eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › DOSTAWA PREPARATÓW IMMUNOLOGICZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA PREPARATÓW IMMUNOLOGICZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU-KRZESINACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632431771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Silniki 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-325

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31blt.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA PREPARATÓW IMMUNOLOGICZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ae3efd9-5d20-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136935/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.26 Dostawa preparatów immunologicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/31blt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/31blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym, a w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem posiadanego w Systemie SmartPzp konta Użytkownika
Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty”
dostępnej na https://portal.smartpzp.pl/31blt w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i SWZ. Natomiast zadawanie pytań przez
Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za
pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu
numeru złożonej oferty.
Oferta i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się, pod
rygorem nieważności, podpisane:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- elektronicznym podpisem zaufanym lub
- elektronicznym podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdz. XXI

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 60/IX/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - zakup szczepionek przeciw pneumokokom i dostawa do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Minimalny termin ważności materiałów medycznych nie krótszy niż 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - zakup szczepionek przeciw błonicy, krztuścowi, tężcowi i dostawa do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Minimalny termin ważności materiałów medycznych nie krótszy niż 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 125 ustawy Pzp – wg złącznika nr 2 do SWZ - aktualne na dzień składania ofert,
Oświadczenie składają odrębnie:
˗ Wykonawca
˗ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy);

2) PEŁNOMOCNICTWO do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym – należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dotycząca wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnik konsorcjum, po zalogowaniu się na profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda
pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
3) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę
wspólną.
4) Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Rozdziale XII ust. 7 pkt 2) uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej – dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników
spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do
reprezentowania danego podmiotu.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58
ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie
oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z
Wykonawców wspólnie występujących.
7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przewidują następujące możliwości zmiany umowy:
1) zamiana poszczególnego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, na asortyment równoważny, tj. przedmiot umowy o co najmniej takich samych cechach lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym;
2) zmiana nazwy handlowej produktu, o ile zmiana ta została dokonana przez producenta i została potwierdzona stosownym dokumentem;
3) w zakresie koniecznym z powodu zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
4) brak przedmiotów umowy, które były przedmiotem złożonej oferty na rynku, tj. producent danego towaru wycofał go z produkcji lub wprowadził inne jego oznaczenie, a na jego miejsce wprowadził towar o innym oznaczeniu i zmiany te nie obniżają standardu określonego powyższą umową lub są jakościowo wyższe;
5) zmiana producenta z zastrzeżeniem, iż Wykonawca oferuje tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, który spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż cena produktu równoważnego nie będzie wyższa od wskazanej w ofercie, dostarczenie zamiennika asortymentu może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego i o ile Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę;
6) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
7) innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego;
8) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub użytkownika końcowego;
9) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
10) zmiany liczby opakowań przedmiotu umowy (sposobu pakowania);
11) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, dotyczącej przedmiotu umowy, w wyniku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia niniejszej umowy, wartość brutto przedmiotu umowy zostanie zmieniona na pisemny wniosek Wykonawcy oraz po zawarciu przez Strony stosownego aneksu, w wyniku zastosowania zmienionej stawki podatku od towarów i usług.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku wraz z podaniem okoliczności uzasadniających zmianę (np. oświadczenie od producenta przedmiotu umowy o wycofaniu z produkcji będącego przedmiotem umowy) i warunków tej zmiany. Warunkiem zmiany jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Zamawiającego.
4. Zmiana przedmiotu umowy, jest dopuszczalna pod warunkiem, że przedmiot umowy zaoferowany jako zamiennik zawiera w składzie tę samą substancję aktywną, w tej samej dawce oraz ma zarejestrowane te same wskazania, co wyrób objęty umową.
5. Zmiany przedmiotu umowy, w tym producenta, oferowanie przedmiotu zamiennego itp. nie są podstawą do zwiększenia ceny jednostkowej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej wraz z załącznikami na https://portal.smartpzp.pl/31blt.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2023 r. poz. 1124 z poźn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z poźn.zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.