eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nurzec-Stacja › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nurzec-Stacja.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nurzec-Stacja.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nurzec-Stacja

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

1.5.2.) Miejscowość: Nurzec-Stacja

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-330

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856575078

1.5.8.) Numer faksu: 856575063

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@nurzec-stacja.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nurzec-stacja.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie odpadami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nurzec-Stacja.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bc5ee23-5d07-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047171/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nurzec- Stacja.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bc5ee23-5d07-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-zamówienia. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowiania,gov.pl
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nurzec-Stacja; tel. 85 657 50 78 fax.: 85 657 50 63, http://ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@nurzec-stacja.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
1) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Nurzec-Stacja wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w danym roku obowiązywania umowy oraz poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości obowiązującej w danym roku zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) i obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na poziomie określonym w art.3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.
2) wyposażeniu nieodpłatnie wszystkich nieruchomości jednorodzinnych w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne zmieszane i w worki do zbiórki selektywnej oraz zabudowę wielorodzinną w odpowiednie pojemniki do zbiórki selektywnej oraz na pozostałości z segregacji (odpady zmieszane).;
3) odbiorze i zagospodarowaniu przeterminowanych leków z pojemnika zlokalizowanego przy budynku apteki w Nurcu-Stacji;
4) odbiorze i zagospodarowaniu baterii i akumulatorów małogabarytowych z pojemników zlokalizowanych w 4 budynkach użyteczności publicznej.Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
b) selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:
1) papier (odpady z papieru, w tym tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury)
2) szkło (białe i kolorowe- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła)
3) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe)
4) bioodpady
5) przeterminowane leki
6) baterie i akumulatory małogabarytowe

Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości w/w odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium, w którym:
- w zakresie Części 1:
a) cena - waga 60 pkt
b) kryterium środowiskowe – waga 30 pkt
c) termin płatności faktur – waga 10 pkt

1) Cena - C
Najniższa cena oferty brutto
C = [C min / C bad] x 60,00 pkt
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium cena
C min - najniższa cena ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C Bad - cena brutto oferty badanej
2) Kryterium środowiskowe - KŚ.
Przeprowadzanie akcji informacyjno-edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja.
Zakres obejmujący 1 akcję informacyjno-edukacyjną:
 opracowanie, wytworzenie oraz dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych broszur informujących o prawidłowej segregacji odpadów;
 zorganizowanie spotkań z dziećmi/młodzieżą w dwóch budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (przy ul. Słonecznej 1 oraz przy ul. Szkolnej 6), w trakcie których przedstawione zostaną zasady prawidłowej segregacji i korzyści dla środowiska.
 bezpłatny odbiór odpadów zebranych przez młodzież szkolną w trakcie akcji "Sprzątanie Świata"

0 akcji - 0,00 punktów
1 akcja – 30,00 punków

Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zamieszczonej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w formularzu oferty oferowaną ilość akcji informacyjno-edukacyjnych w ciągu trwania umowy w ilości 0 akcji, 1 akcja lub 2 akcje. W przypadku zadeklarowania w ofercie większej liczby akcji niż 2, punktacja zostanie przyznana jak za 2 akcje.
3) Termin płatności faktur -T.
za okres terminu płatności wynoszący 14 dni - 0,00 punktów
za okres płatności wynoszący 15 -21 dni - 5,00 punktów
za okres płatności wynoszący 22 - 30 dni - 10,00 punktów
Uwaga!
Minimalny termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 14 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na kancelarię Zamawiającego, za który Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. Punkty zostaną przyznane w przypadku zaoferowania terminu płatności – równego i dłuższego niż 15 dni. W przypadku nie określenia w formularzu oferty terminu płatności faktur, Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął 14 dniowy termin płatności, stanowiący warunek SWZ.
13.2 Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska w sumie z trzech kryteriów najwyższą liczbę punktów.
Cc=C+KŚ+T
Cc- sumaryczna liczba punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
a) wyposażeniu w odpowiednie pojemniki i kontenery gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej „PSZOK”, zlokalizowanego w Nurcu-Stacji na działce ewidencyjnej nr 1045/5 przy ul. Żerczyckiej 34
b) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozumie się usługę obejmującą: załadunek, transport, kierowanie do odzysku, ewentualnie do unieszkodliwienia, selektywnie zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca w ramach usług objętych niniejszym postępowaniem obowiązany jest do:
a) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK
b) wyposażenia PSZOK w pojemniki i kontenery wg poniższych danych:
1) pojemnik 120 l x 2 szt.
2) pojemnik 660 l x 1 szt.
3) pojemnik 1100 l x 5 szt.
4) kontener KP 5 x 1 szt.
5) kontener KP 7 x 5 szt.
6) kontener KP 14 x 1 szt
7) kontener KP 20 x 1 szt.
c) ustawienia pojemników i kontenerów w miejscu wskazanym przez zamawiającego
d) utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
e) wyposażenia w pojemniki posiadające zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych (np. plandeki/pokrywy).

2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów przyjmowanych w PSZOK:

1) papier (odpady z papieru, w tym tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
2) szkło (białe i kolorowe- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła);
3) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe);
4) bioodpady;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych;
12) popiół i żużel z palenisk domowych;
13) odzież i tekstylia;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
15) odpady niebezpieczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) cena – waga 60 pkt
b) kryterium przystąpienia do odbioru odpadów od momentu zgłoszenia usługi – waga 40 pkt

1) Cena – C
Najniższa cena oferty brutto
C = [Cmin/Cbad] x 60,00 pkt
Gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium cena
C min – najniższa cena ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad – cena brutto oferty badanej

2) Kryterium przystąpienia do odbioru odpadów od momentu zgłoszenia usługi – A

Przystąpienie do odbioru odpadów od momentu zgłoszenia:
• w dniu zgłoszenia – pod warunkiem, że zgłoszenie nastąpi do godz. 10.00 – 40 pkt
• w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia – 20 pkt
• w czwartym i kolejnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium przystąpienia do odbioru odpadów od momentu zgłoszenia usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Nurzec-Stacja, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dotyczy Części 1)
b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dotyczy Części 1 i 2)
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku w zakresie Części 1 Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych, w ilości:
• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 3,
• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 3,
• co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 3
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu logo i nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne dotyczące ich wyposażenia określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 z późn. zm.)
a) dysponuje bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn.zm.)
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy o masie minimum 350 Mg rocznie każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku w zakresie Części 2 Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych, w ilości:
• co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbioru odpadów zgromadzonych w kontenerach
• co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zbieranych w PSZOK odpadów komunalnych spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 3
• co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 3

Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu logo i nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne dotyczące ich wyposażenia określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 z późn. zm.)
b) dysponuje pojemnikami i kontenerami wg poniższego zestawienia:
• pojemnik 120 l x 2 szt.
• pojemnik 660 l x 1 szt.
• pojemnik 1100 l x 5 szt.
• kontener KP 5 x 1 szt.
• kontener KP 7 x 5 szt.
• kontener KP 14 x 1 szt.
• kontener KP 20 x 1 szt.

c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy o masie minimum 350 Mg rocznie każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. – załącznik nr 3 do SWZ i Załącznik Nr 3A

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część 1:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, – załącznik Nr 8 do SWZ
2) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Nurzec-Stacja zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.)
3) wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 2 usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy o masie minimum 350 Mg rocznie każda , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –załącznik Nr 5 do SWZ
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik Nr 6 do SWZ
Część 2:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 8 do SWZ

2)wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 2 usług odbioru odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy o masie minimum 80 Mg rocznie każda , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –załącznik Nr 5 do SWZ
3)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik Nr 6A do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
Dla Części I – w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Dla Części II – w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
10.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
10.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Hajnówce o/t w Nurcu-Stacja Nr konta: 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nurzec-Stacja – Część ……”

10.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 10.1. pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.6.1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w podrozdziale 8.2.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
8.6.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.6.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
8.6.5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.6.6. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
8.6.7. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.6.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
8.6.9. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

17.1.Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodna z załączonymi do SWZ projektowanymi postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiającego.
17.2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
17.2.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym prawa lokalnego) lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
17.2.2. wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
17.2.3. w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych stron umowy, w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, itp.,
17.2.4. w przypadku wystąpienia zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
17.2.5. gdy jest to korzystne dla Zamawiającego lub spowodowane okolicznościami, za które ponosi on odpowiedzialność,
17.2.6. w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia, pomimo zachowania należytej staranności.
17.2.7. zmiany wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto
17.2.8. Zmiany wartości zamówienia i zakresu usługi w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia (w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami).
17.2.9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-zamówienia. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.