eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach archiwum oraz sufitu podwieszanego w obiekcie IMGW - PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach archiwum oraz sufitu podwieszanego w obiekcie IMGW - PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-673

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 56-94-266

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.sypytkowska@imgw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://imgw.eb2b.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Hydrologia, Meteorologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach archiwum oraz sufitu podwieszanego w obiekcie IMGW - PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c4203fd-5844-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imgw.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B,
dostępnej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://imgw.eb2b.com.pl. 2. Udział w postępowaniu wymaga posiadania przez Wykonawcę konta na platformie. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z platformy, w tym dotyczące wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, określa regulamin platformy dostępny pod adresem strony internetowej, wskazanym w ust. 1. 4. Zamawiający dopuszcza sporządzanie i przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, tj. w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.) – w szczególności w formatach: „.pdf”, „.doc”, „.docx”, „.rtf”, „.odt.” lub „.xades”. Niemniej jednak, Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie „.pdf”. 5. Za datę wpływu
(przekazania) ofert, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na platformie. 6. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: 1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS; 2) formularze są dostępne w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane są zapisywane z dokładnością, co do setnej części sekundy; 4) pliki z dokumentami elektronicznymi składającymi się na ofertę wczytane przez Wykonawcę na platformę i zapisane, są widoczne na platformie jako zaszyfrowane, a otwarcie tych plików staje się możliwe dopiero po ich odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 5) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (w formacie hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. 7. Wykonawca ma obowiązek komunikować się z Zamawiającym wyłącznie
w sposób określony w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zamawiającego RODO zawarta jest w Załączniku nr 11 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna Zamawiającego RODO zawarta jest w Załączniku nr 11 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-262-38/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach archiwum oraz sufitu podwieszanego w obiekcie IMGW - PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Na Opis przedmiotu zamówienia składają się załączniki do opisu, które stanowią jego integralną część, tj.
1) przedmiar dla inwestycji pn.: „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach archiwum w obiekcie
IMGW - PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61”;
2) przedmiar dla inwestycji pn.: „Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku A”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

90924000-0 - Usługi usuwania grzybów

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium oceny ofert: cena - waga 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawcy, którzy wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 2 (dwie) roboty budowlane (realizowane na podstawie odrębnych umów) w ramach których wykonano prace w zakresie budowy budynku bądź prace polegające na remoncie lub przebudowie budynku, każda z tych robót o wartości minimum 100 000,00 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
- Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
- Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 70); przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
d) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – formularz wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
Jeżeli wartość wykonanych robót budowlanych zostanie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający, w celu weryfikacji spełniania przez Wykonawcę opisanego warunku udziału w postępowaniu, obliczy równowartość tej kwoty w złotych polskich (PLN) według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdyby Narodowy Bank Polski we wskazanym dniu nie ogłosił średniego kursu tej waluty, Zamawiający obliczy równowartość kwoty według pierwszego średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, jest on zobowiązany złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie, o którym tam mowa, zostało złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 10 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani załączyć do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy).
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w Rozdział XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z
Wykonawcą.
3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 20 Wzoru umowy.
5. Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wyraźnie wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 454 i 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, wskazanym w Rozdziale I SWZ, tj. https://imgw.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki pn.: „Złóż ofertę”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 10 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.