eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP WrocławOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 47 87 121 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.zych@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fed0d759-5863-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016033/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup materiałów prewencyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: dorota.zych@wr.policja.gov.pl,
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202,
cwk@platformazakupowa.pl.
4.Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2 Roz. Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r., określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga – od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2 ww. Roz dopuszcza formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości - złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4,
.m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego opisano w Roz. VIII.II SWZ
Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym podmiotowych środków dowodowych na platformie, podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej ; opis sporządzenia oferty, forma dokumentów i zalecenia – opisano w Roz. VIII SWZ.
Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż wymagany wyk załączy tłumaczenie na język polski.
Zalecenie, sposób komunikowania się opisano w Roz. VIII.III i IV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporz. PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetw. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 87 135 98.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podst. bez negocjacji art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa PZP”.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i JRWA. W przypadku zam. współf. ze środków UE przez okres określony przepisami o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów dotyczących projektów współf. z UE od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP i będą skutkować brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu zamówienia
(brakiem możliwości zawarcia umowy);
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, w tym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUZ-2380-107-006-107/2023/DZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 300000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 28461,79 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław, tj. smyczy z karabińczykiem, długopisów reklamowych, ołówków grafitowych, zawieszek odblaskowych, zawieszek zapachowych, kredek z temperówką, naklejek wypukłych 3D i kubków porcelanowych reklamowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilości i opis poszczególnych materiałów prewencyjnych) opisano w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy oraz w załączniku nr 1a do SWZ – załączniki graficzne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - Roz. XIV SWZ.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców (załącznik nr 4 do SWZ) – jeżeli są znane. W przypadku braku takiej informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców.
W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że brak jest specyficznych wymagań w zakresie dostępności opisanego przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – wypełniony (w zakresie, który dotyczy Wykonawcy) i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje określone w załączniku nr 1 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
3. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy to również wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – brak podstaw do wykluczenia (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w ust. 5 pkt 5.2. powyżej).
6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podpisane zgodnie z informacją zawartą w ust. 5 pkt 5.2. powyżej).
7. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
8. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z
Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy to również wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – brak podstaw do wykluczenia (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu Platwormazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Informacje dotyczące postępowania:
a. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
c. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8
d. Zamawiający nie przewiduje, iż wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną (art. 308 ust. 1 ustawy pzp).
e. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
f. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 Pzp.
g. Zamawiający nie określił wymagania dotyczące wydajności i funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
h. Zamawiający nie żąda określonej etykiety (nie wskazuje miejsca zastosowania) zgodnie z art. 104 ustawy Pzp
i. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.
10. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 Pzp) nie polegają na wykonywaniu pacy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zawiera Roz. XXI SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.