eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Wykonanie remontu hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II należącej do Żeglugi ŚwinoujskiejOgłoszenie z dnia 2023-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie remontu hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II należącej do Żeglugi Świnoujskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście -

1.3.) Oddział zamawiającego: Żegluga Świnoujska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810504943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Władysława IV 12

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zegluga.swi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zegluga.swi.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff7c6482-5b99-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


transport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II należącej do Żeglugi Świnoujskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff7c6482-5b99-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00430160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028466/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Remont hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413497

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/13/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 305000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu hydraulicznego układu przeniesienia napędu na jednostce pływającej Bielik II należącej do Żeglugi Świnoujskiej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1,
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.