych do przewozu żywności, którymi Wykonawca będzie dostarczał posiłki do Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych przez te środki transportu i wskazaniem podstawy dysponowania tymi środkami transportu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości
15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP 33
1020 4160 0000 2102 0007 1464 z dopiskiem „wadium w postępowaniu ZOL.DA.372.9.2023”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wyjaśnienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.