eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, Zagospodarowanie terenu)Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie – II etap (młyn, plac zabaw, Zagospodarowanie terenu)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zamość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Peowiaków 92

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639-29-59

1.5.8.) Numer faksu: 84 639-23-64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie – II etap (młyn, plac zabaw, Zagospodarowanie terenu)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a31275a0-58a8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053106/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
6. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektronicznym podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
7. Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Pozostałe informacje w Rozdziale VIII, XII, XIII i XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZAMOŚĆ.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Panią Aleksandrę Tokarz, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: atokarz@zamosc.org.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy budynku młyna, placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w ramach II etapu realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie”.

Miejsce realizacji inwestycji: działka nr 1571, 253 miejscowość Wysokie, obręb 0028 Wysokie, Gmina Zamość.
Niniejsze zadanie obejmuje swoim zakresem:
1). Budowę budynku młyna,
2). Budowę placu zabaw,
3). Zagospodarowanie terenu (w tym budowa oświetlenia zewnętrznego oraz utwardzenie terenu).
Szczegółowy zakres poszczególnych elementów zadania:

1). Budowa budynku młyna (wymiary 4,9 m x 6,4 m, wysokość 5,1 m)
a) Wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej, pod płytą wykonanie wymiany gruntu w postaci stabilizacji piaskowo-cementowej,
b) Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, zabezpieczonych obustronnie izolacją przeciwwilgociową,
c) Wykonanie ścian z bali drewnianych i słupów drewnianych,
d) Wykonanie ściany szczytowej z desek drewnianych,
e) Wykonanie więźby dachowej drewnianej wraz z pokryciem z blachy płaskiej na rąbek na pełnym deskowaniu z warstwą papy podkładowej,
f) Wykonanie podłogi z cegły klinkierowej,
g) Wykonanie drzwi drewnianych dwuskrzydłowych,
h) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
2). Budowa placu zabaw
a) Wykonanie fundamentów betonowych pod urządzenia placu zabaw i elementy małej architektury,
b) Wykonanie według dokumentacji projektowej indywidualnych urządzeń placu zabaw oraz ich montaż:
- krowa,
- owca,
- mostek,
- zjeżdżalnia - młyńskie koło,
- zestaw małpi gaj w dwóch wersjach (dla młodszych i starszych dzieci),
- stoliki kwiaty i pieńki do siedzenia: trzy zestawy z trzema siedziskami, jeden zestaw z czterema siedziskami,
c) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku
d) Wykonanie tablicy z regulaminem.
Treść regulaminu zgodna z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zamość nr XXVI/249/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminów korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz miejsc rekreacji będących własnością Gminy Zamość,
e) Wykonanie według dokumentacji projektowej oraz montaż ławek - 4 szt.,
f) Wykonanie wraz z montażem kosza na śmieci z półwałków o wymiarach: wys. 1,0 m, średnica 0,47 m (± 3 cm), konstrukcja stalowa, ocynkowana.
3). Zagospodarowanie terenu
a) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
b) Wykonanie chodników i opaski wokół budynku młyna z kostki betonowej gr. 6 cm,
c) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu:
budowa linii kablowej, budowa słupów drewnianych prefabrykowanych z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi w ilości 4 szt. (słupy oznaczone numerami: 3, 4, 14, 15), budowa słupa stalowego w ilości 1 szt. (słup nr 5) z oprawą parkową 3-modułową,
d) Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej nn celem zasilenia budynku młyna,
e) Wykonanie nasadzeń drzew: klon w ilości 5 sztuk, tuja w ilości 10 sztuk.

Zakres inwestycji został zaznaczony na mapie zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania przetargowego - „Mapa zagospodarowania Nr 1”.

Kompletny projekt budowlany swoim zakresem obejmuje także budynek kuźni, stodołę, świetlicę, salę ekspozycyjną, staw rekreacyjny. W pierwszym etapie realizacji inwestycji Budowy Centrum Kultury Dawnej został wybudowany budynek kuźni, stodoła oraz wykonano częściowe zagospodarowanie terenu. Pozostałe elementy w chwili obecnej nie są planowane do realizacji, tym samym nie są objęte zakresem niniejszego zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Wykonanie przedmiotu zamówienia dodatkowo musi być zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

Szczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład której wchodzi:
• Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu,
• Projekt budowlany Młyn,
• Projekt budowlany Plac zabaw mała architektura
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
• Przedmiary robót dołączono jako POMOCNICZE

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorys ofertowy UPROSZCZONY (na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiaru robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny, ich waga i sposób punktacji dla każdej z ofert nie podlegających odrzuceniu:
1). Cena oferty-waga 60%, max ocena w kryterium 60 pkt
2). Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały-waga 40%, max ocena w kryterium 40 pkt.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą na podstawie powyższych kryteriów. Zamawiający zastosuje w ocenie zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:
1) CENA OFERTY - to cena brutto, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, określona do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru:
C = (Cmin/Co * 100 pkt) x W
gdzie:
C – ocena w kryterium „cena oferty”
Cmin - najniższa proponowana spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu „cena oferty”
Co - cena oferty ocenianej
W - waga w kryterium „cena oferty”
2) DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOSTARCZONE I WBUDOWANE MATERIAŁY - to okres wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, nie może być krótszy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 36 miesięcy od ostatecznego, bezusterkowego odbioru robót budowlanych.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje najdłuższy okres tj. 60 miesięcy – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów. Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:
Deklarowana długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały/ Ocena ofert
36 miesięcy/ 10,00 pkt
48 miesięcy/ 20,00 pkt
60 miesięcy/ 40,00 pkt

UWAGA:
1. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje niższy niż minimalny wskazany powyżej okres gwarancji (36 miesięcy) lub nie zadeklaruje żadnego okresu, to zostanie mu przyznane 0 pkt.
2. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy zostanie zaakceptowane i przyjęte do realizacji w przypadku wyboru tej oferty, ale do oceny oferty przyjęty będzie okres najdłuższy podany w SWZ tj. 60 m-cy.

4. Ocena każdej z ofert, jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 i 3 wg wzoru: P=C+G
gdzie:
P – suma punktów
C – ocena w kryterium „cena oferty”
G - ocena w kryterium „długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały”
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 Zamawiający wybierze Wykonawcę zamówienia, którego oferta:
1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ;
3) wiąże Wykonawcę zgodnie z rozdz. XI SWZ (lub Wykonawca zgodził się na przedłużenie związania ofertą lub nastąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 8);
4) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że co najmniej dwie złożone oferty uzyskały taką samą łączną ocenę wybierze ofertę o cenie niższej. Gdy zaś również ceny ofert będą takie same - wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach – pod rygorem odrzucenia takiej oferty.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:
2 roboty budowlane, w tym:
- 1 robota polegająca na budowie placu zabaw
oraz
- 1 robota polegająca na budowie budynku w technologii drewnianej o powierzchni budynku nie mniejszej niż 30 m2 (za budynek Zamawiający uzna drewniany obiekt budowlany nie będący budowlą, trwale związany z gruntem, posiadający fundament oraz dach
oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.

b) dysponowanie osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, tj.:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA DYSPONOWAŁ:
• STANOWISKO: min. 1 osoba – która będzie pełnić funkcję kierownika budowy
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• STANOWISKO: min. 1 osoba - która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
c) SPRZĘT:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,

UWAGA:
1) W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
2) Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości zadań z różnych okresów, różnych inwestycji.
3) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia wytworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący odpowiednio sytuacji finansowej i/lub kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
2) przez podmiot udostępniający zasoby;
3) a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – łącznie przez wykonawców ubiegających się o zamówienie, z zastrzeżeniem: „w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane”. Celem potwierdzenia Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do oferty dołączyć oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zał. nr 3 do SWZ.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub na sytuacji finansowej podmiotów o których mowa w ust. 3 pkt 2 musi dostarczyć Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby dołączając do oferty dokument, o którym mowa w ust. 5.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; w/g zał. nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
1) są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;
2) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie Wykonawcy;
3) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej ma dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w/g zał. nr 7 do SWZ.

1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp a zostały opisane w rozdz. XVI SWZ oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7-10 Pzp.
2. W związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. XVIII ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b).
3. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (również spółki cywilne):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, oraz stosownych przepisów;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego);
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
11) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) konieczność wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania - należy przez to rozumieć roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jednakże są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym – w zakresie zmiany wartości umowy i terminu realizacji.
2) konieczność zaniechania części robót budowlanych - należy przez to rozumieć część robót (elementów) wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, od których realizacji Zamawiający odstąpił, w sytuacji, gdy ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami - w zakresie zamiany wartości umowy.
3) W zakresie terminu wykonania umowy:
- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru - zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
- wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie,
- zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp),
- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy (udzielenie robót zaniechanych),
- wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne),
- wystąpienia innych, znaczących okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności.
4) W zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy:
- wystąpienie wzrostu cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy, które były trudne lub niemożliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy.

Pozostałe zmiany z uwagi na liczbę znaków opisane są w paragrafie 14 Projektu umowy (zał. nr 8 do SWZ) i Sekcji IX ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 08:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe zmiany umowy:
5) Pozostałe zmiany umowy wynikające z:
- możliwość zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastępująca musi posiadać odpowiednie uprawnienia,
- wystąpienie braków na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy - zmiana w zakresie wynagrodzenia i terminu,
- przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, w tym zmiany wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu - zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.
2. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.