eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nurzec-Stacja › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nurzec-Stacja.Ogłoszenie z dnia 2023-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nurzec-Stacja.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nurzec-Stacja

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

1.5.2.) Miejscowość: Nurzec-Stacja

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-330

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856575078

1.5.8.) Numer faksu: 856575063

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@nurzec-stacja.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nurzec-stacja.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bc5ee23-5d07-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarowanie odpadami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nurzec-Stacja.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bc5ee23-5d07-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00485108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047171/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nurzec- Stacja.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415695

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
1) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Nurzec-Stacja wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w danym roku obowiązywania umowy oraz poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości obowiązującej w danym roku zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) i obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na poziomie określonym w art.3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.
2) wyposażeniu nieodpłatnie wszystkich nieruchomości jednorodzinnych w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne zmieszane i w worki do zbiórki selektywnej oraz zabudowę wielorodzinną w odpowiednie pojemniki do zbiórki selektywnej oraz na pozostałości z segregacji (odpady zmieszane).;
3) odbiorze i zagospodarowaniu przeterminowanych leków z pojemnika zlokalizowanego przy budynku apteki w Nurcu-Stacji;
4) odbiorze i zagospodarowaniu baterii i akumulatorów małogabarytowych z pojemników zlokalizowanych w 4 budynkach użyteczności publicznej.Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
b) selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:
1) papier (odpady z papieru, w tym tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury)
2) szkło (białe i kolorowe- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła)
3) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe)
4) bioodpady
5) przeterminowane leki
6) baterie i akumulatory małogabarytowe

Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości w/w odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.5.5.) Wartość części: 678620,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
a) wyposażeniu w odpowiednie pojemniki i kontenery gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej „PSZOK”, zlokalizowanego w Nurcu-Stacji na działce ewidencyjnej nr 1045/5 przy ul. Żerczyckiej 34
b) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozumie się usługę obejmującą: załadunek, transport, kierowanie do odzysku, ewentualnie do unieszkodliwienia, selektywnie zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca w ramach usług objętych niniejszym postępowaniem obowiązany jest do:
a) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK
b) wyposażenia PSZOK w pojemniki i kontenery wg poniższych danych:
1) pojemnik 120 l x 2 szt.
2) pojemnik 660 l x 1 szt.
3) pojemnik 1100 l x 5 szt.
4) kontener KP 5 x 1 szt.
5) kontener KP 7 x 5 szt.
6) kontener KP 14 x 1 szt
7) kontener KP 20 x 1 szt.
c) ustawienia pojemników i kontenerów w miejscu wskazanym przez zamawiającego
d) utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
e) wyposażenia w pojemniki posiadające zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych (np. plandeki/pokrywy).

2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów przyjmowanych w PSZOK:

1) papier (odpady z papieru, w tym tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
2) szkło (białe i kolorowe- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła);
3) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe);
4) bioodpady;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych;
12) popiół i żużel z palenisk domowych;
13) odzież i tekstylia;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
15) odpady niebezpieczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.5.) Wartość części: 129475,87 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 836093,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 836093,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 836093,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431002087

7.3.3) Ulica: Łowcza

7.3.4) Miejscowość: Hajnówka

7.3.5) Kod pocztowy: 17-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 836093,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149444,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149444,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149444,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431002087

7.3.3) Ulica: Łowcza

7.3.4) Miejscowość: Hajnówka

7.3.5) Kod pocztowy: 17-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149444,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.