eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Wymiana kotłów gazowych z dostosowaniem do istniejącej instalacji grzewczej obiektów Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana kotłów gazowych
z dostosowaniem do istniejącej instalacji grzewczej obiektów Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000184170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górnośląska 2

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 3634702

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kg@zsb.zary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb.zary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana kotłów gazowych
z dostosowaniem do istniejącej instalacji grzewczej obiektów Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-378a93f0-5b94-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-378a93f0-5b94-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”) - w oknie postępowania na https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie
eZamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną przez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kg@zsb.zary.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisując ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa , to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 9UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 9dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych, ul. Górnośląska 2, 68- 200 Żary. Dane kontaktowe: tel. 507812631 lub 68 3634702 w godzinach pracy (7.00– 15.00); adres e-mail: sekretariat@zsb.zary.pl
2. Cele i podstawy przetwarzania: Pani / Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celach
archiwizacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku zawarcia umowy w celu jej realizacji i rozliczenia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Administratorem, jeśli takie się pojawią. 3. Odbiorcy
danych osobowych1) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne. 2) Ponadto Pani/Pana dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom
obsługującym lub udostępniającym nam te systemy.4. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w związku udziałem
w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 5.
Okres przechowywania danych: 1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia; 2) W przypadku danych osobowych przetwarzanych
do wykonania umowy będą one przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała
obowiązywać.6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): :prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; na pod. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając jednocześnie na względzie, że skorzystanie przez osobę z tego prawa, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; na pod. art. 17
RODO prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu innym niż wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; na pod. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- żądanie to, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana kotłów gazowych z dostosowaniem do istniejącej instalacji grzewczej obiektów Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Górnośląskiej 2
1) demontaż kotłów gazowych wraz z częścią technologii kotłowni, z czopuchami i wkładami kominowymi wysokości ok. 17 m – kpl. 2 wraz z wywozem do skupu złomu i surowców wtórnych;
2) demontaż rurociągów paliwowych w kotłowni (po instalacji na olej opałowy)
3) dostawa i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 142 kW (dla temperatury 50/30) Vitocrossal 200 lub równoważny (moc, wykonanie ze stali nierdzewnej, modułowy palnik promiennikowy, sprawność 98%(Hs)/109%Hi)) wraz z automatyką;
4) montaż instalacji z rur stalowych spawanych z armaturą i wpięcie do istniejącej technologii, z malowaniem i izolacją zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.t.j. Dz.U.2022.1225;
5) montaż ograniczników poziomu wody;
6) odprowadzenie spalin - dostawa i montaż:
a) w kominie murowanym wkładów kominowych ze stali nierdzewnej dn 160 spalinowego,
b) między kominem a ścianą zewnętrzną budynku (w rzucie poziomym około 1,5m) oraz w budynku do kotła system dwuścienny izolowany dn 160;
7) wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej wody zimnej dn 40 około 17 m z podłączeniem do zbiornika CWU i zamontowaniem armatury i naczynia ciśnieniowego;
8) czyszczenie istniejącego filtroodmulnika;
9) dostawa i montaż urządzenia neutralizującego z granulatem i pompy kondensatu z podłączeniem i odprowadzeniem,
10) dostawa i montaż stacji uzdatniania wody z instalacją i niezbędną armaturą;
11) dostosowanie istniejącej instalacji gazowej do nowych kotłów z montażem armatury, z malowaniem
12) przemurowanie otworów w kominie wolnostojącym zlokalizowanym na zewnątrz budynku;
13) utylizacja gruzu;
14) okablowanie urządzeń kotłowni;
15) usunięcie odparzonego i zdegradowanego tynku ze ścian, osuszenie ścian wykonanie tynku renowacyjnego;
16) usunięcie zawilgocenia ścian i zabezpieczenie przed dalszym zawilgoceniem ścian poprzez odkopanie ścian piwnic, zamurowanie przejść przez ścianę po rurach spalinowych, wykonanie izolacji pionowej ścian i zasypanie, odtworzenie opaski;
17) uzupełnienie tynków ścian i sufitów;
18) Malowanie ścian i sufitów farbą silikonową;
19) Wymiana kanalizacji sanitarnej podstropowej;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;
2.3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Wykonawcy, którzy posiadają aktualne (w dniu otwarcia ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych;
2.4) zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
a) Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem instalacje: wodne, grzewcze, węzły cieplne i/lub kotłownie, o wartości robót budowlanych min. 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych),
b) Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, która musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – sanitarnymi oraz należeć do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać doświadczenie zawodowe minimum 5 lat.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych bądź sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.3 i 2.4, z uwzględnieniem zastrzeżenia zapisanego w ustępie 11 (osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie w art.
108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
1) formularz oferty - stanowi załącznik nr 2 do SWZ:
2) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy, wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
3) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby - wg załącznika nr 4 do SWZ, jeżeli dotyczy;
4) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
5) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 7, będą oni zobowiązani, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć następujące dokumenty:
1) dokumenty wymienione w ust. 7 pkt. 1 lit b-d potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu każdego z Wykonawców;
2) wykaz robót (dotyczy robót budowlanych), w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do zawartego w SWZ jest jedynie możliwa w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych.
5. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznaje się korzyść Zamawiającego lub obu stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.
6. Przewidziana w ust. 2 możliwość wprowadzenia zmian do umowy zawartej z Wykonawcą dotyczy w szczególności zmian w oparciu art. 454 i 455 ustawy PZP.
7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonania umowy.
8. Każda ze stron umowy może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta musi wskazać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
9. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.