eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więźniów Oświęcimia 20

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@auschwitz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a06e8da9-5b68-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a06e8da9-5b68-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Wyłącznie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawców i Zamawiającego za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@auschwitz.org (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w module edukacyjnym
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.
a. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy e-Zamówienia wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
b. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie e-Zamówienia. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów
w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę złożenia/wysłania ich na platformie e-Zamówienia albo w szczególnie uzasadnionych przypadkach o których mowa w ppkt. 1 ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanyw ppkt 1 SWZ.
c. Ogólne zasady korzystania z platformy e-Zamówienia:
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
e-Zamówienia, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer PC: Parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD; Zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04; Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
- Tablet/Telefon: Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS; Przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
- Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
- Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 150 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES. Zamawiający zaleca pliki w pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 100000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Przygotowanie przez Wykonawcę posiłków profilaktycznych:
a) Posiłki powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, (Dz. U. nr 60 poz. 279), tj. powinny zawierać ok. 50% - 55% węglowodanów, 30% - 35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną ok. 1000 kcal.
b) Zamawiający wymaga dostarczenia świeżo przygotowanych gorących dań gotowych do spożycia
w termicznych i hermetycznie zamkniętych opakowaniach jednorazowych PP wraz z kompletem sztućców jednorazowych i z papierowymi serwetkami.
c) Posiłki powinny być wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, przygotowane w sposób tradycyjny, o minimalnej masie netto 500 g. oraz minimalnej wkładce mięsnej 100 g.
d) Posiłki profilaktyczne powinny mieć formę posiłku gorącego, być różnorodne i urozmaicone pod względem kulinarnym, a posiłki nie powinny się powtarzać w ciągu 10 dni. Rzeczowy wykaz posiłków profilaktycznych zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
e) Posiłki profilaktyczne nie mogą zawierać substancji konserwujących oraz mięsa oddzielonego mechanicznie.
f) Wykonawca w ramach umowy zagwarantuje również dostarczenie posiłków wegetariańskich
w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych posiłków oraz skutki wynikające
z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, w tym odpowiedzialność cywilną, w tym również
w przypadku, gdy posiłki przygotowane i dostarczone przez Wykonawcę spowodują chorobę lub rozstrój zdrowia u pracowników Zamawiajacego, co będzie udokumentowane stosownym orzeczeniem lekarskim.
h) Wykonawca w ramach realizacji usługi jest zobowiązany przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2002 r. poz. 2021 ze zm.).
1.2. Dostawę posiłków profilaktycznych Zamawiającemu:
a) Szacowana maksymalna ilość posiłków objętych zamówieniem w okresie trwania umowy wynosi
5250 sztuk. Podane zapotrzebowanie jest orientacyjne i może ulec zmianie w okresie obowiązywania realizacji zamówienia. Ostateczna ilość posiłków będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w związku z niezrealizowaną częścią szacownego zamówienia.
b) Zamawiający przewiduje dostawę w ilości od 1 do 50 posiłków profilaktycznych dziennie, siedem dni
w tygodniu, w tym w dni świąteczne (za wyjątkiem 25 grudnia, 1 stycznia oraz pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych), w zależności od potrzeb Zamawiającego.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezłożenia zamówienia w danym dniu.
d) Wykonawca będzie dostarczać posiłki w godz.: 9:30-¬10:00 po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu
z Zamawiającym ilości posiłków oraz kolejności ich dostaw pod wskazane w ppkt. f) adresy. Godziny dostawy w poszczególnych dniach mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia ilości zamawianych posiłków w dniu dostawy
do godz. 7:30 rano.
f) Dostawa posiłków profilaktycznych odbywać będzie się do siedziby Zamawiającego, na koszt ryzyko Wykonawcy, pod n/w adresy:
 ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim,
 ul. Stanisławy Leszczyńskiej 11, 32-600 Oświęcim,
 ul. Ofiar Faszyzmu 12, 32-600 Brzezinka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie:
6.1. sytuacji finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 30.000,00 zł.
6.2. zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi cateringowej o wartości nie mniejszej, niż 30.000,00 zł brutto.

6.3. posiadanych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie
na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (zatwierdzającej do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie przygotowania potraw w oparciu o surowce , półprodukty i świadczenia usług cateringowych własnym transportem).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, a także wartość świadczonej usługi na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu wykonywanych usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
1.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym, niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganej przez Zamawiającego informacji, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który
w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
1.3. Decyzji Państwowego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącą zatwierdzenia firmy Wykonawcy
do prowadzenia działalności w zakresie przygotowania potraw w oparciu o surowce, półprodukty
i świadczenia usług cateringowych własnym transportem.
1.4. W zakresie nieuregulowanym Ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy:
1.4.1. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
1.4.2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości
1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na czas związania ofertą.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
2.1. Wadium winno być wniesione w pieniądzu.
3. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
- nr konta PL80 1130 1150 0012 1268 9790 0005, Bank Gospodarstwa Krajowego
- Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): GOSKPLPW
4. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 11 Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.