eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miłakowo › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie MiłakowoOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510974227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Miłakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-310

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpgk.milakowo@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.milakowo.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/769802

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8c83f7c-2721-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:
Etap I
1) Wykonanie robót budowlanych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w dwóch odcinkach wraz z infrastrukturą na działkach nr 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/66, 53/67, 53/68, 54, 55/1, 56, 60/1, 122 obręb 0015 Warkały oraz nr 142, 140/6, 243 i 239/8, obręb 0001 miasto Miłakowo wraz z przyłączami elektrycznymi do przepompowni ścieków w zakresie:
a) Przyłącze do budynku Warkały 7 Si-SPO
b) Sieć kanalizacji grawitacyjnej S1-SP1, S8-SP2, S10-Si1, S17-S11
c) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
d) Przepompownia P0 Warkały
e) Przepompownia P1 Warkały
f) Przepompownia P2 Henrykowo
Etap II
1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Miłakowo w miejscowości Książnik – Ponary sporządzonej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt budowlany wielobranżowy ma zwierać:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt techniczny; projekty konstrukcyjne wraz ze sposobem montażu konstrukcji i urządzeń do podłoża, jeśli będzie taka potrzeba, projekty technologiczne.
d) Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są opisane w PFU, a także zaproponować inne niż w PFU, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych.
2) Wykonanie robót budowlanych - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Miłakowo w miejscowości Książnik – Ponary w zakresie:
a) Etap II.1
• Wodociąg,
• Przyłącza do działek,
• Sieć kanalizacyjna grawitacyjna,
b) Etap II.2
• Wodociąg,
• Przyłącza do działek,
• Sieć kanalizacyjna,
• Rurociąg tłoczny,
• Przepompownia ścieków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.