eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA w GiżyckuOgłoszenie z dnia 2023-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA
w Giżycku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GIŻYCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510953225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Smętka 7

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA
w Giżycku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8a38285-5939-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033214/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA w Giżycku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410123

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZOSiPO.241.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 210302,04 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 187770,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni zawodowej ZSKŚiA Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
Na przedmiot zamówienia składają się:
1) Komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym-17 sztuk,
2) Monitor- 17 sztuk,
3) Laptop + torba do przenoszenia- 1 sztuka,
4) Program antywirusowy –licencja na 18 stanowisk,

4.5.3.) Główny kod CPV: 30211000-1 - Komputery wysokowydajne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48620000-0 - Systemy operacyjne

33195100-4 - Monitory

4.5.5.) Wartość części: 114403,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatyczno-multimedialnego do pracowni zawodowej ZSKŚiA Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
Na przedmiot zamówienia składają się:
1) Klawiatura dla słabowidzących - 2 szt,

2) Zasilacz UPS-17 sztuk,
3) Zestaw klawiatura przewodowa + mysz przewodowa- 17 sztuk,
4) Słuchawki z mikrofonem-17 sztuk,
5) Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A3 -1 sztuka,
6) Drukarka laserowa, kolorowa A4- 1 sztuka,
7) Projektor multimedialny- 1 sztuka,
8) Ploter- 1 sztuka,
9) Drukarka 3D- 1 sztuka,
10) Monitor interaktywny 75’- 1 sztuka,
11) Aparat cyfrowy (lustrzanka)- 1 sztuka,
12) Kamera cyfrowa (wbudowana lampa błyskowa)- 1 sztuka,
13) Dyktafon cyfrowy- 1 sztuka,
14) Pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie- 1 sztuka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38652100-1 - Projektory

30232100-5 - Drukarki i plotery

32342100-3 - Słuchawki

4.5.5.) Wartość części: 73367,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 2 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone oferty na I część postępowania podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89779,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 171028,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dotyczy części II
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 2 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jedyna złożona oferta na II część postępowania podlega odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66309,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66309,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.