eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA w GiżyckuOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA
w Giżycku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GIŻYCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510953225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Smętka 7

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA
w Giżycku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8a38285-5939-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033214/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA w Giżycku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu jest Platforma dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl Wyślij wiadomość (dostępny na
stronie postępowania).
Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie
Platformy.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji
dla Wykonawców.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
7. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB.
9. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
10. Oświadczenia na podstawie art 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
12. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko tel. 87 428 45 65
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko jest Izabela Kraśniewska, kontakt: adres e-mail, ikrasniewska.oda@wp.pl, tel: 600993102
3. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
Pana/Pani dane kontaktowe, w postaci nr. telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Jako zgodę rozumie się podanie tych danych. Zgodę można wycofać w każdym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, w tym osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP, lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; po tym okresie zgodnie z przepisami o archiwizacji.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.
13. Jednocześnie Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOSiPO.241.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 210302,04 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 187770,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
Na przedmiot zamówienia składają się:
1) Komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym-17 sztuk,
2) Monitor- 17 sztuk,
3) Laptop + torba do przenoszenia- 1 sztuka,
4) Program antywirusowy –licencja na 18 stanowisk,

4.2.5.) Wartość części: 114403,19 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30211000-1 - Komputery wysokowydajne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48620000-0 - Systemy operacyjne

33195100-4 - Monitory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert
1) Kryterium „Cena ofertowa brutto” w zł- znaczenie kryterium – 60 pkt
2) Kryterium: Okres gwarancji w miesiącach znaczenie kryterium -20 pkt
3) Kryterium termin realizacji zamówienia- znaczenie kryterium – 20 pkt
2. Opis sposobu oceny ofert:
Kryterium Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
I cena ofertowa brutto (C) 60

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

okres gwarancji
(G)20
a) 36 miesięcy G= 20 pkt
b) 30 miesięcy G= 10 pkt
c) 24 miesiące G= 0 pkt
termin realizacji zamówienia
(T) 20 a) do 40 T= 0 pkt
b) do 35 dni od podpisania umowy T= 10 pkt
d) do 25 dni od podpisania umowy T=20 pkt.

3. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej, zastrzeżeniem rozdział XV. pkt 20 SWZ.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótsze-go niż 24 miesiące, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
7. W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji innego niż 24 miesiące, 30 m-cy lub 36-mcy oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
8. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty nie zostanie wpisany okres gwarancji, Zama-wiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, który wy-nosi 24 miesiące. Wykonawca uzyska wówczas 0 pkt kryterium okres gwarancji.
9. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamó-wienia dłuższego niż 40 dni od podpisania umowy, oferta tego wykonawcy zostanie od-rzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
10. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty nie zostanie wpisany termin realizacji zamó-wienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny terminu realizacji za-mówienia, który wynosi 40 dni od podpisania umowy, Wykonawca uzyska wówczas w kryterium termin realizacji zamówienia 0 pkt.
11. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty zostanie wpisany termin realizacji zamówienia inny niż 25 dni, lub 35 lub 40 dni, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na pod-stawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego do pracowni zawodowej ZSKŚiA Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
Na przedmiot zamówienia składają się:
1) Klawiatura dla słabowidzących - 2 szt,

2) Zasilacz UPS-17 sztuk,
3) Zestaw klawiatura przewodowa + mysz przewodowa- 17 sztuk,
4) Słuchawki z mikrofonem-17 sztuk,
5) Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A3 -1 sztuka,
6) Drukarka laserowa, kolorowa A4- 1 sztuka,
7) Projektor multimedialny- 1 sztuka,
8) Ploter- 1 sztuka,
9) Drukarka 3D- 1 sztuka,
10) Monitor interaktywny 75’- 1 sztuka,
11) Aparat cyfrowy (lustrzanka)- 1 sztuka,
12) Kamera cyfrowa (wbudowana lampa błyskowa)- 1 sztuka,
13) Dyktafon cyfrowy- 1 sztuka,
14) Pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie- 1 sztuka.

4.2.5.) Wartość części: 73367,59 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38652100-1 - Projektory

30232100-5 - Drukarki i plotery

32342100-3 - Słuchawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert
1) Kryterium „Cena ofertowa brutto” w zł- znaczenie kryterium – 60 pkt
2) Kryterium: Okres gwarancji w miesiącach znaczenie kryterium -20 pkt
3) Kryterium termin realizacji zamówienia- znaczenie kryterium – 20 pkt
2. Opis sposobu oceny ofert:
Kryterium Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
I cena ofertowa brutto (C) 60

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

okres gwarancji
(G)20
a) 36 miesięcy G= 20 pkt
b) 30 miesięcy G= 10 pkt
c) 24 miesiące G= 0 pkt
termin realizacji zamówienia
(T) 20 a) do 40 T= 0 pkt
b) do 35 dni od podpisania umowy T= 10 pkt
d) do 25 dni od podpisania umowy T=20 pkt.

3. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej, zastrzeżeniem rozdział XV. pkt 20 SWZ.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótsze-go niż 24 miesiące, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
7. W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji innego niż 24 miesiące, 30 m-cy lub 36-mcy oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
8. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty nie zostanie wpisany okres gwarancji, Zama-wiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, który wy-nosi 24 miesiące. Wykonawca uzyska wówczas 0 pkt kryterium okres gwarancji.
9. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamó-wienia dłuższego niż 40 dni od podpisania umowy, oferta tego wykonawcy zostanie od-rzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
10. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty nie zostanie wpisany termin realizacji zamó-wienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny terminu realizacji za-mówienia, który wynosi 40 dni od podpisania umowy, Wykonawca uzyska wówczas w kryterium termin realizacji zamówienia 0 pkt.
11. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty zostanie wpisany termin realizacji zamówienia inny niż 25 dni, lub 35 lub 40 dni, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na pod-stawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Wygenerowane ze strony: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php oraz https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php wyniki testów oferowanych procesorów oraz karty graficznej (dotyczy Komputerów stacjonarnych oraz laptopa). Wyniki testów nie mogą być osiągnięte przez tak zwany overclocking (przetaktowywanie). (Zamawiający dopuszcza zrzuty ekranu z wynikiem testu).
b) karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub oświadczenie producenta urządzenia lub inne przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia- (dotyczy wybranych pozycji- zgodnie z zał. nr 4 oraz formularzem oferty)
c) Wymienione dokumenty muszą zawierać nazwę producenta i model) zawierających szczegółową konfigurację oferowanych urządzeń. Uwaga! Jako karta katalogowa lub inny przedmiotowy środek dowodowy nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę.
e) przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w sekcji 5.8 pkt a-b pod warunkiem wskazania w formularzach ofertowych nazwy producenta i modelu (oferowanych produktów/urządzeń/oprogramowania).
zgodnie- z zapisami SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy załączyć:
Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1A i 1B- do SWZ odpowiednio dla każdej części. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
c) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. Do oferty należy załączyć również pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
3.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę, ani przez poszczególnych wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego-
Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.