eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C dla strażaków - ratowników OSP z terenu działania KW PSP w Katowicach"Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C dla strażaków - ratowników OSP z terenu działania KW PSP w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wita Stwosza 36

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-042

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C dla strażaków - ratowników OSP z terenu działania KW PSP w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-835ade75-585c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015146/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C dla strażaków - ratowników OSP z terenu działania KW PSP w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/821066

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/821066

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WL.2370.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs prawa jazdy kat. C dla 19 strażaków ratowników OSP z terenu działania KM PSP w Częstochowie, KP PSP w Myszkowie i KP PSP w Lublińcu

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne: kurs prawa jazdy kat. C dla maksymalnie 5 strażaków OSP z terenu działania KM PSP w Częstochowie, KP PSP w Myszkowie;

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium   60%;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – staż zawodowy w zakresie prowadzonych zajęć szkoleniowych – waga kryterium – 35%
3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia” – waga kryterium – 5%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga  60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  – waga    35%
     
Doświadczenie
(lata) Punkty
Doświadczenie minimalne wymagane w SWZ wynosi 2 lata
3 lata - 5 punktów
4 lata - 10 punktów
5 lat - 15 punktów
6 lat - 20 punktów
7 lat - 25 punktów
8 lat - 30 punktów
9 lat 35 punktów

W przypadku wskazania okresu doświadczenia poniżej wymaganego minimalnego okresu tj. 2 lat, lub niewypełnienia formularza ofertowego w tym zakresie – oferta nie będzie podlegała ocenie – zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia

3) Klauzula społeczna – waga 5%
Klauzule społeczne – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia- 5%
Zatrudnienie do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia na umowę o pracę co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej - 5 pkt.
Realizacja zamówienia bez udziału osób niepełnosprawnych - 0 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs prawa jazdy kat. C dla 16 strażaków ratowników OSP z terenu działania KP PSP w Kłobucku

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne: kurs prawa jazdy kat. C dla maksymalnie 2 strażaków OSP z terenu działania KP PSP w Kłobucku;

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium   60%;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – staż zawodowy w zakresie prowadzonych zajęć szkoleniowych – waga kryterium – 35%
3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia” – waga kryterium – 5%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga  60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  – waga    35%
     
Doświadczenie
(lata) Punkty
Doświadczenie minimalne wymagane w SWZ wynosi 2 lata
3 lata - 5 punktów
4 lata - 10 punktów
5 lat - 15 punktów
6 lat - 20 punktów
7 lat - 25 punktów
8 lat - 30 punktów
9 lat 35 punktów

W przypadku wskazania okresu doświadczenia poniżej wymaganego minimalnego okresu tj. 2 lat, lub niewypełnienia formularza ofertowego w tym zakresie – oferta nie będzie podlegała ocenie – zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia

3) Klauzula społeczna – waga 5%
Klauzule społeczne – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia- 5%
Zatrudnienie do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia na umowę o pracę co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej - 5 pkt.
Realizacja zamówienia bez udziału osób niepełnosprawnych - 0 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs prawa jazdy kat. C dla 2 strażaków ratowników OSP z terenu działania KP PSP w Tarnowskich Górach

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne: kurs prawa jazdy kat. C dla maksymalnie 1 strażaka OSP z terenu działania KP PSP w Tarnowskich Górach

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium   60%;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – staż zawodowy w zakresie prowadzonych zajęć szkoleniowych – waga kryterium – 35%
3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia” – waga kryterium – 5%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga  60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  – waga    35%
     
Doświadczenie
(lata) Punkty
Doświadczenie minimalne wymagane w SWZ wynosi 2 lata
3 lata - 5 punktów
4 lata - 10 punktów
5 lat - 15 punktów
6 lat - 20 punktów
7 lat - 25 punktów
8 lat - 30 punktów
9 lat 35 punktów

W przypadku wskazania okresu doświadczenia poniżej wymaganego minimalnego okresu tj. 2 lat, lub niewypełnienia formularza ofertowego w tym zakresie – oferta nie będzie podlegała ocenie – zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia

3) Klauzula społeczna – waga 5%
Klauzule społeczne – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia- 5%
Zatrudnienie do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia na umowę o pracę co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej - 5 pkt.
Realizacja zamówienia bez udziału osób niepełnosprawnych - 0 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs prawa jazdy kat. C dla 13 strażaków ratowników OSP z terenu działania KM PSP w Dąbrowie Górniczej i KP PSP w Zawierciu

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne: kurs prawa jazdy kat. C dla maksymalnie 15 strażaków OSP z terenu działania KM PSP w Dąbrowie Górniczej i KP PSP w Zawierciu;

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium   60%;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – staż zawodowy w zakresie prowadzonych zajęć szkoleniowych – waga kryterium – 35%
3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia” – waga kryterium – 5%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga  60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  – waga    35%
     
Doświadczenie
(lata) Punkty
Doświadczenie minimalne wymagane w SWZ wynosi 2 lata
3 lata - 5 punktów
4 lata - 10 punktów
5 lat - 15 punktów
6 lat - 20 punktów
7 lat - 25 punktów
8 lat - 30 punktów
9 lat 35 punktów

W przypadku wskazania okresu doświadczenia poniżej wymaganego minimalnego okresu tj. 2 lat, lub niewypełnienia formularza ofertowego w tym zakresie – oferta nie będzie podlegała ocenie – zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia

3) Klauzula społeczna – waga 5%
Klauzule społeczne – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia- 5%
Zatrudnienie do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia na umowę o pracę co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej - 5 pkt.
Realizacja zamówienia bez udziału osób niepełnosprawnych - 0 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs prawa jazdy kat. C dla 5 strażaków ratowników OSP z terenu działania, KP PSP w Raciborzu i KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne: kurs prawa jazdy kat. C dla maksymalnie 3 strażaków OSP z terenu działania, KP PSP w Raciborzu i KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium   60%;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – staż zawodowy w zakresie prowadzonych zajęć szkoleniowych – waga kryterium – 35%
3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia” – waga kryterium – 5%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga  60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  – waga    35%
     
Doświadczenie
(lata) Punkty
Doświadczenie minimalne wymagane w SWZ wynosi 2 lata
3 lata - 5 punktów
4 lata - 10 punktów
5 lat - 15 punktów
6 lat - 20 punktów
7 lat - 25 punktów
8 lat - 30 punktów
9 lat 35 punktów

W przypadku wskazania okresu doświadczenia poniżej wymaganego minimalnego okresu tj. 2 lat, lub niewypełnienia formularza ofertowego w tym zakresie – oferta nie będzie podlegała ocenie – zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia

3) Klauzula społeczna – waga 5%
Klauzule społeczne – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia- 5%
Zatrudnienie do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia na umowę o pracę co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej - 5 pkt.
Realizacja zamówienia bez udziału osób niepełnosprawnych - 0 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Klauzula społeczna – zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
b) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
c) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
d) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
e) Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
- w części 1 postępowania wykaże, że: dysponuje co najmniej dwoma instruktorami nauki zawodu w zakresie prawa jazdy kat. C, z których każdy posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia szkoleń/kursów z zakresu prawa jazdy kat. C oraz posiada min. 2 lata doświadczenia w zakresie nauki jazdy kat. C
- w części 2 postępowania wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma instruktorami nauki zawodu w zakresie prawa jazdy kat. C, z których każdy posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia szkoleń/kursów z zakresu prawa jazdy kat. C oraz posiada min. 2 lata doświadczenia w zakresie nauki jazdy kat. C
- w części 3 postępowania wykaże, że dysponuje co najmniej jednym instruktorem nauki zawodu w zakresie prawa jazdy kat. C, który posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia szkoleń/kursów z zakresu prawa jazdy kat. C oraz posiada min. 2 lata doświadczenia w zakresie nauki jazdy kat. C
- w części 4 postępowania wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma instruktorami nauki zawodu w zakresie prawa jazdy kat. C, z których każdy posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia szkoleń/kursów z zakresu prawa jazdy kat. C oraz posiada min. 2 lata doświadczenia w zakresie nauki jazdy kat. C
- w części 5 postępowania wykaże, że dysponuje co najmniej jednym instruktorem nauki zawodu w zakresie prawa jazdy kat. C, który posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia szkoleń/kursów z zakresu prawa jazdy kat. C oraz posiada min. 2 lata doświadczenia w zakresie nauki jazdy kat. C
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

- w części 1 postępowania wykaże, że: dysponuje co najmniej 2 samochodami do realizacji kursu prawa jazdy kat. C;
- w części 2 postępowania wykaże, że dysponuje co najmniej 2 samochodami do realizacji kursu prawa jazdy kat. C;
- w części 3 postępowania wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem do realizacji kursu prawa jazdy kat. C;
- w części 4 postępowania wykaże, że dysponuje co najmniej 2 samochodami do realizacji kursu prawa jazdy kat. C;
- w części 5 postępowania wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem do realizacji kursu prawa jazdy kat. C;

UWAGA: W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części Wykonawca musi wykazać się sumą warunków dla poszczególnych części tj. warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca spełni warunki określone odrębnie dla każdej z tych części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, należy wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Dokument na potwierdzenie warunków o których mowa w Rozdziale VII. pkt 1 ppkt e1) – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;
3. Dokument na potwierdzenie warunków o których mowa w Rozdziale VII. pkt 1 ppkt e2) - Wykaz narzędzi (pojazdów), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SWZ,
4. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/821066 w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.