eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nośników SIW wewnętrznej, uwzględniający wytyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w budynkach UŚOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nośników SIW wewnętrznej, uwzględniający wytyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w budynkach UŚ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323591331

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nośników SIW wewnętrznej, uwzględniający wytyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w budynkach UŚ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ae00313-579f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą, Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00- A031/19 -00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/us

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym
postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
.
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej
dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us;
.
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje
dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy;
.
4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określił w SWZ niezbędne
wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.
.
5) Rekomendacje
a) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017r.2247);
.
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
.
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednegozformatów:-.zip - .7Z;
.
d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;
.
e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
max5MB;
.f
) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;
.
g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
.
h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
.
6) Forma oferty
.
a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us;
.
b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz
dokumentami zamówienia;
.
c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.382.4.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nośników systemu informacji wizualnej wewnętrznej, uwzględniający wytyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w 6 budynkach Uniwersytetu Śląskiego na terenie Katowic, Sosnowca i Chorzowa.
2) Zakres przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zostały uwzględnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i obejmuje w szczególności:
a) Zadanie I – Projekt kompleksowego systemu informacji wizualnej (wewnętrzny) dla 6 budynków UŚ (dla każdego z osobna) na terenie Katowic, Sosnowca i Chorzowa:
- analizę obecnej numeracji pomieszczeń w każdej lokalizacji/budynku wraz ze wskazaniem jej uaktualnienia pod kątem logiki i ułatwienia poruszania się użytkowników,
- opracowanie zawartości treści informacji na wszystkich nośnikach w danym budynku wg otrzymanych wytycznych od Zamawiającego,
- propozycje form nośników wraz z projektem wzorniczym każdego typu nośnika wg ustalonej koncepcji systemu informacji wizualnej dostarczonej przez Zamawiającego,
- przygotowanie plików graficznych i wykonawczych dla każdego nośnika (dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania/produkcji każdego z nośników),
- wyznaczenie konkretnych lokalizacji nośników informacji,
- uaktualnienie projektów map kampusów (nośnik M) wraz z ich ulokowaniem - dla wskazanych lokalizacji/budynków,
- projekt tablic na elewację z informacją o danej lokalizacji i funkcji budynku wg przekazanego szablonu (nośnik WT).
b) Zadanie II – wykonanie, dostarczenie i montaż nośników systemu informacji wizualnej wewnętrznej w budynkach Uniwersytetu Śląskiego - zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ, w tym usunięcie elementów znajdujących się w miejscu mocowania/montażu nośników
(w szczególności dot. usunięcia starych naklejek, tabliczek, ew. zabezpieczenie lub przeniesienie istniejących nasadzeń, zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami itp.). Usunięte elementy Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2) W załączniku nr 2 do SWZ znajdują się wszelkie dane techniczne i produkcyjne dotyczące nośników informacyjnych.
3) Projekt winien być wykonany zgodnie z koncepcją graficzno-wzorniczą, stanowiącą załącznik pn. US_wizualizacje nosnikow,pdf do Opisu przedmiotu zamówienia i wytycznymi Zamawiającego, w tym opisem/specyfikacją techniczną, zawartą w załączniku 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik 2 do SWZ z załącznikami) składa się z następujących plików:
 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik 2 do SWZ;
 Załączniki do OPZ: rzuty budynki US; b) Budynki US_dane_infrastr. (6).xls; c) Specyfikacja techniczna_Uniwersytet Śląski.pdf; d) US_nośniki_liczba_SIW.xlsx; e) US_rysunek prototypow.pdf; f) US_wizualizacje nosnikow.pdf.
Wskazane w załączniku 2 ilości nośników z podziałem na budynki, są ilościami maksymalnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczby nośników w poszczególnych budynkach w ramach tejże liczby maksymalnej.

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 304 ustawy Pzp.
6) Termin realizacji zamówienia: do 80 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 11 grudnia 2023 r. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w stosunku do wymaganego terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca skrócenie terminu realizacji zamówienia otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Katowice ul. Uniwersytecka 4; Katowice ul. Bankowa 11; Katowice ul. Grażyńskiego 53; Sosnowiec ul. Będzińska 39; Sosnowiec ul. Będzińska 60; Chorzów ul. Pułku Piechoty 1 (budynek 1);
8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
9) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań związanych z realizacją zamówienia,
w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp;
10) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie dla Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp (klauzula zastrzeżona);
11) Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
a) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
Zamawiający wymaga, aby czynności: wykonanie, dostawa i montaż nośników informacji wizualnej, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
b) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje
z tytułu niespełnienia ww. wymagań, zostały opisane szczegółowo w wzorze umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

12) Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania zadań dotyczących zamówień na usługi przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 60 ustawy Pzp, ani związanych z udziałem podmiotów udostępniających zasoby w rozumieniu art. 121 ustawy Pzp.
13) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia; Wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać (o ile są mu znane) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928472-7 - Oznakowanie

79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) Cena brutto (C) 60%
b) Termin realizacji zamówienia (T) 20%
c) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” (projektowanie systemu informacji wizualnej) 10%
d) Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (N) 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” (projektowanie systemu informacji wizualnej)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (N)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.:
a) co najmniej 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia będącą PRAKTYKIEM (np. projektant graficzny):
 specjalizującym się w projektowaniu systemów informacji wizualnej (wayfinding);
 posiadającą wiedzę teoretyczną potwierdzoną odpowiednim dyplomem uczelni wyższej ze specjalnością projektowanie graficzne;
 posiadającą umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole;
 która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała co najmniej 2 projekty SIW dla obiektów użyteczności publicznej) oraz
b) co najmniej 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia będącą PROJEKTANTEM ZNAKÓW I SYSTEMÓW INFORMACJI WIZUALNEJ:
 specjalizujący się w projektowaniu znaków wektorowych, które budują system informacji wizualnej (osoba musi posiadać wiedzę na temat zasad konstrukcji, symboliki oraz umiejętność pracy w oprogramowaniu do grafiki wektorowej, np. Adobe Illustrator),
 która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wzięła udział w co najmniej 2 projektach SIW dla obiektów użyteczności publicznej) oraz
c) co najmniej 1 (jedną) osobą będącą MENADŻEREM PROJEKTU – osoba odpowiadająca za koordynację projektu, specjalizująca się w rozdzielaniu obowiązków i zadań w obrębie zespołu projektowego, odpowiadająca za nadzór nad wykonaniem poszczególnych etapów projektu oraz za kontakt z Zamawiającym w celu komunikowania postępów prac zespołu;
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji opisanych w pkt 1-3), tzn. jedna osoba może pełnić w przedmiotowym zamówieniu więcej niż jedną funkcję.

Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku, w oparciu o podmiotowy środek dowodowy, o których mowa w rozdz. VI ust. 3, tj. „wykaz osób”- stanowiący Załącznik nr 1 F do SWZ.

2) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej 2 usługi projektowania Systemu Informacji Wizualnej (wayfinding) obejmujące swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej (projekt graficzny wraz z projektem wykonawczym i technicznym) w obiekcie użyteczności publicznej o strukturze wielobudynkowej, każdą o wartości przynajmniej 20 000 zł brutto
oraz
b) co najmniej 2 usługi dot. produkcji wraz z montażem nośników systemu informacji wizualnej wewnętrznej, w szczególności obejmujących np.: tablice informacyjne, tablice kierunkowe, semafory w obiekcie użyteczności publicznej o strukturze wielobudynkowej, każdą o wartości przynajmniej 100 000 zł brutto.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na podstawie jednej umowy/zlecenia dla jednego Zleceniodawcy.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku, w oparciu o podmiotowy środek dowodowy, o których mowa w rozdz. VI ust. 3, tj. „wykaz usług”- stanowiący Załącznik nr 1 E do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie
wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:

1 Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są:
 referencje,
 inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
 a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1. Zgodnie z §9 ust. 3 pkt 2) ww. Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VI ust. 3. Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.
Wzór wykazu stanowi załącznik 1E do SWZ.

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z zakresie każdej części postępowania, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VI ust. 3. Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.
Wzór Wykazu osób stanowi załącznik 1F do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1. Wykonawca, dostarczy wraz z ofertą: próbki materiałowe jednego z nośników typu TP (poprzeczna tabliczka informacyjna) lub TK (tabliczka kierunkowa) z Systemu Informacji Wizualnej wewnętrznej.
Próbka ma służyć namacalnemu, empirycznemu zbadaniu cech i właściwości przedmiotu zamówienia i sprawdzeniu możliwości technicznych Wykonawcy.
Próbki stanowić będą materiał porównawczy przez cały okres trwania umowy. Zamawiający będzie wymagał przez cały okres trwania umowy jakości i identycznych parametrów, jak w przygotowanych próbkach materiałowych.
Próbki oceniane będą wg kryteriów opisanych w SWZ- rozdz. III ust. 1 pkt. 1.
Dokument składany wraz z ofertą.

Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od środków komunikacji elektronicznej i wymaga dostarczenia próbek materiałowych, w terminie- do upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego, tj. do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 0.38, parter budynku w kopercie zaklejonej i opisanej w następujący sposób:
„Nazwa i adres Wykonawcy
Numer postępowania: DZP.381.4.16.2023
Tytuł postępowania: „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nośników systemu informacji wizualnej wewnętrznej, uwzględniający wytyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w budynkach UŚ”
- PRÓBKI MATERIAŁOWE
Nie otwierać przed dniem ….r. godz.:…”

W przypadku złożenia próbek drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.
Próbki materiałowe muszą być oznaczone w sposób trwały i jednoznaczny nazwą Wykonawcy (np. pieczątką).

2. Informacja o ilości usług w zakresie projektowania systemu informacji wizualnej, wykonanych indywidualnie lub w zespole przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia, w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie projektowania systemu informacji wizualnej dla obiektów użyteczności publicznej o strukturze wielobudynkowej wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przez wskazaną osobę - w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, w ramach kryterium: „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”, zgodnie z rozdz. XIII ust. 1 pkt. 2 lit. b) SWZ. Informacja składana w formie oświadczenia, w ust. 5 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).
Dowody: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub podpisem kwalifikowanym przez notariusza.

3. Deklaracja Wykonawcy zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach kryterium: „Zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ. Wykonawca składa ww. deklarację jeżeli zamierza zatrudnić przy realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną i otrzymać dodatkowe punkty w pozacenowych kryteriach oceny ofert, zgodnie z rozdz. XIII SWZ. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 4 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ). (jeżeli dotyczy)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Próbki materiałowe - Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od Wykonawcy: - Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
.
Wymagana forma: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia
w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany
wraz z ofertą.
.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do
osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
.
Wymagana forma: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia
w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca
podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z
ofertą.
.
3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2ustawy Pzp, Wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 1B i 1 C do SWZ.
.
Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w
postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym. Oświadczenia składane wraz z ofertą.
.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik 1D do SWZ.
.
Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub
osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z
oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza
podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – powinni oni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą
część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik1A);
.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:
a) braku możliwości przyjęcia Przedmiotu Umowy z uwagi na przeszkody techniczne (np. przedłużające się prace remontowe realizowane na terenie kampusu lub w obiektach UŚ), zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,
b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania zamówienia, zmiany Umowy o dofinansowanie itp.,
w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych;
2) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §10;
3) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
4) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom;
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
6) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:
1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,
2) zmiany danych rejestrowych,
3) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835), która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach
określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) - „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014
r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – „rozporządzenie
269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
2. Wykluczenie na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 następuje na okres trwania
okoliczności określonych w tymże artykule. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek, o których
mowa w ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
3 Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w ust. 1, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim, nakłada
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
4. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostały
wymienione w załączniku nr 1B do SWZ – wzorze formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.