eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Damnica › Świadczenie usług żywienia w oparciu dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w SOSW DamnicaOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług żywienia w oparciu dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w SOSW Damnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marynarza Polskiego

1.3.) Oddział zamawiającego: SOSW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000180048

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Korczaka 1

1.5.2.) Miejscowość: Damnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-231

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598113069

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswdamnica@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswdamnica.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług żywienia w oparciu dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w SOSW Damnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ed4f987-f0c0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021861/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług żywienia w oparciu dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w SOSW Damnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215272/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSW.321.01.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 220115 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na gotowaniu i podawaniu urozmaiconych posiłków dla uczniów/ wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy przez 5 dni w tygodniu (w dni nauki szkolnej) w okresie od 01.09. 2022 r. do 24.06.2023 r.
Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał 5 posiłków w ciągu dnia dla faktycznie przebywających w danym dniu wychowanków Internatu Ośrodka, tj. śniadanie, II –śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Ilość obiadów będzie zwiększona o liczbę uczniów dochodzących/dojeżdżających do szkół. Posiłki będą podawane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie list podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy.
Przeciętna ilość osób korzystających z całodziennych posiłków dziennie – średnio 35 wychowanków przebywających w Internacie oraz średnio 15 obiadów dziennie dla dzieci dochodzących/dojeżdżających z wyłączeniem ; dni wolnych od nauki w szkole tj. sobót i niedziel , ferii zimowych , przerw świątecznych oraz usprawiedliwionych nieobecności dzieci np. choroba, o których Przyjmujący zamówienie będzie każdorazowo informowany.

Zamawiający będzie obciążony kosztami (wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków) tylko za faktycznie wydane posiłki wychowankom przebywającym w Internacie Ośrodka oraz kosztami przygotowania obiadu dla dzieci dochodzących/dojeżdżających. Rozliczenie kosztu wsadu do kotła z rodzicami opiekunami uczniów dochodzących/dojeżdżających będzie należało do obowiązku Wykonawcy.

Szacunkowa ilość posiłków całodziennych objęta zamówieniem wynosi 6475 posiłków tj. 185 osobodni – 5 posiłków dziennie dla 35 osób oraz same obiady dla dzieci dochodzących/dojeżdżających – 2805 obiadów tj. 185 osobodni - 1 posiłek dla 15 osób w okresie od 01.09.2022 do 24.06.2023 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214489 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214489 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214489 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tradycyjne Smaki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8392453691

7.3.3) Ulica: Banacha 6A

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214489 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.