eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › 2_ROZBIÓRKA BUDYNKÓW PO BYŁEJ ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SZCZECINKU PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
2_ROZBIÓRKA BUDYNKÓW PO BYŁEJ ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SZCZECINKU PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W SZCZECINKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Boh. Warszawy 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 94 37 30 800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@szczecinek.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecinek.sr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-760f99a5-3619-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2_ROZBIÓRKA BUDYNKÓW PO BYŁEJ ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SZCZECINKU PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-760f99a5-3619-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348470

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP-2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1082396,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki wszystkich budynków, znajdujących się w Szczecinku przy ulicy Bohaterów Warszawy 38, na działce nr 268 w obrębie 0013. Dla działki tej Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu trwałego zarządu.
Zlokalizowane na działce budynki funkcjonowały niegdyś jako Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa, natomiast od wielu lat, co najmniej od momentu przejęcia budynku przez Sąd Rejonowy, to jest od początku roku 2016 - nie są użytkowane. Wszystkie budynki są w złym stanie technicznym.
Na froncie posesji, przy ulicy Bohaterów Warszawy, znajduje się budynek główny, z czterema kondygnacjami nadziemnymi, w tym poddaszem użytkowym, podpiwniczony, z oficyną o tej samej ilości kondygnacji, lecz z poddaszem nieużytkowym. Jest to budynek stary, wybudowany przed 1914 rokiem, w złym stanie technicznym. Do oficyny dobudowana jest część parterowa, oznaczona w dokumentacji projektowej jako Kompleks „B”. Dla obiektu tego wydana została przez Starostę Szczecineckiego DECYZJA NR 119/2017 o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i odbudowę. Ważność tej DECYZJI w zakresie rozbiórki została potwierdzona pismem Starosty Szczecineckiego z dnia 2022-12-05.
2. W tylnej części posesji, przy wschodniej granicy działki, znajdują się parterowe budynki warsztatowo – produkcyjne, oznaczane w dokumentacji projektowej jako Kompleks „A”, powojenne, lecz również znajdujące się w złym stanie technicznym. Dla kompleksu tych budynków Starosta Szczecinecki wydał DECYZJĘ NR 4/2017, zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę.
3. Dla obu rozbiórek Starostwo Powiatowe w Szczecinku wydało w roku 2022 DZIENNIKI BUDOWY.
4. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należeć będzie między innymi:
4.1. Wydzielenie i oznaczenie rejonów prowadzonych prac budowlanych.
4.2. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego w potrzebnym zakresie.
4.3. Wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń rejonu prac i przyległych budynków oraz ciągów komunikacyjnych (przede wszystkim chodnika przy ulicy Bohaterów Warszawy).
4.4. Wykonanie rozbiórek budynków i niezbędnych zabezpieczeń budynków sąsiednich, w tym przede wszystkim budynku Poczty Polskiej przy ul. Bohaterów Warszawy 36.
4.5. Wywóz i prawidłowa utylizacja powstałych materiałów rozbiórkowych.
4.6. Zasypanie przestrzeni piwnicznych poniżej powierzchni terenu, ze starannym zagęszczeniem zasypki, potwierdzonym badaniami.
4.7. Trwałe wypełnienie studzienek przy oknach piwnicznych w ciągu chodnika.
4.8. Wyrównanie ścian obiektów przylegających do budynków rozebranych. Dla budynków ogrzewanych (Poczta Polska, Sąd Rejonowy) - tymczasowe ocieplenie tych ścian styropianem grubości minimum 5 cm, z cienką wyprawą tynkarską na siatce z włókna szklanego. Kolor wyprawy tynkarskiej powinien być zharmonizowany z elewacją danego budynku i uzgodniony przed zastosowaniem z właściwym użytkownikiem.
4.9. Odtworzenie nawierzchni terenu i doprowadzenie do prawidłowego stanu nawierzchni na działkach sąsiednich: chodniku, posesji Poczty Polskiej i Sądu Rejonowego.
4.10. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej i wywiezienie jej we właściwe miejsce.
4.11. Wykonanie nawierzchni żwirowej, umożliwiającej przejazd samochodów.
4.12. Wykonanie ogrodzenia panelowego (w tym bramy wjazdowej) na odsłoniętych granicach, z geodezyjnym odtworzeniem tych granic.
4.13. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
4.14. Prace porządkowe.
5. W ofercie Wykonawca musi uwzględnić następujące okoliczności:
5.1. roboty wykonywane będą przy ruchliwej ulicy Bohaterów Warszawy, w sąsiedztwie działających obiektów użyteczności publicznej: Sądu Rejonowego w Szczecinku oraz Poczty Polskiej;
5.2. Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać użytkownika, powodować nadmiernego hałasu. W trakcie wykonywanych robót Poczta ani Sąd nie będą wyłączone z ciągłości pracy, roboty będą trwały w obiekcie czynnym, przy zabezpieczeniu terenu budowy;
5.3. roboty muszą umożliwiać bezpieczne poruszanie się po przestrzeniach komunikacyjnych;
5.4. prace głośne w budynku Poczty Polskiej (ściągi zabezpieczające) należy prowadzić w uzgodnieniu z kierownictwem placówki, w uzgodnionych terminach, najlepiej po godzinach pracy Poczty, także w soboty, za zgodą Zamawiającego, o którą należy wystąpić co najmniej trzy dni przed terminem tych prac;
5.5. do posesji jest ograniczony dostęp. Obecnie dojazd jest możliwy tylko przez zniszczoną bramę i przejazd w budynku frontowym, o szerokości 3,39 m oraz maksymalnej wysokości 3,38 m. Istnieje możliwość skorzystania z bramy na posesji przy ulicy Bohaterów Warszawy 36, zajmowanej przez Pocztę Polską, jednak w ograniczonym zakresie czasowym i dopiero po rozebraniu pierwszego obiektu na granicy posesji. Natomiast dopiero po rozebraniu oficyny budynku głównego możliwy będzie dostęp od strony bramy Sądu Rejonowego w Szczecinku.
5.6. powstałe z rozbiórki odpady drewniane, gruz, złom stalowy stają się własnością wytwórcy odpadu. Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie cenowej skalkulował swoje wynagrodzenie uwzględniając wartość powstałych odpadów porozbiórkowych i złomu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 583020,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1799000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 583020,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Dźwigar”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8880018113

7.3.3) Ulica: Stodólna 58/9

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 583020,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 76 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.