eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › "Dostawa mebli biurowych"Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa mebli biurowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 257561630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa mebli biurowych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ff9f088-165b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00281651

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZP.270.55.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia z wybranymi Wykonawcami Umowy ramowej, określającej warunki i zasady dla zamówień, jakie mogą zostać udzielone w trakcie jej obowiązywania, zwanych dalej ,,zamówieniami jednostkowymi''.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Tomie III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia obejmuje m. in. referencyjny wykaz mebli biurowych zamawiany przez Zamawiającego w ostatnim czasie, stanowiący podstawę do wyboru kwalifikowanych dostawców.
3 Zamawiający każdorazowo w zamówieniach jednostkowych szczegółowo określi ilość, termin dostawy oraz opis zamawianych mebli biurowych w zależności od bieżących potrzeb.
4. Nie dokonano podziału zamówienia na części ze względu na zamiar zawarcia umowy ramowej z maksimum 3 Wykonawcami, ponadto zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z
dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż ubiegają się o takie zamówienie głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6789,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16764,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6789,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WARSZTAT STOLARSKI Robert Wojno

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 524-145-16-98

7.3.3) Ulica: ul. Białołęcka 176

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-253

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

została zawarta umowa ramowa z 3 Wykonawcami, zgodnie z dokumentacją postępowania:
1. WARSZTAT STOLARSKI
Robert Wojno
03-253 Warszawa
2. Czapla i Spółka s.c.
Zbigniew Czapla, Irena Czapla
11-041 Olsztyn
3. JARD SP. Z O. O.
00-488 Warszawa

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.