eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGA STAŁEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA STAŁEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140151727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Goplańska 42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-954

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 8960000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mteatr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mteatr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e16b3d49-a951-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA STAŁEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e16b3d49-a951-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045872/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa stałego utrzymania czystości pomieszczeń Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00304045

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/01/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 350000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest regularne świadczenie usług sprzątania
w następujących obiektach pozostających w użytkowaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury:
a) pomieszczeniach obiektu biurowo-administracyjnego w Warszawie (02-954) przy
ul. Goplańskiej 42,
b) pomieszczeniach obiektu biurowo-administracyjnego w Warszawie (03-739) przy ul. Brzeskiej 12,
c) pomieszczeniach obiektu teatralno-kinowego w Warszawie (03-719) przy
ul. Jagiellońskiej 26 obejmujących: pomieszczenia, w których Zamawiający świadczy usługi z zakresu działalności kulturalnej: kinowe (z dostępem do barku kawowego) i teatralne, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia biurowe;
2. Zamówienie obejmuje również dostawę środków czystości niezbędnych do realizacji usługi sprzątania oraz środków sanitarno-higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, odświeżacze powietrza, kostki toaletowe, mydło w płynie itp.);

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297120 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 297120 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297120 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERLUX ŁUKASZ KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550326000

7.3.3) Ulica: ul. Ratuszowa 11/641

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 03-450

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 365457,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.