eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Wykonanie remontu hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II należącej do Żeglugi ŚwinoujskiejOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie remontu hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II należącej do Żeglugi Świnoujskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście -

1.3.) Oddział zamawiającego: Żegluga Świnoujska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810504943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Władysława IV 12

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zegluga.swi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zegluga.swi.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

transport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II należącej do Żeglugi Świnoujskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff7c6482-5b99-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028466/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Remont hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff7c6482-5b99-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto „Wykonawca” na Platformie. informacje -
Regulamin Platformy e-Zamówienia, w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem „Formularze do
komunikacji”.- szczeg.info w SWZ.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne-zawierają informacje tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawca, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, w nazwie „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
10. Za datę przekazania oferty, innych dokumentów, - datę ich przekazania na Platformę.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości po zalogowaniu w podglądzie post w
„Komunikacja”.
12. Maks rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Min wymagania tech dot sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia określa Regulamin Platformy.
14. W przypadku problemów tech i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
15. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej: p.piechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl jednakże ta
forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
1) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
3) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie i w związku z tym należy zignorować komunikat
pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza oferty - Zał. nr 3 do swz.
5) W przypadku dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym.
6) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje. W braku podpisu system poinformuje o tym w
trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
7) W przypadku pozytywnego zakończeniu procesu potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajdować się będzie w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przyjęcia (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla
zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce
„Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
12) W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza
do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny):
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać tylko formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający kieruje do oferentów będących osobami fizycznymi
następującą informację:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście – Żegluga Świnoujska
z siedziba przy ul. Wyb. Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: sekretariat@zegluga.swi.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZP/13/2023 prowadzonym
w trybie przetargu podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II należącej do Żeglugi Świnoujskiej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1,
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych prac stanowiących nie więcej niż 6,55 % wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni do warunków umowy podstawowej z uwzględnieniem różnic wynikających z zakresu prac, wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia oraz przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający w oparciu o nw. kryteria:
1) 60 % - cena;
2) 40 % - „kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie” max. 40 pkt.;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający wymaga wykazania spełnienia warunków dla:
1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia:

a) jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisu systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających,

KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,

b) jeżeli wykonawca wykaże posiadanie potencjału technicznego tj. aparatury badawczej służącej do diagnostyki układu hydraulicznego na jednostkach pływających zamawiającego, posiadającą aktualną kalibrację oraz atesty, ze wskazaniem producenta, modelu urządzenia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,

2) posiadania zdolności finansowej lub ekonomicznej: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie remontu jednostek pływających na kwotę nie mniejszą niż 270.000,00 zł.
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w przypadku złożenia w postępowaniu dwóch lub więcej ofert - oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) w zakresie wykazania posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca dostarczy:

a) oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisu systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,

b) wykaz aparatury badawczej służącej do diagnostyki układu hydraulicznego na jednostkach pływających zamawiającego, posiadające aktualne atesty, ze wskazaniem producenta, modelu urządzenia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
4) W zakresie wykazania posiadania zdolności finansowej lub ekonomicznej: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z serwisem, naprawą systemów hydrauliki siłowej na kwotę nie mniejszą niż: 270.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych – oświadczenia o dysponowaniu co najmniej 1 osobą, która będzie wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat / dyplom / zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej wiedzy lub odbycie szkolenia z zakresu serwisu urządzeń hydrauliki siłowej ważne w okresie obowiązywania umowy ze wskazaniem wystawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
b. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia;
c. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do Specyfikacji warunków zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dalsze postanowienia szczegółowe zawarte w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość zmiany umowy została przewidziana we wzorze umowy - stanowiącym załącznik do SWZ- tam też szczegółowe postanowienia co do rodzaju i zakresu, warunków wprowadzenia zmian do umowy. .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.