eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji Muzeum Bursztynu w Gdańsku - Część II Sprzęt optycznyOgłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji Muzeum Bursztynu w Gdańsku - Część II Sprzęt optyczny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 46/47

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-831

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48585733128

1.5.8.) Numer faksu: +48585733128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@muzeumgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgdansk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji Muzeum Bursztynu w Gdańsku - Część II Sprzęt optyczny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9b656cf-4295-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089470/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wyposażenia pracowni konserwacji w Muzeum Bursztynu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Nr projektu: PLRU.01.01.00-22-0035/18 Tytuł: Connected by amber. Joint actions to share the amber heritage

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00366926

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio o sygnaturze NZP.26.06.2023 (ZP-TP/6) w trybie podstawowym art. 275 ust.1 nie złożono żadnej oferty na część II postępowania (sprzęt optyczny) oraz III postępowania (meble laboratoryjne) natomiast na Cześć I postępowania - Urządzenia laboratoryjne została złożona tylko 1 oferta podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-3e8b3788-226b-11ee-9aa3-96d3b4440790

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZP.26.8.2023 (Zp-WR/8)

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 416000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 330000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mikroskop zmotoryzowany: Kamera Sensor 1/1,2-cala, CMOS, 2,35 Mpix, Sensor 1/1,2-cala, CMOS, 2,35 Mpix, Sensor 1/1,2-cala, CMOS, 2,35 Mpix, Wielkość pojedynczego pixela: 5,86 x 5,86 µm, Liczba klatek na sekundę: 60 klatek/sek (dla rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli).
 Maksymalna rozdzielczość obrazu w trybie 3CMOS: 4800x 3600 (proporcje 4:3), Funkcja HDR na żywym obrazie, Automatyczna lub manualna regulacja czasu migawki kamery. Techniki obserwacji: Zmotoryzowane, kodowane i zabudowane w głowicy techniki obserwacji: jasne pole, ciemne pole, MIX (jasne pole i ciemne pole równocześnie), oświetlenie ukośne, DIC, Manualna lub zmotoryzowana polaryzacja dla wszystkich obiektywów, Reprodukcja ustawień dla wszystkich technik obserwacji, Zmiana wszystkich techniki obserwacji automatyczna, z poziomu oprogramowania, konsoli, Telecentryczny układ optyczny. Zoom: Wbudowany zoom optyczny 10x – sterowany z pozycji oprogramowania lub konsoli. OśZ: Zmotoryzowana oś Z, sterowana z oprogramowania lub konsoli, Zakres ruchu osi Z: zmotoryzowany 101 mm oraz manualny 50 mm, Rozdzielczość osi Z: 10nm. Obiektywy – zamontowane na kodowanych wsuwkach: Obiektyw stałoogniskowy oferujący zakres powiększeń (na monitorze) 23x-164x, odległość robocza 51,7 mm, apertura numeryczna NA 0,03, Pole widzenia 19 200 – 2 740 µm. Obiektyw 3x: Obiektyw stałoogniskowy oferujący zakres powiększeń (na monitorze) 49x-493x, odległość robocza 30,0 mm, apertura numeryczna NA 0,09, Pole widzenia 9 100 – 910 µm. Obiektyw 10x: Obiektyw stałoogniskowy oferujący zakres powiększeń (na monitorze) 164x-1644x, odległość robocza 41,1 mm, apertura numeryczna NA 0,20, Pole widzenia 2 740 – 270 µm. Obiektyw 10x: Obiektyw stałoogniskowy oferujący zakres powiększeń (na monitorze) 164x-1644x, odległość robocza 30,0 mm, apertura numeryczna NA 0,30, Pole widzenia 2 740 – 270 µm.
Źródła światła: Lampa LED – żywotność 60 000 godzin, Regulowane położenie kątowe źródła światła w celu zapewnienia obserwacji wykonanych zdjęć pod różnym kątem oświetleniowym, Pierścień LED podzielony na 4 segmenty, Parametry jak intensywność, kąt padania światła, wygaszenie modułów regulowanie z pozycji oprogramowania lub konsoli, odatkowy zewnętrzny oświetlacz światła odbitego LED z dwoma samonośnymi światłowodami o długości minimum 600mm każdy. Światłowody zakończone polaryzatorami
Stolik mikroskopu: Zmotoryzowany, kodowany, Zakres ruchu osi XY 100x100 mm, Sterowany z pozycji oprogramowania, konsoli lub manualnie, Wbudowany talerz obrotowy w stoliku (360 stopni obrotu), Maksymalne obciążenie: 5000g. Konsola do jednostki sterującej; Dedykowana do mikroskopu konsola z możliwością automatycznej kontroli osi XY za pomocą joysticka oraz kontroli osi Z pokrętłem i przyciskami z regulowaną prędkością ruchu osi Z (do szybszego oraz wolnego sterowania osią Z), Konsola posiada skróty do głównych funkcji mikroskopu, np.: widok live, akwizycja 2D, akwizycja 3D, zmiana techniki obserwacji, autofocus, zmiana oświetlenia, zmiana zoom. Moduł do szybkiej wizualnej oceny bursztynu. Baza stereoskopowa wraz z dodatkową soczewką 2x (odległość robocza 38mm, apertura numeryczna NA 0.038-0.134) i okularami 10x (FN=22). Całkowity zakres powiększeń od 8x do 80x. Montowany na soczewkę analizator do obserwacji w świetle spolaryzowanym. Statyw z zakresem ogniskowania 120mm. Oprogramowanie: Możliwość nagrywania obrazu w ruchu, tworzenia modeli 3D oraz pomiarów 3D; Możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie 9 obrazów w celu porównania i wyboru najlepszej techniki obserwacji; Możliwość wpisywania komentarzy i znaczników; Funkcja usuwania blasku podczas wykonywania zdjęć; Funkcja reprodukcji ustawień mikroskopu pozwalająca wykonać zdjęcie kolejnej próbki przy wykorzystaniu ustawień zapamiętanych w wykonanym uprzednio zdjęciu. Ustawienia zawierają m. in. Ustawienia oświetlenia, techniki obserwacji, powiększenia, pozycji stolika; Wbudowany kreator raportów; Automatyczne łączenie obrazów w osi Z w obraz 3D i EFI (pogłębionej ostrości); Łączenie obrazów w osi X,Y, – zdjęcia panoramiczne; Moduł do tworzenia makr celem uzyskania powtarzalności procedurach; pomiary 2D: odległość między punktami, odległość między liniami, pomiary pól powierzchni regularnych i nieregularnych, kąty, pomiary krzywych, średnic, promieni; Wyświetlanie skali na ekranie, w celu łatwego określenia wielkości detali; tworzenie wielu kont użytkowników. Komputer: Stacja robocza z systemem operacyjnym 32/64-bit spełniająca następujące wymagania: Automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej oraz plików systemowych Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji; b. dacie wydania ostatniej aktualizacji; c. priorytecie aktualizacji; d. Zgodność z systemami operacyjnymi. e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )
sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ); dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml; raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające : - tworzenie OS media - tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze użytkownika lokalizacjach [ min. lokalnie, sieć, chmura]. Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu typu Windows 2012 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej konfiguracji, automatycznej instalacji oprogramowania, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS). Kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer oprogramowaniem antywirusowym (ESET NOD 32 Antywirus)- 32 GB RAM;- dyski twarde 2TB SATA HDD + 256GB SSD;
- 9x USB 3.1, 2x USB 2.0Procesor:- Procesor musi spełniać wskaźniki testu PassMark – CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – z wynikiem min.: 12 300 punktów i minimum 2.90 GHz (Wynik na dzień22/06/2023) Karta graficzna: musi spełniać wskaźniki testu PassMark – CPU Mark ze strony: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html – z wynikiem min.: 6500 punktów i nie przekraczać 7300 punktów. (Wynik na dzień 22/06/2023) Monitor: Kolorowy monitor LCD 27 cali z matrycą IPS lub VA o rozdzielczości minimum 1920x1080, format obrazu 16:9. Akcesoria: Klawiatura i mysz bezprzewodowe. Parametry:
Pozostałe funkcje: Funkcjonalność związana z pochylaniem w zakresie lewo/prawo +/- 90 stopni głowicy dla wszystkich wymaganych obiektywów i w zakresie powiększeń realizowanych przez zoom; Możliwość rozbudowy mikroskopu o dodatkowe obiektywy; Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa; Dostawa, instalacja, uruchomienie, przeszkolenie personelu, testowanie i włączenie do eksploatacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399989,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399989,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399989,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EVIDENT Europe GmbH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5263520768

7.3.3) Ulica: Caffamacherreine 8-10

7.3.4) Miejscowość: Hamburg

7.3.5) Kod pocztowy: 20355

7.3.7.) Kraj: Niemcy

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 398759,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.