eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Dostarczenie sprzętu i wszystkich niezbędnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostarczenie sprzętu i wszystkich niezbędnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świdnicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748500400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.swidnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie sprzętu i wszystkich niezbędnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de7e3c81-4330-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030075/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostarczenie sprzętu i wszystkich niezbędnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00368534

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.272.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 86710,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu i wszystkich niezbędnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa do Starostwa Powiatowego w Świdnicy w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: dostawa dwóch urządzeń sieciowych:
• UTM - rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)
• Wirtualna maszyna do zapisywania zdarzeń z UTM, analizowania i raportowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 50914,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu i wszystkich niezbędnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa do Starostwa Powiatowego w Świdnicy w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” z podziałem na zadania:
Zadanie nr 2: urządzenie do kompleksowej ochrony poczty elektronicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 35796,63 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Point Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 118-200-98-97

7.3.3) Ulica: Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-366

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43997,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43997,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43997,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Point Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 118-200-98-97

7.3.3) Ulica: Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-366

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43997,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.