eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stryków › Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Legionów w StrykowieOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Legionów w Strykowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stryków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Stryków

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-010

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 7198002

1.5.8.) Numer faksu: 42 7198193

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strykow@strykow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strykow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Legionów w Strykowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-961e47f4-5c50-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019344/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wykonanie projektów budowy dróg na terenie miasta Strykowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym(eIDAS) (UE)nr 910/2014-od 1.07.2016r”.
3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
4. Za oryginał oferty oraz oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty zostanie również uznany dokument sporządzony w formie pisemnej, a następnie przekształcony na postać elektroniczną(zeskanowany) i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane jest jednoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.Dz.U. z 2020 poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7,Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
a. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf
b. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Burmistrz Gminy Styków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail: strykow@strykow.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stryków jest: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – w ramach której funkcje tę pełni Oskar Manowiecki kontakt: adres e-mail: IOD@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.
4. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Legionów w Strykowie” nr sprawy IZP.271.26.2023.JZ.PZP. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji.
5. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605),
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
10. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.26.2023.JZ.PZP.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz na wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa”,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch odcinków drogi na ul. Legionów w Strykowie.
Szczegółowy opis dla odcinka I:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy i przebudowy drogi gminnej w mieście Stryków. Planujemy wybudować drogę od włączenia w ul. Legionów do drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa jako 1KDD (działka nr 126/2). Przedmiotowa, budowana droga będzie o długości ok. 560 m, w tym w części w nowym śladzie. Planowana droga oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Stryków – Część B jako 1 KDD (Uchwała Rady Miejskiej w Strykowie Nr LXVI/566/2023 z dnia 23lutego 2023r.) Droga ta, stanowić będzie dojazd do osiedli domów jednorodzinnych i terenów usługowych. Gmina jest właścicielem tylko części działek przewidzianych pod drogę tj. dz. obręb S-5. W ramach projektu drogowego należy uwzględnić: wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem, budowę chodnika /ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zjazdów; przebudowę i budowę skrzyżowań; budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu; wydzielenie niezbędnego gruntu do realizacji zadania; uzyskanie stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. W ramach projektu należy również zaprojektować jezdnię o nawierzchni asfaltowej, o szerokości co najmniej 5,5 m (szerokość jezdni należy dostosować do istniejącej sieci dróg). Nawierzchnia, winna spełniać wymagania nośności dla ruchu kategorii KR 2 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym (skrzyżowania z ul. Legionów) wraz ze zjazdami do każdej posesji/nieruchomości i chodnikiem/ścieżką pieszo rowerową (preferowana nawierzchnia asfaltobetonu) przynajmniej po jednej stronie drogi oraz utwardzeniem poboczy po drugiej stronie drogi.
W ramach projektu należy także uwzględnić wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa), kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego na całej długości drogi w systemie LED a także uwzględnić wykonanie nowej organizacji ruchu z rozmieszczeniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. progi zwalniające, podwyższone przejście dla pieszych) oraz usuniecie ewentualnych kolizji.

Szczegółowy opis dla odcinka II:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi gminnej ul. Legionów w mieście Stryków. Planujemy przebudować drogę od skrzyżowania z drogą krajową ul. Warszawską do nowej drogi projektowanej w ramach odcinka nr 1. Przedmiotowy odcinek drogi, będzie o długości ok. 170 m. Planowana droga oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Stryków – Część B jako 1 KDL (Uchwała Rady Miejskiej w Strykowie Nr LXVI/566/2023 z dnia 23 lutego 2023r.) W ramach projektu drogowego należy uwzględnić : wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem, budowę chodnika /ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zjazdów; przebudowę i budowę skrzyżowania; wydzielenie niezbędnego gruntu do realizacji zadania; uzyskanie stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych procedur oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę drogi. Przedmiotowa dokumentacja musi być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzeń dotyczą prace projektowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w ramach niżej wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów: w zakresie kryterium ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) wynosi 60 pkt , w zakresie kryterium doświadczenie głównego projektanta (G) (posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń) wynosi 40 pkt.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
- cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) - waga 60%,
- doświadczenie głównego projektanta (G) - waga 40%,
3. Ocena ofert dokonana będzie według następujących zasad:
Każda oferta otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LPi = C + G
gdzie:
LPi - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;
C - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;
G- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium - doświadczenie głównego projektanta (posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń).
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium: cena (C)
C = Comin / Cobad x Kp x Wc
Przy czym:
Comin – najniższa oferowana cena brutto poddana ocenie, tj. spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty;
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga kryterium ceny – 60 %
Nazwa kryterium: doświadczenie głównego projektanta (G) – zasady przyznawania punktacji:
Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym. Oświadczenie dotyczyć będzie ilości opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy/przebudowy drogi w ostatnich 5 latach, przez głównego projektanta tj. projektanta w specjalności drogowej.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
- 3 projekty - Wykonawca otrzyma 40 pkt;
- 2 projekty - Wykonawca otrzyma 20 pkt;
- 1 projekt - Wykonawca otrzyma 10 pkt
Brak doświadczenia głównego projektanta w opracowaniu dokumentacji projektowej będzie traktowane jako 0 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z „kwadratów” lub zaznaczy więcej niż jeden „kwadrat” w kryterium oceny ofert doświadczenie głównego projektanta (G), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie głównego projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek dotyczący zdolności zawodowej :
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej - drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia wystarczające i niezbędne do skutecznego opracowania dokumentacji w zakresie budowy dróg,
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia wystarczające i niezbędne do skutecznego opracowania dokumentacji w zakresie infrastruktury towarzyszącej (m.in. w zakresie oświetlenia ulicznego na całej długości drogi w systemie LED, tam gdzie nie ma istniejącego oświetlenia).
Wykonawca przedłoży Wykaz osób – załącznik nr 9, w którym należy wykazać, że Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w wymaganej specjalności.
2. Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy i/lub przebudowy drogi o wartości min. 80.000 zł brutto.
W celu udokumentowania spełnienia powyższego warunku:
Wykonawca przedłoży wykaz usług – załącznik nr 6, w którym poda wartość umowy, jej przedmiot, daty wykonania i podmiot na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana oraz załączy dowód określający, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Należyta realizacja usługi ma wynikać ze złożonego wykazu (załącznik nr 6 do SWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazana usługa została wykonana należycie.
Uwaga:
1. Wyżej wymieniona usługa musi być wykonana w ramach jednego kontraktu/umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość usługi, o którym mowa w opisie warunku.
3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usługi. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu usługi oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. Inaczej mówiąc, jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji przedmiotowej usługi, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług winien dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. W razie potrzeby przedmiotową klauzulę stosuje się odpowiednio do innych dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
6. W przypadku usługi nadal wykonywanej (realizowanej w oparciu o umowę niezakończoną) należy podać wartość, przedmiot usług zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda (zgodnie z §3 rozporządzenia), oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8 i 10 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. Powyższy dokument (pkt. 3) składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu (zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy).
W przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, składa każdy podmiot składowy, tj.:
- każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną,
- każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Stosownie do treści art. 274 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania w zakresie wynikającym z niniejszej SWZ:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy i/lub przebudowy drogi o wartości min. 80.000 zł brutto.
W celu udokumentowania spełnienia powyższego warunku:
Wykonawca przedłoży wykaz usług – załącznik nr 6 do SWZ, w którym poda wartość umowy, jej przedmiot, daty wykonania i podmiot na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana oraz załączy dowód określający, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Należyta realizacja usługi ma wynikać ze złożonego wykazu (załącznik nr 6 do SWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazana usługa została wykonana należycie.
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej - drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia wystarczające i niezbędne do skutecznego opracowania dokumentacji w zakresie budowy dróg,
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia wystarczające i niezbędne do skutecznego opracowania dokumentacji w zakresie infrastruktury towarzyszącej (m.in. w zakresie oświetlenia ulicznego na całej długości drogi w systemie LED).
Wykonawca przedłoży Wykaz osób – załącznik nr 9, w którym należy wykazać, że Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w wymaganej specjalności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga:
Zgodnie z art. 274 ust. 4 Pzp zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (np. KRS on-line, CEIDG).
Warunkiem powyższego jest wskazanie przez wykonawcę w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp) danych umożliwiających dostęp do tych środków.
2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. Pisemne zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale w postacie elektronicznej i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców albo w formie notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
2. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 8 do SWZ.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art.454 -455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.