eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa sprzętu w celu wyposażenia sali hybrydowej do realizacji zajęć dydaktycznych w formule streamingowejOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu w celu wyposażenia sali hybrydowej do realizacji zajęć dydaktycznych w formule streamingowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pbs.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pbs.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu w celu wyposażenia sali hybrydowej do realizacji zajęć dydaktycznych w formule streamingowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59d1115e-5ba1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065218/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa sprzętu multimedialnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA - kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią” Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z083/17

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg),
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
Szczegółowe wymagania zostały określone w rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.243.57.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, w celu wyposażenia sali hybrydowej do realizacji
zajęć dydaktycznych w formule streamingowej, w skład którego wchodzi w szczególności:
1) Monitor wielkoformatowy - 2 sztuki;
2) Komputer OPS - 1 sztuka;
3) Wózek pod monitor - 2 sztuki;
4) Kamera wideokonferencjyna - 1 sztuka;
5) System bezprzewodowego przesyłania obrazu - 1 sztuka;
6) Jednostka komputera centralnego obsługująca technologię konferencji Teams Room – 1 sztuka;
7) Monitor sterujący do jednostki konferencyjnej Teams Room - 1 sztuka;
8) Cyfrowa matryca audio - 1 sztuka;
9) Cyfrowy panel sterujący – 1 sztuka;
10) Wzmacniacz audio – 1 sztuka;
11) Głośnik sufitowy – 8 sztuk;
12) Mikrofon sufitowy – 2 sztuki;
13) Nadajnik Dante - 1 sztuka;
14) Przełącznik sieciowy – 1 sztuka;
15) Szafa RACK oraz niezbędne okablowanie – 1 sztuka.
2. Dostawa obejmuje:
a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem, montażem i konfiguracją w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
b. przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z obsługi Sprzętu dla co najmniej 4 pracowników w siedzibie
Zamawiajacego,
c. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi Wykonawca i
przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu w zakresie wskazanym w lit. a i b powyżej..
3. Miejsca dostawy: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Akademickie Centrum Sieciowo-Komputerowe,
Aleje prof. S. Kaliskiego 7,, Budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności, sala C9, 85-796 Bydgoszcz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32343000-9 - Wzmacniacze

32333200-8 - Kamery wideo

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru:
Ocena oferty = Pc + Pt+ Pu + Pg
gdzie:
Pc – liczba punktów w kryterium ceny
Pt – liczba punktów w kryterium parametry techniczne (jakościowe)
Pu – liczba punktów w kryterium dodatkowa usługa przygotowania instalacji do montażu kamery typu PTZ
Pg – liczba punktów w kryterium okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne (jakościowe)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa usługa przygotowania instalacji do montażu kamery typu PTZ

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumenty, w języku polskim lub angielskim (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki,
foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), potwierdzające spełnienie parametrów
technicznych wraz z nazwami producentów i typu/modelu każdego z podzespołów oferowanej konfiguracji sprzętowej
wszystkich elementów, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych
przez Zamawiającego oraz dokonania oceny zgodności złożonej oferty

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty, w języku polskim lub angielskim (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki,
foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), potwierdzające spełnienie parametrów
technicznych wraz z nazwami producentów i typu/modelu każdego z podzespołów oferowanej konfiguracji sprzętowej
wszystkich elementów, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych
przez Zamawiającego oraz dokonania oceny zgodności złożonej oferty.

Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie tych które nie służą potwierdzeniu
zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotowym
środkiem dowodowym, który nie podlega uzupełnieniu (służący potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie
kryteriów oceny ofert) w zakresie parametrów technicznych bądź funkcjonalności Sprzętu dodatkowo punktowanych jest:
a. dokument potwierdzający spełnienie parametrów technicznych (jakościowych) w zakresie wskazania parametru jasności
monitora wielkoformatowego (załącznik nr 3 do SWZ, Lp. 1 pkt 1.2);
b. dokument potwierdzający spełnienie parametrów technicznych (jakościowych) w zakresie wskazania parametru wielkości
pamięci RAM monitora wielkoformatowego (załącznik nr 3 do SWZ, Lp. 1 pkt 1.7);
W przypadku braku złożenia wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających dodatkowo
punktowane funkcjonalności lub parametry techniczne, Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium oceny ofert za dany
parametr pomimo deklaracji w formularzu ofertowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w
Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269, z adnotacją „wadium do postępowania nr RZP.243.51.2023
IBAN: PL33 1240 3493 1111 0000 4279 1269
SWIFT: PKOPPLPW
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być ważne przez cały okres związania ofertą.
4. Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach musi obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w
jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w formie oryginału dokumentu w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku
Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w pkt. 2 lit. od „b” do „d”, zaleca się,
aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Politechnika Bydgoska. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w
Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz), gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu;
b. przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego;
c. kwotę gwarancji;
d. okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą);
e. zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
7. W przypadku niewniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 226 ust 1 pkt. 14 ustawy Pzp.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy złożyć wraz z ofertą.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI pkt 1–2 i 7 SWZ. W związku z powyższym każdy z
Wykonawców (odrębnie) składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia –
załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie
Zamawiającego, do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 SWZ, przy czym dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 lit. „a” SWZ składa każdy z nich;
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający przed podpisaniem umowy może
zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
a) zmiana podwykonawcy na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp;
b) zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp.;
c) zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia – wydłużenie terminu realizacji zamówienia o ilość dni, w których nie było możliwe dostarczenie lub montaż Sprzętu. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, zagrożenie epidemiologiczne. Zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy;
d) zastąpienie elementów składowych konfiguracji sprzętowej w szczególności wycofanych z produkcji, ich nowymi
odpowiednikami, jeżeli będą to substytuty wycofanych z produkcji elementów o parametrach nie gorszych (tj. identycznych
lub lepszych), odpowiadających jakością elementom wskazanym pierwotnie w ofercie Wykonawcy. Zastąpienie wymaga bezwzględnej zgody Zamawiającego i nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
e. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp;
f. zmiany na zasadach określonych w art. 455 ust 1 pkt 2-4 oraz ust 2 ustawy Pzp.
g. zmiany przewidziane w załączniku nr 4 projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego. Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby określa rozdział VIII do SWZ.
3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (WYKONAWCA ZAGRANICZNY) zawiera rozdział VII do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.